ТЕМА 7.2. Податковий метод нарахування амортизації основних засобів  підприємства.

Основні терміни та поняття: амортизаційні відрахування; група основних фондів; прискорена амортизація; індексація балансової вартості основних фондів.

Згідно статті 8 Закону України від 24.12.2002 року №349-IV «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», під терміном «амортизація» основних фондів і нематеріальних активів розуміють поступове віднесення витрат на їх придбання, виготовлення чи поліпшення, на зменшення скоригованого прибутку платника податку у межах норм амортизаційних відрахувань.

Сума амортизаційних відрахувань звітного періоду визначається як сума амортизаційних відрахувань для кожного із календарних кварталів, що входять до такого звітного періоду.

Сума амортизаційних відрахунь кварталу щодо якого проводяться розрахунки, визначається шляхом застосування норм амортизації до балансової вартості груп основних фондів на початок розрахункового кварталу.

Суми амортизаційних відрахувань вилученню до бюджету не підлягають, а також не можуть бути базою для нарахування будь-яких податків, обов’язкових зборів та платежів.

Балансова вартість групи основних фондів (окремого об’єкта основних фондів групи 1) на початок розрахункового кварталу визначається за формулою:

(1)

Де Б(а) – балансова вартість групи (окремого об’єкта) основних фондів на початок розрахункового кварталу;

Б(а-1) – балансова вартість групи (окремого об’єкта) основних фондів на початок кварталу, що передував розрахунковому;

П(а-1) – сума витрат, понесених на придбання основних фондів, здійснення капітального ремонту, реконструкцій, модернізацій та інших поліпшень основних фондів, що підлягають амортизації, протягом кварталу, що передував розрахунковому;

В(а-1) – сума виведених з експлуатації основних фондів (окремого об’єкта) протягом кварталу, що передував розрахунковому;

А(а-1) – сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у кварталі, що передував розрахунковому.

При податковому методі:

· амортизації підлягають витрати на придбання, виготовлення виробничих фондів, їхній капітальний ремонт, реконструкцію, модернізацію та інші поліпшення. Безкоштовно отримані фонди і невиробничі фонди не амортизуються;

· нарахування амортизації відбувається щоквартально;

· використовується єдиний для усіх груп метод нарахування амортизації з різними коефіцієнтами;

· база для нарахування амортизації – балансова (залишкова) вартість груп основних фондів на початок (перше число) звітного кварталу;

· амортизація окремого об’єкта основних фондів 1 групи здійснюється до досягнення балансовою вартістю такого об’єкта ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Залишкова вартість такого об’єкта відноситься до складу валових витрат із результатами відповідного податкового періоду;

Узагальнено вимоги щодо  здійснення амортизаційних відрахувань за податковим методом їх нарахування представлено в таблиці 1.

Таблиця 1. Вимоги податкового і бухгалтерського обліку до амортизації основних засобів

Показник

Податковий облік

Початок нарахування амортизації

З наступного кварталу за кварталом зарахування на баланс

Методи нарахування

А) зменшення залишкової вартості (згідно з Законом про прибуток);

Б) прискорений ( для 3 групи основних засобів, придбаних після 1.07.1997р.)

Термін експлуатації (впливає на час і розмір амортизаційних відрахувань)

Не визначається

Продовження таблиці 1

Норми амортизації

А) для основних засобів, які придбані до набуття чинності Закону України від 24.12.2002р. №349-IV “Про внесення змін до Закону ”Про оподаткування прибутку підприємств”)

1. Зменшення залишкової вартості:

А) 1 група – 5% річних;

Б) 2 група – 25% річних;

В) 3 група – 15% річних.

2. Прискорений (для 3 групи основних засобів):

Рік    Відсоток

Експлуатації

1    15

2    30

3    20

4 15

5     10

6    5

7   5

Б) для основних засобів, придбаних після 1.01.2003

(після набуття чинності Закону України від 24.12.2002р. №349-IV “Про внесення змін до Закону ”Про оподаткування прибутку підприємств”)

Зменшення залишкової вартості:

А) група 1 – 2%

Б) група 2 – 10%

В) група 3 – 6%

Г) група 4 – 15%

Всі в розрахунку на податковий квартал

Мета нарахування амортизації

Віднесення витрат підприємства, пов’язаних з придбанням або поліпшенням основних фондів на зменшення скоригованого оподатковуваного прибутку

Включення суми амортизації до витрат (валових витрат)

Застосовується для розрахунку величини оподатковуваного прибутку, не належить до валових витрат

Визначення об’єкта нарахування амортизації

Основні фонди – матеріальні цінності, що використовуються у господарській діяльності підприємства протягом більш як 365 днів

Вартість, що підлягає амортизації

Витрати підприємства на придбання, виготовлення або поліпшення основних фондів

Індексація (переоцінка) первісної вартості основних засобів

Підприємства мають право провести індексацію при перевищені показника коефіцієнта індексації більше за 1, при цьому розраховують капітальний дохід

Періодичність здійснення амортизації

Щоквартально

Для здійснення процесу нарахування амортизації в податковому підході основні фонди підприємства, придбані до 1.01.2003 року, поділяли на три групи:

1 група – будівлі, споруди, їх компоненти, передавальні пристрої;

2 група – транспортні засоби, меблі, офісне обладнання, побутові електро-механічні прилади та інструменти, інформаційні системи;

3 група – машини, обладнання, які використовуються в виробничому циклі (робоче обладнання).

