ТЕМА 8. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ (ІНВЕСТУВАННЯ)

ТЕМА 8.1. Економічна сутність основних засобів підприємства .та їх класифікаційна характеристика

Основні терміни та поняття: основні засоби; виробничі основні засоби; невиробничі основні засоби.

Процес виробництва на підприємствах різних форм власності та організаційно-правових форм передбачає наявність такого чинника виробництва, як основні фонди. Згідно П(С)БО 7 основні засоби –це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних та соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він більше одного року).

Для цілей згідно П(С)БО 7 основні засоби поділяються на групи. Група основних засобів являє собою сукупність однотипних за технічними характеристиками, призначенням і умовами використання необоротних матеріальних активів. Так, основні засоби класифікуються на наступні групи:

1. Основні засоби

1.1 Земельні ділянки

1.2 Капітальні витрати на поліпшення земель

1.3 Будівлі, споруди та передавальні пристрої

1.4 Машини і устаткування

1.5 Транспортні засоби

1.6 Інструменти, прибори, інвентар (меблі)

1.7 Робоча та продуктивна худоба

1.8 Багаторічні насадження

1.9 Інші основні засоби

2. Інші необоротні матеріальні активи

2.1 Бібліотечні фонди

2.2 Малоцінні необоротні матеріальні активи

2.3 Тимчасові (не титульні) споруди

2.4 Природні ресурси

2.5 Інвентарна тара

2.6 Предмети прокату

2.7 Інші необоротні матеріальні активи

Але, крім вищезазначеного розподілу основних засобів на групи за їх видами, основні засоби ще можна класифікувати за іншими ознаками. До таких ознак відносяться: призначення основних засобів, характер їх участі у виробництві, ступінь використання та приналежність.

В залежності від призначення основні засоби діляться на виробничі та невиробничі. До основних засобів виробничого призначення відносяться такі засоби, які безпосередньо приймають участь у процесі виробництва та забезпечують його нормальний хід. Такими основними засобами є: машини, устаткування, інструменти, які призначені для виробничого процесу, споруди основних і допоміжних цехів, відділів та служб адміністрації , які обслуговують виробничий процес, споруди складів, резервуари, транспортні засоби , які використовуються для переміщення та зберігання предметів та продуктів праці.

Основні засоби невиробничого  призначення безпосередньо не приймають участь у процесі виробництва, але обслуговують культурно-побутові потреби робітників підприємства Основні засоби житлово-комунального господарства, поліклінік, медичних пунктів, клубів, стадіонів, дитячих садків тощо).

Структура основних засобів відображає технічну озброєність підприємства, великою мірою характеризує ефективність використання підприємством фінансових ресурсів. Одним із критеріїв визначення такої ефективності слід вважати питому вагу активної частини основних виробничих засобів у загальній вартості всіх основних засобів. Таким чином,  основні засоби виробничого призначення розділяють на активні та пасивні. Так, активними є основні засоби, які безпосередньо контактують із предметами праці при виготовленні продукції, тобто здійснюють виробничий процес. До них відносяться: машини, устаткування тощо. А пасивною частиною виробничих основних засобів є основні засоби, які забезпечують нормальний хід виробничого процесу без контакту з предметами праці – будівлі цехів, адміністрації, складів, транспортні засоби тощо.

В тім, здійснюючи поділ всіх основних виробничих  засобів на активну та пасивну частину, треба пам’ятати про певну умовність даного поділу. Так, наприклад, такий елемент основних засобів, як споруди, не належать до активної частини в машинобудуванні або легкій промисловості, проте є елементом активної частини основних засобів у металургії, хімічній промисловості тощо. В сучасних робочих машинах останніх моделей програмні контролюючі пристрої перетворюються в їхні складові частини, що змушує визнати їх активними в складі основних засобів.

За ступенем використання в господарській діяльності підприємства основні засоби розділяють на основні засоби, засоби, які знаходяться в запасі, в експлуатації, на консервації.

За приналежністю основні засоби діляться на власні та орендовані. Власні основні засоби є власністю  підприємством і обліковуються на його балансі. Орендовані – належать іншому підприємству, експлуатуються тимчасово за визначену плату, обліковуються за балансом без нарахування на даному підприємстві амортизації та зносу.

Питання для самоперевірки

1. Дайте визначення основних засобів підприємства та  охарактеризуйте їх роль у виробничому процесі підприємства.

2. Як класифікуються основні засоби за різними ознаками ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62  Наверх ↑