50. Інвентаризація товарів і тари в торгівлі та відображення її результатів в обліку.

Інвентаризація є процедурою перевірки фактичної наявності товарів та порівняння з записами на рахунках з метою відображення реального становища у бухгалтерському обліку. За Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність», підприємства торгівлі зобов’язані проводити інвентаризацію товарів для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку. Періодичність проведення інве нтаризації визначається самим власником підприємства. Інструкцією з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69, із змінами і доповненнями, регламентуються порядок проведен-ня, документальне оформлення та терміни інвентаризації. Так, інвентаризацію на підприємствах оптової торгівлі непродово-льчими товарами повинні проводити не менше одного разу на рік, продовольчими товарами — два рази на рік. У підприємствах роздріб-ної торгівлі непродовольчими товарами — не менш двох разів на рік, продовольчими товарами — один раз на квартал, або при передаванні робочої зміни (бригади), у підприємствах ресторанного господарства — один раз на квартал. Проведення інвентаризації — не самоціль, а вирішення таких проблем:

•   виявлення розбіжностей між фактичною наявністю товару та да-ними обліку;

•    встановлення товарів, які вже втратили свою первісну якість;

•  відбір товару, який потребує швидкої реалізації через наближен-ням терміну реалізації;

•          переоцінка товару різних причин;

•          перевірка дотримання умов зберігання тощо.

Крім того, варто обов’язково проводити інвентаризацію, якщо змі-нюється керівництво підприємства чи матеріально-відповідальна осо-ба; при встановленні фактів крадіжки чи псування товару; у випадках стихійного лиха, пожежі; при проведенні ревізій, аудиту; ліквідації підприємства. Для забезпечення інвентаризаційної роботи керівником підприємс-тва назначається постійно діюча комісія. У обліковій політиці підпри-ємства назначаються відповідальні особи та члени комісії, які здійс-нюють за наказом керівника інвентаризацію у встановлені терміни. Вона полягає у виконанні конкретного завдання та документальному засвідченні результату перевірки. На підставі фактичного перерахунка, зважування, перемірювання товару на кожному складі матеріально відповідальною особою, на збереженні якої знаходяться товари, тара, гроші, складається інвентарний опис товарів, матеріалів, тари і грошо-вих коштів в торгівлі за типовими формами: № інв.-12 — у оптовій то-ргівлі; № інв.-13 — у роздрібній торгівлі. Інвентарний опис залишків продуктів харчування та напівфабрика-тів на підприємствах ресторанного господарства, товарів, матеріалів, тари і грошових коштів в торгівлі за формою № інв.-14 у підприємств ресторанного господарства складається у двох примірниках. Перший примірник опису передається до бухгалтерії. Другий — зберігається у матеріально відповідальної особи. До початку інвентаризації від кожної відповідальної особи береться товарний звіт, на якому затверджуються підписом голови комісії слова «до інвентаризації», та розписка про підтвердження даних про наявність товарів та тари на момент інвентаризації. Розписку включено до титуль-ної частини опису. На останній сторінці інвентаризаційного опису відпо-відальна особа своїм підписом зазначає, що всі цінності перевірені за його присутності та що претензій до інвентаризаційної комісії немає. З метою прискорення проведення інвентаризації товарів, особливо якщо мова йде про планові інвентаризації, допускається застосування інвентарних ярликів за формою № інв.-2. Рух товарів під час інвента-ризації відображується на зворотньому боці. На товари відвантажені, термін оплати яких не настав, та на товари відвантажені, але несплачені вчасно, складаються окремі акти в одно-му примірнику, підписуються інвентаризаційною комісією і переда-ються до бухгалтерії. При інвентаризації товарів, прийнятих на відповідальне збережен-ня, записи до Інвентарного опису товарно-матеріальних цінностей, прийнятих (переданих) на відповідальне збереження за формою № інв.-5 проводяться комісією на підставі перевірки і перерахунка фа-ктично наявних товарів. Акт інвентаризації товарів, що знаходяться в дорозі (форма № інв.-6), застосовується для виявлення кількості та вартості товарів, які на момент інвентаризації знаходяться в дорозі. Для відображення результатів інвентаризації товарів, матеріалів та тари, за якими виявлені відхилення від облікових даних, бухгалтером оптового підприємства чи ресторанного господарства складається в одному примірнику Порівняльна відомість за формою № інв-20. Внаслідок інвентаризації, за даними порівняльної відомості, мо-жуть бути два варіанти: •    фактичні залишки товарів збігаються з даними бухгалтерського обліку за рахунком 28»Товари»;  

•          дані бухгалтерського обліку не збігаються з даними порівняльної відомості. Другий варіант може бути пов’язаний з нестачею чи надлишками товару. Виявлену суму нестачі за товарами за порівняльною відоміс-тю, коли вже зараховані природні втрати, пересортиця, необхідно спи-сати, бо у бухгалтерському обліку, незалежно від причин, треба зазна-чити реальне становище за рахунком 28 «Товари». Негативна інвентаризаційна різниця списується в такій послідовності: 1)         нестача товарів у межах природної втрати. Порядок визначення та списання природних втрат товару наведено у п. 2.7; 2)         нестача товарів понад встановлені норми природних втрат чи товарів на які взагалі немає таких норм. У цьому випадку рішення про списання нестачі приймає керівник підприємства. Якщо у недостачі товару винувата матеріально відповідальна особа і вона визнає свою вину, чи доведена вина через судові органи влади, то на дебеті рахунка 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків» треба показати суму, яка підлягає відшкодуванню у розмірі, розрахованому згідно з Порядком визначення розміру збитків від роз-крадання, нестач, знищення (псування) матеріальних цінностей № 116, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 р. з доповненнями. Розмір збитків визначається за балансовою вартістю цих цінностей (з вирахуванням амортизаційних відрахувань), але не нижче 50 % ба-лансової вартості на момент встановлення такого факту з урахуванням індексів інфляції, які щомісячно визначає Державний комітет зі стати-стики, відповідного розміру податку на додану вартість та розміру ак-цизного збору, за формулою 2.5:

Рз = [(Бв – А) х Iінф. + ПДВ + Азб] × 2,    

де Рз — розмір збитку;

Бв — балансова (первинна) вартість; А — амортизація;

1          — індекс інфляції;

2          — коефіцієнт. Щодо торгівлі та підприємств ресторанного господарства, то ця

формула буде мати такий вигляд :

Рз = [(Первинна вартість товару × Iінф) + ПДВ + Азб] × 2 (2.6) Кредитуються рахунки 716 «Відшкодування раніше списаних ак-тивів» на суму, що дорівнює нестачі, та 719 «Інші доходи від опера-ційної діяльності» на суму, яка дорівнює різниці між сумою, визначеною за встановленим Порядком № 116 та фактичною нестачею, що підлягає перерахуванню до бюджету

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  Наверх ↑