6. Облік наявності та руху продукції рослинництва.

Особливість обліку в сільськогосподарських підприємствах зумовлена встановленим порядком оцінки продукції упродовж року. Продукцію оприбутковують і списують на витрати на протязі року за плановою собівартістю; коригують за фактичною собівартістю лише після складання звітних калькуляцій по завершенні року. Корми та насіння з врожаю поточного року також списують на витрати за плановою собівартістю із подальшим коригуванням за фактичною собівартістю.Об’єднання в обліку основних видів предметів праці (насіння, кормів) із товарною частиною продукції під загальною назвою «Продукція сільськогосподарського виробництва», так як головним джерелом створення запасів насіння і кормів є власне виробництво продукції. У звітних балансах залишки продукції розподіляють за окремими статтями залежно від її призначення: корми, насіння, посадковий матеріал, товарна частина для реалізації. Відпуск матеріальних цінностей на сторону оформлюють товар­но-транспортними накладними спеціальної форми. У разі доставки власним автотранспортом їх виписують, як правило, у чотирьох примірниках: перший із підписом водія залишається в пункті відправлення продукції; другий, третій і четвертий, завірені підписами й печатками вантажовідправника й підписом водія, передають водієві. Другий примірник передають товароодержувачу продук­ції, третій і четвертий примірники із позначкою про приймання продукції повертають сільськогосподарському підприємству.У товарно-транспортних накладних вказують назву продукції за видами та сортами, її кількість, вагу тощо. За потреби на окре­мі види сільськогосподарської продукції додатково оформлюють: посвідчення на насіння, акти аналізу якості продукції, специфі­кації на продукцію, щоденник надходження і відправлення вовни на заготівельні пункти тощо.У разі продажу сільськогосподарської продукції за готівку підзвітні матеріально-відповідальні особи підприємства про­давці складають звіт про продаж продукції й звіт про рух матері­альних цінностей у кількісних показниках, які у визначені термі­ни разом із первинною документацією передають до бухгалтерії. На підставі цих документів здійснюють синтетичний та аналітич­ний облік реалізації продукції.Аналітичний облік реалізації продукції здійснюють згідно із первинними документами у таких реєстрах (за об'єктами обліку реалізації,  видами реалізованої продукції, роботами, послугами):

            -  реєстрі документів з реалізації готової продукції (форма 11/1 с. г.);

- реєстрі документів з реалізації товарно-матеріальних цін­ностей, робіт і послуг (форма 11/2 с. г.);

- реєстрі документів з реалізації продукції, матеріалів, робіт і послуг за готівку (форма 11/3 с. г.). Облік реалізації продукції за готівку має особливості документального оформлення й оброб­лення даних, тому цей процес відображають в обліку окремо. Згідно з первинними документами та наведеними накопичувальними реєстрами складають регістри аналітичного й синтетич­ного обліку доходів та розрахунків із покупцями й замовниками: Відомості аналітичного обліку реалізації продукції, матеріалів, ро­біт та послуг; розрахунків із покупцями й замовниками; Аналітич­ні дані до рахунків 71, 72, 73, 74, 75, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Після складання бухгалтерських довідок із закриття рахунків 90, 94, 95, 96, 97, 98, 99 складається журнал-ордер 15.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  Наверх ↑