47. Облік тари у торговельних підприємствах.

Зазвичай підприємства торгівлі одержують товари в тарі.     Бухгалтерський облік тари ведуть за її видами: тара картонна і паперова (кулі, мішки), дерев'яна, скляна (пляшки, банки), з пласт­маси (діжки, гофровані ящики), металева (бідони, діжки), з тка­нини і нетканих матеріалів (мішки, кулі).          За характером використання тару поділяють на: інвентарну, багатооборотну й однооборотну.        До інвентарної належить тара, яку постійно використовують на підприємстві для зберігання товарів на складах (у коморах) або багаторазового використання. Інвентарну тару залежно від терміну її експлуатації та вартості обліковують у складі запасів, основних засобів або інших необоротних матеріальних активів.      Багатооборотну тару використовують для перевезення товарів від складу постачальника до місця зберігання й реалізації. Як правило, тара надходить від постачальників на підприємство ра­зом із товаром, тому операції з її обігу відображають в обліку аналогічно до обліку товарів. Аналітичний облік її ведуть у нату­ральному й вартісному вираженні за матеріально-відповідальни­ми особами. Матеріально-відповідальні особи ведуть оператив­ний натуральний облік тари в картках складського обліку або товарних книгах.      Звільнену від товарів тару торговельні підприємства мають повертати постачальникам, які сплачують її вартість за приймаль­ними цінами.

Однооборотна тара (коробки, папір, інші пакувальні матеріа­ли) використовується один раз, підлягає знищенню й у бухгал­терському обліку не відображається, її вартість відносять до вар­тості затареного товару.      Тару, що вивільнилася з-під товарів, роздрібні підприємства можуть (мають) повертати постачальникам або здавати таро-приймальним чи таро-ремонтним підприємствам для повторного використання. Дерев'яну тару оприбутковують і обліковують за цінами придбання. Деякі види тари (мішки) можна оприбуткову­вати не за цінами придбання, а за цінами, встановленими для по­вернення цієї тари.     Синтетичний облік наявності й обігу тари здійснюють на ра­хунках: 109 «Інші основні засоби» (інвентарна тара, що слугує понад рік і більш один операційний цикл, або перевищує встановлену на підприємстві вартість); 115 «Інвентарна тара» (інвентарна тара, що слугує понад рік і не більш один операційний цикл, або не перевищує встановлену на підприємстві вартість); 22 (інвентарна тара із терміном експлуатації до року); 204 «Тара і тарні матеріали» (наявність і рух усіх видів тари, крім інвентарної тари; а також матеріалів і деталей, які викорис­товують для виготовлення тари та її ремонту); 284 «Тара під товарами» (облік наявності й обігу оборотної тари під товарами і порожньої тари). Торговельні підприємства можуть вести облік тари за середніми обліковими цінами, вста­новлюваними керівництвом підприємства за видами (групами) тари і цінами на тару. Різницю між цінами придбання та середні­ми обліковими цінами відносять на субрахунок 285 «Торгова націнка».

 

 

 

48 Облік операцій комісійної торгівлі.

Окремим видом торгівлі є комісійна торгівля. Загалом органі­зація обліку господарських засобів, витрат обігу здійснюється за методикою, прийнятою для торгівлі. Однак порядок відображен­ня розрахункових операцій між комісіонером (посередницькою організацією), комітентом (продавцем або покупцем товарів) і покупцем (постачальником) товарів має певні особливості.Синтетичний облік операцій з реалізації товарів за комісійної торгівлі-продажу товарів відображають такими записами:

У комітента:

1)Передання товарів комісіонеру для реалізації за договором комісії:Дебет рахунка 283             Кредит рахунка 281

2)Одержано оплату за реалізовані товари за вирахуванням комі­сійної винагороди із ПДВ:

Дебет рахунка 311    Кредит рахунка 377                      

3)Нараховано дохід від реалізації товарів:

Дебет рахунка 377               Кредит рахунка 702            

4)Нараховано податкове зобов'язання за ПДВ, інші обов'язкові платежі:

Дебет рахунка 702               Кредит рахунка 641

5)Нарахована комісійна винагорода комісіонеру (без ПДВ):Дебет рахунка 702     Кредит рахунка 377            

6)Нараховано податковий кредит за ПДВ на суму комісійної винагороди:Дебет рахунка 641                                   Кредит рахунка 377      

7)Списана собівартість реалізованих товарів;

Дебет рахунка 902               Кредит рахунка 283            

8)Перераховано до бюджету суму ПДВ (податкове зобов'язання мінус податковий кредит)

:Дебет рахунка 641 Кредит рахунка 311 

9)Наприкінці звітного періоду списують на фінансовий резуль­тат дохід від реалізації товарів:

Дебет рахунка 702               Кредит рахунка 791            

10Наприкінці звітного періоду списують на фінансовий резуль­тат собівартість реалізованих товарів:

Дебет рахунка 791               Кредит рахунка 902            

11 )Наприкінці звітного періоду списують фінансовий результат від реалізації товарів:

Дебет рахунка 791               Кредит рахунка 441            

У комісіонера:

1)Одержані товари від комітента для реалізації за договором комісії:

Дебет рахунка 024

2)Одержана виручка за реалізовані товари комітента (із ПДВ):Дебет рахунка 311                       Кредит рахунка 685            

3)Нарахована сума комісійної винагороди:Дебет рахунка 685      Кредит рахунка 703                 

4)Нараховано податкове зобов'язання за ПДВ на суму комісій­ної винагороди: Дебет рахунка 703Кредит рахунка 641

5)Перераховано до бюджету суму податкового зобов'язання за ПДВ: Дебет рахунка 641кредит рахунка 311

6)Перераховано комітенту виручку за реалізовані товари за ви­рахуванням комісійної винагороди із ПДВ:

Дебет рахунка 685   Кредит рахунка 311                               

7)Наприкінці звітного періоду списують на фінансові результа­ти дохід — суму комісійної винагороди:

Дебет рахунка 703кредит рахунка 791   

8)Списано продані товари:Кредит рахунка 024

Аналітичний облік здійснюють за видами товарів і підприємс­твами (особами), комісіонерами.

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  Наверх ↑