7. Облік доходів та фінансових результатів у рослинництві.

Синтетичний облік результатів реалізації продукції здійсню­ють на рахунках класу 7 (доходи і результати діяльності) і класу 9 (витрати діяльності). За дебетом субрахунку 901 «Собівартість реалізованої готової продукції» упродовж року відносять планову собівартість реалі­зованої сільськогосподарської продукції та витрати на її реаліза­цію, а наприкінці року різницю між плановою й фактичною собівартістю реалізованої продукції. Виручку від реалізації цієї продукції (разом із податком на додану вартість та акцизним збо­ром) відображають за кредитом субрахунку 701 «Дохід від реалі­зації готової продукції». Фактичну собівартість реалізованих ро­біт і послуг відносять за дебетом субрахунку 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг», а виручку від їх реалізації (разом із податком на додану вартість та акцизним збором) за кредитом субрахунку 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг». Фактичну собівартість інших реалізованих оборотних засобів (крім готової продукції) відносять за дебетом субрахунку 943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів», а їхню відпускну вартість (разом із податком на додану вартість та акцизним збором) за кредитом рахунка 712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів». Наприкінці звітного періоду (наприкінці року) наведені рахун­ки класів 7 і 9 закривають на рахунок 79 «Фінансові результати».

Рослинництво

 

 

Списується планова собівартість реалізованої про­дукції

901

27

Коригування наприкінці року різниці між плановою та фактичною собівартістю реалізованої про­дукції

901

27

Відображені доходи — відпускна вартість реалізо­ваної продукції

361

701

Нараховують податок на додану вартість та акциз­ний збір

701

641

Собівартість реалізованої продукції списують на фінансові результати (наприкінці року)

791

901

 

8. Документальне оформлення та облік тварин і птиці на вирощуванні та відгодівлі.

Облік робочої та продуктивної худоби здійснюють у складі основних засобів.Особлива група господарських засобів, яка, переробляючи корми, дає продукцію – це молодняк тварин, птиця, тварини на відгодівлі. Від дорослого стада дрібних тварин (птиці, звірі, кролі) одержують приплід та іншу продукцію, а від молодняку тварин і тварин на відгодівлі – приріст живої маси, який є складовою масою цього поголів’я. Облік цих тварин здійснюють у складі обігових засобів. Документальне оформлення руху сільськогосподарських тварин здійснюють на підставі їх класифікації, також воно залежить від джерел надходження тварин і методики їх утримання. У всіх випадках переведення тварин із однієї вікової групи до іншої, при відлученні молодняку, а також при переведенні в основне стадо складають акт на переведення тварин з однієї групи до іншої.На кожен випадок забою, падежу або загибелі тварин від стихійного лиха складають акт на вибуття худоби і птиці .Відповідальність за ведення обліку на фермі (у бригаді, цеху) покладається на її завідувача, зоотехніка, бригадира тощо. Ці посадовці також складають відповідні первинні документи й регістри про наявність і рух тварин.Облік наявності та руху тварин здійснюють за місцями їх утримання, за матеріально відповідальними особами, видами та обліковими групами тварин. Тварини підлягають обов’язковій нумерації інвентарними номерами (клеймо, тавро) із реєстрацією номерів у спеціальній книзі де вказують дату придбання чи народження, вік, стать, масу в кг, дату взяття на відгодівлю. У подальшому в цій книзі вказують живу масу тварин у момент зважування та у день зняття з відгодівлі. Аналітичний облік молодняку тварин і тварин на відгодівлі ведуть у книзі обліку тварин і птиці (ф. №34 с.-г.) за кількістю голів, живою масою та фактичною собівартістю. Книгу ведуть на підставі наведених вище первинних документів щодо надходження, переведення та вибуття тварин. Рахунки в ній відкривають у тому самому порядку, що й в бухгалтерії підприємства. Відповідальні особи роблять записи у книзі щодня, реєструючи дані окремих документів, і визначають кількість тварин на початок наступного дня. Ці дані переносять у відомість витрат кормів, де на підставі затверджених раціонів встановлюють потребу в кормах на день. Наприкінці місяця підсумки книги обліку руху тварин і птиці використовують для заповнення звіту про рух тварин і птиці на фермі (ф. №102 с.-г.), де фіксують наявність тварин на початок і кінець звітного періоду, їх надходження і вибуття (кількість голів і жива маса). Звіт складає у двох примірниках відповідальна особа та у встановлений термін разом із первинними документами щодо надходження й вибуття худоби і птиці подає до бухгалтерії для перевірки та бухгалтерського обліку поголів’я. У бухгалтерський облік молодняку тварин на вирощуванні та відгодівлі здійснюють на синтетичному рахунку 21 «Поточні біологічні активи», призначеному для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух: тварин, що перебувають на вирощувані та відгодівлі; птиці; кролів; звірів; сімей бджіл; а також худоби, вибракуваної з основного стада та реалізованої без взяття на відгодівлю; тварин, прийнятих від населення для реалізації. На рахунку 21 здійснюють облік молодняку всіх видів тварин від моменту одержання приплоду до переведення в основне стадо чи вибуття. За дебетом рахунка 21 відображають надходження (придбання, приплід молодняку продуктивної та робочої худоби, вибракувану з основного стада худобу для подальшої відгодівлі або реалізації без відгодівлі) тварин на вирощуванні, що обліковуються за первинною вартістю; привіс живої маси молодняку тварин; за кредитом – вибуття тварин на вирощуванні внаслідок продажу, безоплатної передачі тощо. Синтетичний та аналітичний облік молодняку тварин  і тварин на відгодівлі за кожним видом тварин і статевими групами у вартісному вираженні здійснюють у журналі-ордері № 9 с.-г. та оборотній відомості 9-а с.-г., записи в яких виконують на підставі звітів про рух тварин і птиці, а оцінку здійснюють в загальноприйнятому порядку. В журналі-ордері № 9 с.-г. фіксують дані про наявність та рух поголів’я за місяць і за зростаючим підсумком від початку року за аналітичними рахунками до рахунку 21. Операції зі списання наприкінці року різниці між плановою та фактичною собівартістю продукції вирощування і відгодівлі тварин відображають безпосередньо в журналі-ордері № 9 с.-г.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  Наверх ↑