49.Особливості обліку виїзної торгівлі

Виїзна торгівля — це роздрібна торгівля товарами широкого вжитку або харчовими продуктами не в стаціонарно обладнаному приміщенні за місцем реєстрації підприємця, а на виїзді. Її можна здійснювати по -різному: з пересувного засобу ( автолавки), на ринку (у своєму або іншому місті), у стаціонарному торговому приміщенні в іншому місті (на ярмарках, виставках) і т. ін.Виїзна торгівля пов’язана з деякими додатковими витрата-ми: на перевезення товару до місця торгівлі ( а інколи і назад), на оплату за місце торгівлі, оренду торгового обладнання, оплату витрат на відрядження продавця і водія автомобіля, сплату рин-кового збору та ін. Працівника, який буде здійснювати виїзну торгівлю, необхідно забезпечити всіма документами, передбаче-ними відповідними правилами: товарно-транспортною наклад-ною, прибутково-видатковою накладною і т. ін. з позначенням назви, сорту, кількості, ціни та загальної вартості товару.Облік товарів ведуть за місцями зберігання та матеріально-відповідальними особами або бригадами.

Ваговий товар, що надійшов, приймають за чистою масою (маса нетто), тобто без обліку маси тари. Тому в товарних доку­ментах окремо фіксують масу тари. Облік товарів проводять за місцями їх зберігання та матеріально-відповідальними особами лише у вартісному вираженні без розподілу за окремими товара­ми. Кількісний облік товарів зазвичай здійснюють за товарами, стосовно яких потрібен особливий контроль На кожну матеріально-відповідальну особу відкривають осо­бовий рахунок, в якому роблять записи з оприбуткування й ви­трачання товарів і виводять залишки на звітну дату. Кожна мате­реально-відповідальна особа складає у встановлений термін товар­ний звіт, який із доданими до нього прибутково-видатковими до­кументами є підставою для запису за рахунками синтетичного й аналітичного обліку в журналі 5 або 5-а.Підприємства роздрібної торгівлі, як правило, реалізують то­вари за готівку. Розмір реалізації дорівнює сумі готівки, яка на­дійшла до каси за продані товари. Суму виручки встановлюють на підставі показників касового лічильника й одночасного підра­хунку чеків у продавців. Підставою для відображення в обліку операцій із реалізації товарів є звіт касира і товарний звіт матері­ально-відповідальної особи. Відпуск товарів у дрібно роздрібну мережу оформлюють видатково-прибутковими накладними, які ви­писують у двох примірниках. Один примірник передають особі, яка одержала товар, другий залишається в матеріально-відпові­дальної особи, яка відпустила товар. У накладній зазначають най­менування, ґатунок, продажну ціну й вартість відпущених товарів У бухгалтерії відпуск товарів у дрібно роздрібну мережу реє­струють у книзі обліку дрібнооптового відпуску товарів і розра­хунків із продавцями.Після реєстрації товарів продавці здають виручку до каси фір­ми (магазину) про що роблять відмітку у видатково-прибутковій накладній із зазначенням номера і дати прибуткового касового ордера, завіреного підписом бухгалтера. Перевірені товарні звіти записує бухгалтер у «Відомість прийнятих від підзвітних матеріально-відповідальних осіб товарних звітів», на підставі яких роблять записи:На суму виручки за товари за продажними цінами, переданої підзвіт­ними особами до каси фірми (магазину) або до установи банку:

Дебет рахунка 301                       Кредит рахунка 702

На суму ПДВ:

Дебет рахунка 702                       Кредит рахунка 641

Вартість реалізованих товарів за продажними цінами на під­ставі товарних звітів матеріально-відповідальних осіб списують з їхнього підзвіту записом:

Дебет рахунка 902                       Кредит рахунка 283

Щоб визначити купівельну вартість цих товарів і валовий до­хід від їх реалізації, наприкінці місяця розраховують і списують суму торговельної націнки (знижки), яка зменшує вартість реалі­зованих товарів:

Дебет рахунка 285                       Кредит рахунка 283

Отримані доходи й витрати відносять до результатів діяль­ності:

Дебет рахунка 791                       Кредит рахунка 902

Дебет рахунка 702                       Кредит рахунка 791

Перерахування до бюджету сум ПДВ й акцизного збору:

Дебет рахунка 641 Кредит рахунка 311

У разі реалізації товарів у кредит їхню вартість цілком вклю­чають до валового доходу торговельного підприємства за датою фактичного відпуску товарів покупцеві. Тому на всю вартість реа­лізованих у кредит товарів роблять запис:

- на суму початкових платежів готівкою до каси:

Дебет рахунка 30                 Кредит рахунка 702

- на суму наданого кредиту:

Дебет рахунка 36 Кредит рахунка 702

При цьому за кредитом рахунка 702 відображають всю вар­тість реалізованих у кредит товарів.

Водночас із матеріально-відповідальних осіб списують роз­дрібну ціну проданих товарів:

Дебет рахунка 902              Кредит рахунка 283

Торговельну націнку (знижку) за товарами, проданими в кре­дит, наприкінці місяця списують у загальноприйнятому порядку (методом «червоне сторно»):

Дебет рахунка 902              Кредит рахунка 285

Із надходженням грошей від покупця на погашення кредиту робиться запис:Дебет рахунка 31         Кредит рахунка 36

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  Наверх ↑