5. Економічні потреби та інтереси

Виходячи із структури суспільних відносин розрізняють такі потреби:

1) економічні;

2) соціальні;

3) політичні;

4) правові;

5) культурні;

6) національні;

8) духовні.

Американський вчений А.Маслоу всі потреби класифікує на такі групи:

1) фізіологічні і біологічні (їсти, пити та ін.);

2) екзистенціальні ( в безпеці, в стабільності життя та ін.);

3) потреби в соціальних зв’язках ( спілкування, повага, дружба та ін.);

4) престижні потреби ( в посадовому зростанні, у визнанні та ін.);

5) творчі потреби ( в самореалізації, розкритті своїх здібностей та ін.).

А.Маслоу називає їх “піраміда потреб”, які мають ієрархічний характер, тобто потреби людини розвиваються від нижчих (біологічних) до вищих (соціальних).

Економічні потреби складають передумову матеріального і духовного виробництва, економічних зв’язків.

Економічні потреби – внутрішнє спонукання людини до економічної діяльності з метою забезпечення власного благополуччя та благополуччя членів своєї сім'ї.

За даними ООН за рівнем благополуччя Україна знаходиться сьогодні на 112 місці серед слаборозвинутих країн.

За ступенем задоволення економічні потреби виділяють:

1) абсолютні;

2) дійсні;

3) платоспроможні ( фактичні).

Абсолютні економічні потреби визначаються максимально можливим обсягом виробництва матеріальних благ і послуг.

Дійсні економічні потреби – це ті, які задовольняються при оптимальних розмірах виробництва.

Фактичні економічні потреби виступають у формі задоволеної купівельної спроможності. Вони визначаються співвідношенням цін на предмети споживання і грошовим доходом населення.

Економічні інтереси – це усвідомлені економічні потреби окремих людей, соціальних прошарків, груп, класів .

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

а) в чому полягає різниця в поняттях “ НТП ” та “ НТР “?

б) назвіть основний критерій економічного прогресу суспільства?

в) чому людина являється основним фактором соціально-економічного прогресу суспільства?

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Роль НТР в розвитку суспільства.

2. Назвіть основні суперечності НТР. В який спосіб вони можуть бути розв’язані?

3. Що собою являють економічні потреби та інтереси?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98  Наверх ↑