30. Особливості обліку автотранспортних засобів.

Автотранспортні засоби зазвичай належать до окремої групи основних засобів, що зумовлює відповідну організацію їхнього обліку. При цьому одиницею обліку є об'єкт основних засобів із необхідними предметами комплектації: окремі агрегати (шасі, кузов, двигун), авто шини, акумулятор, комплект інструментів тощо. Крім того, здійснюють облік рухомого складу за окремими моделями автотранспорту. Всі об'єкти підлягають реєстрації в органах ДАІ та нумерації інвентарними номерами під час передання їх в експлуатацію.Первинна вартість придбаного об'єкта складається з таких ви­трат: суми, що сплачують постачальникам активів і підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих подат­ків); реєстраційні збори, державне мито й аналогічні платежі, що здійснюють у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об’єкт основних засобів; суми ввізного мита; суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо во­ни не відшкодовуються підприємству); витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів; витрати на установку, мон­таж, налагодження основних засобів; інші витрати, безпосеред­ньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, в якому вони придатні для використання із запланованою метою.Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані й одержання первинно визначеної суми майбутніх економіч­них вигод від його використання, включають до складу витрат.Первинна вартість основних засобів збільшується на суму ви­трат, пов'язаних із поліпшенням об'єкта (модернізація, модифі­кація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призво­дить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта. Первинна вартість основ­них засобів зменшується у зв'язку з частковою ліквідацією об'єк­та основних засобів.Витрати на сплату відсотків за користування кредитом  не включають до первинної вартості основних засобів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок позикового капіталу.На кожен об'єкт автотранспорту, що надходить на підприєм­ство у складі основних засобів, оформлюють Акт приймання-передання (внутрішнього переміщення) основних засобів (форма 03-1). На підставі цього документа здійснюють також перемі­щення автотранспортних об'єктів між підрозділами підприємства. Аналітичний облік ведуть за кожним об'єктом автотранспорту в експлуатації згідно з Інвентарною карткою обліку основних за­собів (форма 03-6). Інвентарні картки реєструють в Описах інвен­тарних карток з обліку основних засобів (форма 03-7), записи в яких здійснюють за видами об'єктів.Синтетичний облік ведуть на субрахунку 105 «Транспортні засоби» рахунка 10 «Основні засоби».Для нарахування амортизації (зносу) автотранспортних засо­бів підприємство може використовувати один із методів обліку: прямолінійний, зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний, виробничий, за нормами податкового обліку.

ОБЛІК ПРИДБАННЯ АВТОМОБІЛЯ ЗА ПЛАТУ

 

Зміст операції

Дебет

Кредит

1

Оплачено вартість автомобіля й доставки із ПДВ

371

311

2

Нараховано податковий кредит із ПДВ

641

644

3

Відображено  вартість отриманого  авто­мобіля

152

371

4

Зараховано суму податкового кредиту

644

371

5

Сплачено страхування ризиків під час до­ставки

655

311

6

Сплачено вартість реєстрації автомобіля

685

311

7

Вартість реєстрації й доставки віднесено до вартості автомобіля

152

685

8

До вартості автомобіля віднесено страху­вання ризиків

152

655

9

Нараховано транспортний податок (за ра­хунок витрат)

92

641

10

Сплачено транспортний податок

641

311

11

Автомобіль введено в експлуатацію

105

152

12

Списано на фінансові результати адмініс­тративні витрати

791

92

13

Нараховано знос (амортизацію) автомобіля

91

131

 

Для визначення непридатності транспортного засобу до експлуа­тації, неможливості й неефективності проведення його ремонту, а також оформлення необхідної документації для його списання на підприємстві наказом керівника створюють постійно діючу комісію у складі: головного інженера або заступника керівника підприємст­ва, головного бухгалтера, особи, на яку покладено відповідальність за зберігання об'єктів, інших відповідальних посадовців. Ліквідацію автотранспортних засобів оформляють Актом на списання автотранспортних засобів (форма 03-4) (зразок 3.1), в якому вказують реквізити: назву об'єкта; його інвентарний но­мер; відомості, що характеризують цей об'єкт; рік виготовлення; дату надходження на підприємство; місце експлуатації, дату вве­дення в експлуатацію; первинну вартість об'єкта; пробіг; термін експлуатації; кількість проведених капітальних ремонтів та вар­тість їх; причини ліквідації; суму зносу об'єкта; витрати, пов'я­зані з ліквідацією; доходи від ліквідації (вартість запасних час­тин, агрегатів, матеріалів, що мають оприбутковуватися після списання). Акт складають у двох примірниках. Його підписують члени комісії, затвердженої наказом керівника підприємства.

ОБЛІК СПИСАННЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО ОБ'ЄКТА  В РАЗІ ЛІКВІДАЦІЇ

Зміст операції

Дебет

Кредит

1

Списано суму зносу автомобіля, що лікві­дується

131

105

2

Списано залишкову вартість автомобіля, що ліквідується

976

105

3

 

 

Зменшено податковий кредит із ПДВ на недоамортизовану    частину    автомобіля (методом «сторно»)

 

 

641

644

976

644

4

Списано витрати з ліквідації об'єкта

976

65,66

5

Оприбутковано запчастини від ліквідації об'єкта

207

746

6

Списано на фінансовий результат доходи від ліквідації автомобіля

746

793

7

Списано на фінансовий результат втрати від ліквідації автомобіля

793

976

 

ОБЛІК СПИСАННЯ АВТОМОБІЛЯ ЗА ДОГОВОРОМ ОБМІНУ

 

Зміст операції

Дебет

Кредит

1

Передано автомобіль за договором об­міну

377

742

2

Нараховано  податкове зобов'язання  із

ПДВ

742

641

3

Списано суму зносу автомобіля

131

105

4

Списано залишкову вартість автомобіля

972

105

5

Списано на результати дохід від обміну автомобіля

742

793

6

Списано на результати залишкову вар­тість автомобіля

793

972

7

Отримано товарів в обмін на автомобіль

281

631

8

Відображено податковий кредит із ПДВ

641

631

9

Проведено залік за договором обміну

631

377

Основним первинним документом, за яким обліковують робо­ту автомобілів, є подорожній лист. Згідно з даними подорожньо­го листа вантажного автомобіля (легкового автомобіля, автобуса) здійснюють облік виконаної роботи з перевезення вантажів (па­сажирів); витрат пального; нарахування заробітної плати водіям та іншим працівникам, які виконують автотранспортні роботи; розрахунків із замовниками. У процесі автотранспортних перевезень використовують такі подорожні листи:

- вантажного автомобіля у міжнародному сполученні — фор­ма № 1 (міжнародна) видається на час відрядження автомобіля та водія для перевезення вантажу в міжнародному сполученні;

- вантажного автомобіля, чинного в у межах України — фор­ма № 2

- службового легкового автомобіля — форма № 3

-  перевезення пасажирів автобусами — форми 1-АП і 2-АП.

На підставі карток обліку роботи вантажного автомобіля для узагальнення даних про роботу автотранспорту по підприємству загалом складають Зведену відомість обліку роботи вантажних автомобілів. Відомість складають за марками автомобілів. У ній відображають ступінь використання вантажних автомобілів у ро­боті, обсяг виконаної роботи, простої невиробничого характеру, витрати пального за нормою і фактично. Дані зведеної відомості використовують для списання пального, складання звітності, аналізу використання транспорту та здійснення контролю за ви­конанням плану автоперевезень.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  Наверх ↑