ТЕМА 10.4  Сутність  стратегічного фінансового планування  та етапи складання конкретрих фінансових планів.

Основні терміни та поняття: стратегічне фінансове планування; аналіз фінансового стану; фінансовий контроль.

Підприємстві самостійно планують свою діяльність та визначають перспективи розвитку виходячи з попиту на продукцію, що виробляється та необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку, проводять природоохоронну діяльність. Основу планів становлять договори, що укладені зі споживачами продукції, постачальниками матеріально-технічних ресурсів, вивчення кон’юнктури ринку.

Будь-яке підприємство може функціонувати тільки маючи прямий та зворотній зв’язок із зовнішнім середовищем, основу якого складає ринок, економічні, політичні та інші фактори. Тому аналіз зовнішнього середовища, який пердставляє сосбою процес контролю зовнішніх факторів, являється першим кроком в стратегічному фінансовому плануванні. Під стратегічним фінансовим плануванням розуміють управлінський процес створення та підтримки фінансової відповідності між цілями підприємства, його потенційними можливостями та можливостями у сфері маркетингу.

Для забезпечення процесу стратегічного фінансового планування необхідно:

1) чітко визначити цілі діяльності підприємства;

2) враховувати зовніші та внутрішні фактори, які можуть проявитися, прагнути безпомилково оцінити їх вплив на діяльність протягом визначеного періоду;

3) на основі політики підприємства рахуватися з досвідченими працівниками, добиватися згоди серед менеджерів відносно загальних стратегічних цілей, завдань, конкретних заходів та успішної їх реалізації;

4) виходячи з того, що гнучкість, адаптація, дієвість стратегічного фінансового планування залежить від участі великої кількості працівників усіх рівнів в цьому процесі, необхідно враховувати, що найбільш успішними стратегічними планами є ті,  в які вірять на всіх рівнях управління.

Стратегічне фінансове планування – безперервний процес прийняття пов’язаних з ризиком рішень на основі прогнозування, система проведення цих рішень в життя та визначення фактичних результатів з плановими на основі постійного вивчення зворотніх зв’язків.

Ефективності стратегічного фінансового планування сприяє аналіз фінансового стану підприємства. Крім того, необхідним є постійний контроль фінансового стану та можливостей; на основі оцінки фінансової діяльності здійснюється перерозподіл ресурсів підприємства за підрозділами та напрямками з метою поліпшення їх фінансового забезпечення.

Тому, у процесі складання конкретного фінансового плану можна виділити чотири етапи.

Перший етап - це здійснення аналізу фінансових показників на основі звітів підприємства за попередній період. До таких показників відносяться: виручка від реалізації продукції, собівартість продукції, обсяг капіталовкладень, рентабельність продукції, капіталу та активів, коефіцієнти фінансової стійкості тощо.

Другий етап передбачає визначення змін у обліковій політиці підприємства на плановий період.

Третій етап - це складання спеціальних розрахунків та таблиць до фінансового плану на основі прийнятої облікової політики на плановий рік.

Четвертий етап - це складання звітів про виконання фінансового плану у кінці планового періоду для фінансового аналізу та розробки фінансового плану на наступний період.

Питання для самоперевірки

1. Дайте визначення стратегічного фінансового планування та охарактеризуйте його сутність.

2. Назвіть та охарактеризуйте етапність процесу  фінансового планування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62  Наверх ↑