Основні фонди, придбані після 1.01.2003 року, підлягають розподілу на чотири групи:

Група 1 – будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої, в тому числі жилі будинки та їх частини (квартири і місця загального користування), вартість капітального поліпшення землі;

Група 2 – автомобільний транспорт та вузли (запасні частини) до нього, меблі, побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, інше конторське (офісне) обладнання, устаткування та приладдя до них;

Група 3 – будь-які інші фонди, не включені до груп 1.2.4;

Група 4 – електронно-обчислювані машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, їх програмне забезпечення, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, інші інформаційні системи, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартість малоцінних товарів (предметів).

Платники податку всіх форм власності мають право застосовувати щорічну індексацію балансової вартості груп основних фондів та нематеріальних активів на коефіцієнт індексації, який визначається за формулою:

,    (2)

Де І(а-1) – індекс інфляції року, за результатами якого проводиться індексація.

Якщо значення Кі не перевищує одиниці, індексація не проводиться.

Облік балансової вартості основних фондів, які підлягають під визначення групи 1, ведеться по кожній окремій будівлі, споруді або їх структурному компоненту та в цілому по групі 1 як сума балансових вартостей окремих об’єктів групи.

Облік балансової вартості основних фондів, які підпадають під визначення груп 2,3 і 4, ведеться за сукупною балансовою вартістю відповідної групи основних фондів незалежно від часу введення  в експлуатацію таких основних фондів. При цьому окремий облік балансової вартості індивідуальної матеріальної цінності, що входить до складу основних фондів групи 2 або групи 3, з метою оподаткування не ведеться.

Амортизація окремого об’єкта основних фондів групи 1 проводиться до досягнення балансовою вартістю такого об’єкта ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Залишкова вартість такого об’єкта відноситься до складу валових витрат за результатами відповідного податкового періоду, а вартість такого об’єкта прирівнюється до нуля.

Амортизація основних фондів 2,3, і 4 груп проводиться до досягнення балансовою вартістю групи нульового значення.

Норми амортизації встановлюються у відсотках до балансової вартості кожної з груп основних фондів на початок звітного (податкового) періоду в розрахунку на податковий квартал.

Платник податку може прийняти рішення про застосування інших норм амортизації, що не перевищують зазначених норм.

Зазначене рішення:

- приймається платником податку до початку звітного податкового року та не може бути змінене протягом такого року;

- доводиться до відома податкового органу разом із поданням декларації за перший квартал такого звітного податкового року.

Визначивши балансову вартість групи на початок кварталу і помноживши її на норму амортизації, одержимо суму амортизації по цій групі на квартал.

Податковий метод амортизації позбавляє підприємства від необхідності нарахування подвійної амортизації. Наприклад, досить поліпшити об’єкт (просто відремонтувати), і його балансова вартість у податковому обліку ніколи не збіжиться із залишковою вартістю об’єкта, яка визначається у бухгалтерському обліку.

Податкова амортизація нараховується не на основні засоби, як такі, а на витрати з їх придбання, тобто на капітальні інвестиції. Початок нарахування податкової амортизації залежить не від моменту введення в експлуатацію, а від моменту понесення перших витрат, завдяки чому в податковому обліку амортизується навіть вартість недобудованого об’єкта.

Уся робота з нарахування податкової амортизації зводиться до підбиття один раз на квартал підсумків залишкової вартості груп основних засобів (фондів), збільшення і зменшення за якими, записується протягом кварталу, і множенням цих підсумків на відповідну норму амортизації.

Податковий    підхід щодо амортизаційних відрахувань передбачає 2 методи:

А) метод розрахунку амортизації відповідно до балансової вартості груп основних фондів на початок звітного періоду;

Б) метод прискореної амортизації.

Платники податків у 2003 році не мають можливості застосовувати прискорені норми амортизації для основних фондів групи 3. Однак ті основні фонди групи 3, щодо яких набуття чинності Закону №349 прийняте рішення про нарахування прискореної амортизації, можуть у тому ж порядку й амортизуватися до досягнення їх такими річними нормами:

Рік експлуатації:

1

2

3

4

5

6

7

Відсоток:

15

30

20

15

10

5

5

Використання в бухгалтерському і податковому обліку одного методу нарахування амортизації, передбаченого в податковому законодавстві, потребує здійснення окремого обліку і розрахунку амортизації основних засобів (фондів).

Незважаючи на те, що декларується використання одного методу нарахування амортизації й у податковому, і в бухгалтерському обліку, загального для них є тільки назва. Для того, щоб виконати усі вимоги П(С)БО і податкового законодавства, підприємствам необхідно вести паралельний облік основних засобів (фондів) в бухгалтерському і податковому обліку та здійснювати окремий розрахунок амортизації так само, як при використанні в бухгалтерському обліку. Будь-якого іншого методу розрахунку амортизації.

В статті 8 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” про методи нарахування амортизації не згадується взагалі, а пункт 8.3. Регламентує порядок нарахування амортизації, сутність якого зводиться до того, що норми амортизації, встановлені Законом, застосовуються до балансової вартості груп основних засобів на початок звітного періоду.

Податковий підхід передбачає наявність фіскальної амортизації, яка розраховується відповідно до встановлених законодавством норм, використовується при визначені розмірів податку на прибуток, і є джерелом зменшення бази оподаткування.

Питання для самоперевірки

1. Дайте визначення амортизації основних фондів і нематеріальних активів та охарактеризуйте її сутність за податковим методом нарахування.

2. Які висуваються вимоги щодо  здійснення амортизаційних відрахувань за податковим методом їх нарахування?

3. Як здійснюється процес індексації балансової вартості основних фондів підприємства?

4. Охарактеризуйте  методи податкового підходу щодо амортизаційних відрахувань:

П

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62  Наверх ↑