ТЕМА 02.

ПИТАННЯ ТЕМИ ТА ОСНОВНІ ТЕРМІНИ.

Питання теми:

1. Сутність і критерії економічного прогресу.

2. Рушійні сили та фактори економічного прогресу.

3. НТР та її роль в економічному прогресі.

4. Розвиток людини – вирішальний фактор соціально-економічного прогресу.

5. Економічні потреби та інтереси.

Основні терміни теми:

прогрес, економічне зростання, екстенсивний тип, інтенсивний тип, основні критерії економічного прогресу, основні форми інтенсивного типу розвитку економіки, протиріччя, рушійні сили економічного прогресу, фактори економічного прогресу, НТР, еволюційна і революційна форма розвитку НТП, особливості НТР, біосоціальна і економічна сторони сутності людини, самореалізація людини, економічні потреби та інтереси людини, абсолютні економічні потреби, дійсні економічні потреби, фактичні економічні потреби.

ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ТЕМИ

1. Сутність і критерії економічного прогресу

Поняття “прогрес” від латинського “прогресус”, що означає рух вперед. З цієї точки зору економічний прогрес означає поступовий розвиток всієї економічної системи та кожного її елемента:

1). Продуктивних сил.

2). Техніко-економічних відносин.

3). Організаційно-економічних відносин.

4). Виробничих відносин.

5). Господарського механізму.

Економічний прогрес являється основою суспільного прогресу, складовими якого, крім економічної сторони, є також соціальна, правова, політична, національна, культурна, духовна сторони.

Слід розрізняти два основних типи економічного розвитку:

а) екстенсивний;

б) інтенсивний.

При екстенсивному типі – ріст економіки досягається шляхом залучення додаткових матеріальних, грошових, трудових ресурсів на незмінній технічній основі.

Основними факторами економічного зростання екстенсивного типу є:

а) зростання обсягу інвестицій;

б) збільшення численності працюючих;

в) зростання обсягу основних і оборотних фондів.

При інтенсивному типі економічного зростання збільшення обсягу виробництва здійснюється за рахунок таких факторів:

1) введення нових технологій;

2) ріст загальноосвітнього та професійного рівня працівників;

3) раціональне використання основних і оборотних фондів;

4) розвиток підприємницької ініціативи;

5) вдосконалення наукової організації праці;

6) розвиток інформаційної сфери;

7) зростання продуктивності праці;

8) економія всіх видів ресурсів.

Інтенсифікація виробництва знаходить свій прояв у зростанні суспільного поділу праці, тобто в збільшенні випуску кінцевої продукції, підвищенні її якості, в прогресивних структурних змінах виробництва.

Основними формами інтенсивного типу розвитку економіки на сучасному етапі є:

а) фондозберігаюча;

б) працезберігаюча;

в) ресурсозберігаюча.

Основними критеріями економічного прогресу являються:

а) розвиток та вдосконалення продуктивних сил суспільства;

б) технічна будова виробництва ( С : V );

в) найголовнішим критерієм економічного прогресу є задоволення потреб людини та її розвиток.

В залежності від структури продуктивних сил відбувається конкретизація найвищого, усуспільнюючого критерію економічного прогресу. Оскільки головною продуктивною силою є робоча сила, працівник, а людина одночасно виступає і елементом продуктивних сил, і носієм виробничих відносин, тобто суб’єктом відносин власності, то головним критерієм суспільного способу виробництва є розвиток самої людини, її інтересів та цілей.

Виходячи з цього, різниця між способами виробництва полягає в тому, що в одних із способів виробництва економічний прогрес підлеглий розвитку певного класу, а в інших – розвитку більшості населення. Критерій розвитку людини завжди відбивається в дії механізму основного економічного закону того чи іншого способу виробництва.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98  Наверх ↑