42. Облік бартерних (товарообмінних) операцій.

У бартерних угодах замість грошових розрахунків використо­вують обмін товарами за відповідною угодою.     За бартерного обміну підприємство, з одного боку, має відобра­жати реалізацію товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) а з іншого процес їх придбання (минаючі грошові розрахунки). Днем здійснення обігу вважають день передання за бартером мате­ріальних цінностей покупцеві. У бухгалтерському обліку за бартер­ного обміну вартість товарів у порядку бартерних операцій відо­бражають за дебетом рахунка 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» і кредитом рахунка 702 «Дохід від реалізації товарів». Одержані за бартером матеріальні цінності мають бути відо­бражені за дебетом матеріальних та інших рахунків і кредитом ра­хунка 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками». Заборгованість покупця погашається взаємним заліком заборгова­ності постачальнику й покупцю з урахуванням податків:

Дебет рахунка 63 Кредит рахунка 36

           Товарообмін здійснюють за договірними цінами.  Первинна вартість товарів, отриманих у межах бартерних угод, формується з огляду на характер самої угоди. Обмінні (бар­терні) операції поділяють на операції з обліку подібних і неподіб­них товарів.

 

 

 

43.Документальне оформлення та облік надходження, реалізації та іншого вибуття товарів у роздрібній торгівлі.

Придбання товарів оформлюють договором постачання (купівлі-продажу) між постачальником і покупцем. Договір постачання є правовим документом, що визначає права й обов'язки сторін. Основ­ними його реквізитами є: найменування сторін, їхні розрахункові реквізити, найменування та кількість товарів, ціни, термін поста­чання, порядок розрахунків, зобов'язання, що мають підприємства.Порядок документального оформлення надходження товарів на підприємство торгівлі залежить від місця приймання товарів покупцем.Для отримання товарів на складі постачальника або у транс­портній організації матеріально-відповідальній особі видають довіреність (форма М-2 або М-2а), яку підписують керівник і го­ловний бухгалтер. Видані довіреності реєструють у спеціальному журналі обліку виданих довіреностей. Особа, що одержала дові­реність, має відзвітувати перед бухгалтерією про використання довіреності за призначенням. Невикористані довіреності повер­тають до бухгалтерії наступного після завершення терміну їхньої дії дня, про що робиться відмітка в журналі обліку виданих дові­реностей. Особам, які не відзвітувалися за одержані довіреності, видавати нові довіреності на одержання товарів заборонено.Під час відпуску товару постачальник виписує Накладну на відпуск товарно-матеріальних цінностей типової форми № М-20 (зразок 4.1). Накладна виписується у 3-х примірниках на підставі договору, нарядів, інших відповідних документів і підписується особою, яка дала дозвіл на відпуск товарно-матеріальних ціннос­тей, і головним бухгалтером.Перший примірник накладної надається підприємству, що отримало товарно-матеріальні цінності, як супровідний документ і як підстава для їх оприбуткування. Другий примірник залишається на складі постачальника і є підставою для списання відпущених товарно-матеріальних цінностей. Третій примірник передається пропускному пункту постачальника для контролю за вивезенням товарно-матеріальних цінностей.Якщо товарно-матеріальні цінності передаються транспортній організації для доставки покупцеві, то виписується товарно-транспортна накладна, а накладна форми № М-20 не виписується.При надходженні товарів до складу покупця супровідними документами постачальника можуть слугувати також рахунки-фактури, сертифікати якості, платіжні вимоги-доручення, подат­кові накладні, митні декларації, пакувальні ярлики.Якщо під час прийняття товарів встановлено невідповідності між даними товаросупровідних документів і фактично одержа­ними товарами (за кількістю, асортиментом або якістю), склада­ють акт про прийняття матеріалів типової форми № М-7 (зра­зок 4.2), який є юридичним документом для висування претензії винуватцю – транспортній організації або постачальникові. Акт складає комісія, призначена керівником торгового підприємства. До складу комісії залучають: матеріально відповідальну особу підприємства-покупця, представника постачальника, а за немож­ливості його присутності (з дозволу постачальника) компетент­ного працівника незацікавленої організації.У разі надходження на підприємство товарів без супровідних документів (невідфактуровані поставки) також складають акт про прийняття товарів. Один примірник цього акту передають поста­чальникові.Товари, що надійшли, оприбутковуються чистою масою та реєструються у Журналі обліку вантажів, що надійшли, типової фор­ми № М-1 (зразок 4.3). Записи до журналу робляться в міру над­ходження матеріальних цінностей на склад підприємства на під­ставі товарно-транспортних документів, прибуткових докумен­тів, актів приймання матеріальних цінностей тощо.

Придбання продуктів харчування у населення оформлюють актом закупівлі

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  Наверх ↑