51. Облік витрат торговельного підприємства.

Витрати комерційної діяльності торговельних підприємств (витрати обігу) є витратами по переміщенню товарів від виробника до споживача. До них належать витрати по перевезенню, зберіганню, реалізації товарів, по утриманню транспортних засобів, будівель і споруд, по оренді необоротних матеріальних і нематеріальних активів, страхуванню майна, рекламі та ін., а також по управлінню діяльністю підприємства.

Відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій витрати діяльності торговельних підприємств відображаються на рахунках: 92 “Адміністративні витрати”, 93 “Витрати на збут”, 94 “Інші витрати операційної діяльності”.

Рахунок 92 “Адміністративні витрати” призначений для обліку загальногосподарських витрат, пов’язаних з управлінням і обслуговуванням діяльності торговельного підприємства в цілому. До них належать:

q витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу ( оплата праці, пенсійне і соціальне страхування, додаткові витрати та ін.);

q витрати на утримання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів загальногосподарського призначення (оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, комунальні послуги, охорона та ін.);

q винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, по оцінці майна та ін.);

q витрати на зв’язок (поштові, телефонно - телеграфні та ін.)

q організаційні, представницькі та інші адміністративні витрати.

На рахунку 93 «Витрати на збут» відображають витрати, пов'язані з реалізацією (збутом) товарів (послуг). До них належать: — витрати пакувальних матеріалів,

— витрати на транспортування продукції (товарів) за умовами договору;

— витрати на маркетинг та рекламу;

— витрати на оплату праці й комісійні продавцям, торговим агентам, працівникам відділу збуту;

— амортизація, ремонт та утримання основних засобів: інших необоротних матеріальних активів, що використовуються для забезпечення збуту продукції (товарів, робіт послуг) та ін.

На рахунку 94 «Інші витрати операційної діяльності ведуть облік:

§ витрати на досліди і розробки;

§собівартість реалізованої іноземної валюти (відображається вартість реалізованої іноземної валюти на дату її продажу);

§сумнівні і безнадійні борги (відображається інформація про нарахування резерву сумнівних боргів по заборгованості; про суми списаної поточної дебіторської заборгованості, визнаною безнадійною і створення якої не було пов'язано з реалізацією товарів, послуг);

§витрати по операційній курсовій різниці (відображаються витрати по активах і зобов'язаннях операційної діяльності торговельного підприємства від зміни курсу національної валюти до іноземної);

§втрати від знецінення запасів (тобто втрати, пов'язані із знеціненням (уцінкою) товарів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»;

§нестачі і втрати від псування цінностей (відображаються нестачі грошових коштів та матеріальних цінностей і втрат від їх псування, які виявлені в процесі заготівлі, переробки, зберігання і реалізації товарів, якщо на час виявлення нестачі винуваті особи не встановлені);

§визнані штрафи, пеня, неустойки (ведеться облік визнаних економічних санкцій за невиконання підприємством умов договору, законодавства по оподаткуванню та ін.);

§ Інші витрати операційної діяльності (витрати по утриманню житлово-комунального господарства, дошкільних дитячих установ, оздоровчих закладів та ін.).

Протягом звітного періоду торговельні підприємства витрати, пов’язані з комерційною діяльністю, відображають відповідно на дебеті рахунків 92 “Адміністративні витрати”, 93 “ Витрати на збут”, 94 “Інші витрати операційної діяльності” в кореспонденції з кредитом рахунків.

63 “Розрахунки з постачальниками і підрядчиками”;

685 “ Розрахунки з іншими кредиторами” (на вартість послуг по перевезенню товарів, навантажувально-розвантажувальні роботи, рекламні та інші послуги);

66 “Розрахунки з оплати праці” ( на суму нарахованої основної і додаткової заробітної плати працівникам, винагород із фонду оплати праці тощо);

65 “ Розрахунки за страхуванням” (на суму нарахованих зборів по пенсійному забезпеченню і соціальному страхуванню майна)

13 “ Знос необоротних активів” (на суму нарахованої амортизації по основних засобах, інших необоротних матеріальних активах, нематеріальних активах)

47 “Забезпечення майбутніх витрат і платежів” (на суму нарахованого резерву, на оплату відпусток працівникам, додаткове пенсійне страхування, гарантованих зобов’язань ) та ін.;

Відображені протягом звітного періоду витрати, пов’язані із забезпеченням торговельної діяльності підприємства, на дебеті рахунків 92 “Адміністративні витрати”, 93 “Витрати на збут”, 94 “Інші витрати операційної діяльності”, наприкінці звітного періоду списуються з кредиту цих рахунків на дебет рахунка 79 “Фінансові результати”, субрахунок 791 “Результат основної діяльності”

 

 

 

 

 

52 Формування та  облік фінансових результатів у торгівлі.

Реалізація товарів у роздрібних торгових підприємствах здійс­нюють, як правило, за готівку. Виручку від реалізації товарів, що надходить в касу, оприбутковують під звіт касира. Розрахунки за товари і надані послуги на підприємствах торгів­лі проводяться готівкою або в безготівковій формі (платіжними карточками, платіжними чеками, платіжними дорученнями тощо) з використанням реєстраторів розрахункових операцій (електронних контрольно-касових апаратів, електронних контрольно-касо­вих реєстраторів, комп'ютерно-касових систем тощо) або зареєст­рованих у встановленому порядку розрахункових книг. Покупцям після оплати вартості товарів і послуг готівкою ви­дають розрахункові документи (касові чеки, розрахункові квитан­ції тощо). У синтетичному обліку операції з обігу товарів відображають:

Одержані товари (без ПДВ):

Дебет 282                      Кредит 631

Вхідний ПДВ (податковий кредит):

Дебет 641        Кредит  631

Встановлена торговельна націнка:

Дебет 282           Кредит 285

Продані товари (за продажною вартістю):

Дебет р  301        Кредит  702

Списана собівартість реалізованих товарів:

Дебет 902      Кредит 282

Списана за розрахунком сума торговельної націнки:

Дебет 285       Кредит 282

Нараховане податкове зобов'язання за ПДВ:

Дебет 702     Кредит 641

Списують витрати обігу:

Дебет  791    Кредит 92 ,  93

Закриття субрахунку 702 на результати діяльності:

Дебет 702    Кредит 791

Віднесення собівартості реалізованих товарів на результати діяльності:

Дебет 791      Кредит 902

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  Наверх ↑