22.Облік витрат з експлуатації будівельних машин і механізмів.

Будівництво спорудження нового об'єкта; реконструкція, розширення, добудова, реставрація і ремонт об'єктів; виконання монтажних робіт. Об'єкт будівництва сукупність будівель і споруд або окремі будівлі й споруди, будівництво яких здійсню­ють за єдиним проектом.До статті «Експлуатація будівельних машин і механізмів» включають витрати, які можна віднести до конкретного об'єкта витрат за прямою ознакою:- основну й додаткову заробітну плату працівників, зайнятих керуванням, обслуговуванням, ремонтом, технічним оглядом і технічним обслуговуванням власних і орендованих будівельних машин і механізмів, нараховану згідно з формами й системами оплати праці, застосовуваними в будівельній організації;- вартість паливних і мастильних матеріалів, електроенергії та інших матеріалів і запасних частин, що використовуються під час експлуатації, ремонту, технічного огляду й технічного обслу­говування власної та орендованої будівельної техніки (включно із витратами на доставку їх до приоб’єктного складу та заготівельно-складські витрати);

-  витрати на перебазування будівельних машин і механізмів з об'єкта на об'єкт, а також на утримання й ремонт рейкових і без­рейкових колій;- суму орендної плати (лізингового платежу) в разі оператив­ної оренди (оперативного лізингу) будівельних машин і механіз­мів та суму винагороди орендодавцю (лізінгодавцю) за користу­вання будівельними машинами та механізмами;- вартість послуг, наданих управліннями механізації або ін­шими спеціалізованими організаціями під час виконання будівель­но-монтажних робіт, включно із перебазуванням будівельних машин з об'єкта на об'єкт;- витрати на переміщення за допомогою будівельних машин мате­ріалів і будівельних конструкцій у межах будівельного майданчика;- інші витрати, пов'язані з експлуатацією й утриманням буді­вельної техніки (крім витрат на експлуатацію машин і механіз­мів, які використовують на роботах, що не належать до будівель­но-монтажних, а також витрат на експлуатацію машин, орендо­ваних сторонніми організаціями);

- амортизаційні відрахування (лізинговий платіж) від пер­винної або переоціненої вартості будівельних машин та механізмів устаткування  виробничих  підрозділів,  ремонтних  майсте­рень, гаражів тощо, в яких обслуговують будівельну техніку.

Витрати на утримання й експлуатацію власних і орендованих машин і механізмів у будівельній організації відображають на рахунку 23 «Виробництво», стаття «Експлуатація будівельних машин і механізмів», за їхніми видами чи групами, й відносять на витрати за окремими об'єктами калькулювання за прямою озна­кою на підставі первинних документів.Одноразові витрати попередньо відображають на рахунку 39 «Ви­трати майбутніх періодів», а потім списують щомісячно на рахунок 23 «Виробництво» (на статтю калькуляції «Експлуатація будівельних машин і механізмів»), виходячи із запланованого часу роботи машин.

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  Наверх ↑