ТЕМА 2.4. Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями.

Основні терміни та поняття: платіжна вимога-доручення; акцепт.

У безготівковому платіжному обороті України значне місце займають розрахунки; з застосуванням платіжних вимог-доручень.

Платіжна вимога-доручення - це розрахунковий документ, в якому, з одного боку, передбачається вимога постачальника (отримувача коштів) до покупця (платника) оплатити вартість поставленої йому продукції, по­слуг відповідно до договору, а, з іншого - дається доручення платника своєму банку про перерахування з його рахунку вказаної у вимозі «суми до оплати» коштів., тобто це є комбінований платіжний документ.

Отже, платіжна вимога-доручення складається з двох частин - верх­ньої та нижньої. Верхня частина - це «вимога», яка заповнюється постача­льником - отримувачем коштів. У ній він вимагає від платника сплатити йому відповідну суму грошових коштів за поставлені товари, послуги. Нижня частина цього документа містить доручення платника своєму банку про оплату вказаної ним суми постачальнику - отримувачу коштів.

Цей розрахунковий документ заповнює по­стачальник (отримувач коштів) і направляє покупцеві (платнику коштів). Покупець (платник коштів), коли він згоден оплатити товар (роботи, послуги), заповнює нижню частину цього документа і на­правляє його у свій банк (банк, який його обслуговує) для переказу акцептованої суми на розрахунковий рахунок постачальника.

Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями застосовуються переважно в міжміських розрахунках за відвантажені товарно-матері­альні цінності, виконані роботи, надані послуги. Їх не застосовують сто­совно розрахунків претензійного характеру навіть тоді, коли вони випли­вають з реальних відносин щодо поставки товарів і надання послуг.

Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями можуть бути з акцептом або без акцепту. Платники мають право повністю відмовитися від акцепту платіжної вимоги-доручення, коли товари (послуги) не було замовлено; коли товари відвантажено не на погоджену адресу; коли їх доставлено достроково; коли вони недоброякісні, некомплектні; коли не погоджено ціну товару. Часткова відмова від акцепту платіжної вимоги-доручення може бути, коли поряд із замовленими відвантажено і якісь додаткові товари; коли документально встановлено наявність недоброякісної або не укомплектованої частини товарів, у разі завищення цін, арифметичних помилок у товарно-транспортних документах тощо.

Основою відмови від акцепту може бути також порушення умов контрактів (угод). Про відмову від акцепту платник зобов'язаний у встановлений строк повідомити банк і постачальника, зазначивши причини відмови. Відмова від акцепту не приймається банком, якщо її недостатньо мотивовано або мотиви суперечать законодавству чи інструкціям банку. Виписана платіжна вимога-доручення діє протягом двадцяти днів.

Розрахунок за допомогою платіжної вимоги-доручення здійснюється за такою схемою (рис. 1.).

1- відвантаження продукції, надання послуг, виконання робіт;

2- виписка комплексу платіжних вимог-доручень і пересилка його разом з документами про відвантаження в банк платника;

3- передача банком платника отриманих документів для акцепту покупця;

4- повернення платіжних вимог-доручень з акцептом;

5- направлення документів з банку платника в банк, що обслуговує   покупця;

6- виписка з поточного рахунку постачальника про зарахування суми.

Рис. 1. Схема документообороту при розрахунках платіжними вимогами - дорученнями.

Платіжна вимога-доручення приймається банком лише при наявності коштів на рахунку платника. Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями, так як і платіжними дорученнями, не потребують великих витрат на їх проведення, однак швидкість розрахунків по ним дещо нижча. Вони закріплюють договірні відносини в господарстві, так як їх оформлення здійснює сам отримувач платежу – постачальник – одразу ж після відвантаження продукції або виконання робіт, надання послуг.

Питання для самоперевірки

1. Дайте визначення платіжної вимоги-доручення та  охарактеризуйте структуру цього розрахункового документа..

2. Який вплив на фінансово-господарську діяльність здійснюють непрямі податки?

3. Поясність різницю акцептованої платіжної вимоги-доручення, платіжної вимоги-доручення без акцепту та частково акцептованої.

4. Зобразіть та поясніть порядок здійснення безготівкових розрахунків за допомогою платіжної вимоги-доручення

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62  Наверх ↑