ТЕМА 8.5.  Порядок оформлення відкриття фінансування капітальних вкладень підприємствами в банку

Основні терміни та поняття: план капітального будівництва; титульний список будови; кошторис будівельних робіт.

Капітальні вкладення, здійснювані підприємствами, згідно з передба­ченими обсягами, повинні фінансуватися відповідними установами банків за рахунок джерел, виділених на цю ціль. Проте для того щоб установа банку почала оплачувати здійснювані підприємствами обсяги капітальних вкладень, інвестори повинні оформити відкриття фінансування і кредиту­вання капітальних вкладень в установі банку.

Для оформлення відкриття фінансування і кредитування капітальних вкладень підприємств у банку останньому повинні бути надані у встанов­лені терміни відповідні документи. Кількість і види цих документів зале­жать від виду здійснюваних капітальних вкладень і джерел їх фінансуван­ня.

Для оформлення фінансування капітального будівництва, яке здійс­нюється за рахунок державних капітальних вкладень, забудовники пода­ють до місцевих установ банків, що їх фінансують, такі документи:

А. Для будівництв виробничого, невиробничого призначення, приро­доохоронних об'єктів, що починаються знову, і робіт для технічного пере­озброєння діючих підприємств:

• план капітального будівництва (план технічного переозброєння) за
спеціальною формою;

• план фінансування за спеціальною формою;

• титульний список будови;

• контракт (договір) з підрядником із зазначенням форми розрахунків за
виконані роботи. При здійсненні будівництва об'єктів двома та біль­шою кількістю генеральних підрядних організацій документи подаються окремо по кожному виконавцю;

• зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва (кошторис на
окремі об'єкти будівництва та види робіт і витрат);

• внутрішньобудівничий титульний список;

• наказ, рішення про затвердження проектно-кошторисної документації
на будівництво, чергу, пусковий комплекс або об'єкт будівництва і
висновок органів експертизи інвестиційних проектів;

• довідку про результати проведення конкурсу (тендеру);

• рішення про відведення земельної ділянки;

• дозвіл на будівництво.

Б. Для перехідних будівництв, здійснюваних за рахунок державних капітальних вкладень, до банку, що фінансує, надаються такі документи:

• титул перехідної будови;

• додаткова угода до контракту (договору) на виконання робіт у поточному році;

• уточнений зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва;

• внутрішньобудівничий титульний список;

• наказ, рішення про затвердження проектно-кошторисної документації
на будівництво, чергу, пусковий комплекс або об'єкт будівництва і
висновок органів експертизи інвестиційних проектів.

Для відкриття й оформлення фінансування капітальних вкладень, здійснюваних за рахунок недержавних капітальних вкладень, забудовники керуються вищевикладеним переліком документів.

При змішаних джерелах фінансування оформлення фінансування здійснюється в порядку, встановленому для фінансування капітального будівництва за рахунок державних коштів (див. Вище).

Основними документами для оформлення фінансування є план капі­тального будівництва і план фінансування. Ці документи надходять до установи банку, що фінансує, від його вищого органу.

План капітального будівництва має містити дані про обсяг капіта­льних вкладень та будівельно-монтажних робіт, виділених будівництву на поточний рік, завдання по запровадженню в дію виробничих потужностей і основних фондів, а також терміни їх введення.

План фінансування капітальних вкладень містить дані про джерела їх грошових коштів, їх розміри як на рік, так і на кожний квартал.

Титульний список будови є документом, у якому вказується перелік об'єктів, що будуються та намічені до будівництва і реконструкції, їх міс­цезнаходження, час початку і закінчення будівництва, проектна потуж­ність, кошторисна вартість, обсяг капітальних вкладень і будівельно-монтажних робіт, обсяг і терміни запровадження в експлуатацію основних фондів.

Складаються титульні списки на перехідне будівництво і на те, що знову починається. В основу складання титульних списків на будови, що знову починаються, беруться проекти і кошториси по об'єктах будівницт­ва. Розробка цих списків провадиться на весь період будівництва об'єктів з розподілом обсягів виконання капіталовкладень по роках.

При складанні титульних списків до них включаються тільки ті об'єкти, що забезпечені проектно-кошторисною документацією, затвер­дженою у встановленому порядку. Порядок затвердження титульних спис­ків залежить від виду джерел фінансування будівництва.

