17. Документування та облік будівельних матеріалів, конструкцій і деталей

Відпуск матеріалів зі складу здійснюють на підставі первинних документів, якими є: накладна-вимога на відпуск (внутрішнє пере­міщення) матеріалів (ф. № М-11), лімітно-забірна карта (ф. № М-8, № М-9, № М-28, № М-28а), акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів (ф. № М-10), сигнальні вимоги (ф. № М-11а), акт про виявлений дефект устаткування (ф. № М-17), акт про за­лишки та на списання матеріалів відкритого зберігання (ф. № М-22), акт про приймання — передання обладнання до монтажу (ф. № М-15а), товарно-транспортна накладна (ф. № 1-Т). Інфор­мацію первинних документів накопичують і групують у обліко­вих реєстрах: матеріальних звітах (ф. № М-19, № М-19а), звітах про обіг основних матеріалів (ф. № М-29).Фактичні витрати матеріалів на виконання будівельно-мон­тажних робіт за об'єктами обліку відображають в облікових регіс­трах на підставі матеріальних звітів.Вартість використаних матеріалів включають до дебету рахун­ків 23 «Виробництво», 24 «Брак у виробництві», до виробничої собівартості будівельно-монтажних робіт з кредиту рахунків:

- 80 «Матеріальні витрати» для будівельних організацій, які застосовують 8-й клас рахунків;

-    20 «Виробничі запаси», для організацій, що застосовують 9-й клас рахунків;

 - 23 «Виробництво», вартість продукції допоміжних і друго­рядних виробництв;

- 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», вартість послуг виробничого характеру, наданих сторонніми організаціями.

Обладнання, що придбане забудовником і надійшло на буді­вельний майданчик, підрядна організація приймає й обліковує на позабалансовому рахунку 021 «Устаткування, прийняте для мон­тажу». Після монтажу обладнання підрядна організація списує його у позабалансовому обліку з рахунка 021.

Облік введених в експлуатацію тимчасових (нетитульних) споруд і пристроїв здійснюють на субрахунку 113 «Тимчасові (нетитульні) споруди» рахунка 11 «Інші необоротні матеріальні акти­ви». Витрати організації на придбання або виготовлення власни­ми силами цих об'єктів відображають на субрахунку 153 «Прид­бання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів», а нарахування зносу (амортизації) - на субрахунку 132 «Знос інших необоротних матеріальних активів» рахунка 13 «Знос необоротних активів».Витрати на придбання й будівництво тимчасових (нетитульних) споруд і пристроїв в обліку будівельної організації відобра­жають:

Дебет рахунка 153                       Кредит рахунків 20, 63, 65, 66.

Уведення об'єктів в експлуатацію за їх первинною вартістю:

Дебет рахунка 113                                 Кредит рахунка 153

Нарахування зносу тимчасових (нетитульних) споруд і при­строїв:

Дебет рахунка 91            Кредит рахунка 132

Списання об'єктів у разі ліквідації їх:

Дебет рахунка 132                                  Кредит рахунка 113

Оприбуткування матеріалів від розбирання об'єктів за ціною можливого використання або реалізації:

Дебет рахунка 20             Кредит рахунка 746

Витрати на розбирання об'єктів:

Дебет рахунка 976                             Кредит рахунків 65, 66, 68

 

18. Облік інших необоротних матеріальних активів і малоцінних та швидкозношуваних предметів у будівництві.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  Наверх ↑