Титульні списки будов (виробничого призначення, природоохоронних об'єктів, що знову починаються, а також перехідних будов), які фінансу­ються з залученням коштів Державного бюджету і бюджетних кредитів, затверджуються міністерствами, іншими центральними і місцевими орга­нами виконавчої влади (замовниками) і погоджуються з Міністерством економіки.

Титульні списки будов, що споруджуються за рахунок коштів держа­вних підприємств і організацій, і титульні списки об'єктів невиробничого призначення, будівництво яких здійснюється за рахунок державних капі­тальних вкладень, а також плани технічного переозброєння діючих під­приємств, роботи на яких здійснюються за рахунок державних капітальних вкладень, затверджуються міністерствами, іншими центральними і місце­вими органами виконавчої влади (замовниками) або у встановленому по­рядку.

При фінансуванні будівництва за рахунок власних коштів і кредитів банку титульні списки і проектно-кошторисна документація затверджуєть­ся керівником підприємства - інвестора.

Як додаток до титульних списків, що робляться на весь період будів­ництва, підприємства і будови складають річні внутрішньобудівничі ти­тульні списки. Ці списки є документом, у якому вказується найменування всіх об'єктів, що будуються і реконструюються, і здійснюваних капітальних витрат, терміни будівництва за нормою, рік і місяць початку і закін­чення будівництва, повна кошторисна вартість об'єктів із виділенням вар­тості будівельно-монтажних робіт і устаткування, залишок кошторисної вартості на початок року, ліміт капітальних вкладень на рік з виділенням вартості будівельно-монтажних робіт і устаткування, а також показники по запровадженню в дію в поточному році потужностей і основних фондів у вартісному вигляді.

Включення об'єктів до внутрішньобудівничих титульних списків про­водиться тоді, коли на них є затверджена у встановленому порядку проек­тно-кошторисна документація.

Складені внутрішньобудівничі титульні списки, незалежно від кошто­рисної вартості будівельних об'єктів, включених у них, погоджуються з підрядником і затверджуються керівником замовника.

Основним документом, на підставі якого визначаються обсяги будів­ництва, його фінансування, є кошторис. У ньому на підставі обсягів робіт, матеріалів, що використовуються, устаткування та діючих на них цін (роз­цінок) розраховується вартість запроектованого об'єкта. Крім прямих ви­трат, у кошторисах розраховуються також накладні витрати, планові нако­пичення, непередбачені й інші витрати, викликані формуванням ринкових відносин, і які мають відношення до будівництва запроектованого об'єкта.

На підставі кошторисів, зроблених на окремі будинки, споруди, види витрат, складаються зведені кошториси будівництва.

Складені кошториси повинні пройти відповідну експертизу, бути по­годженими з підрядником і затвердженими інвестором-замовником.

У складі пакету документів, наданих до банку для оформлення від­криття фінансування капітальних вкладень, є і підрядний договір (конт­ракт), що укладається між замовником і підрядником. Цей документ ре­гулює взаємовідносини між обома сторонами, визначає обов'язки і права між підрядником і замовником, а також їх майнову відповідальність за порушення умов контракту. Підрядний контракт повинен укладатися не пізніше, ніж за ЗО днів до початку будівництва.

Документація, що надійшла до установи банку, перевіряється на предмет відповідності її необхідній кількості, правильності складення та затвердження, відповідності в різних документах показників за обсягами капітальних вкладень, джерел їх фінансування і т.д. У випадку відповідно­сті поданої документації установленим вимогам установа банку вирішує питання про відкриття фінансування капітальних вкладень.

Підприємствам та організаціям, що здійснюють відтворення основних фондів тільки за рахунок власних джерел, оформлення відкриття фінансу­вання капітальних вкладень банками не проводиться. Проте документи, що містять обсяги капітальних вкладень, джерела їх фінансування, а також проектно-кошторисну документацію по капітальних вкладеннях, вони по­дають до банків.

Питання для самоперевірки

1. Які документи необхідні для оформлення фінансування капітального будівництва виробничого призначення за рахунок державних капітальних вкладень?

2. Які документи необхідні для оформлення фінансування перехідних будівництв за рахунок державних капітальних вкладень?

3. Дайте характеристику сутності та призначення титульного списку будови.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62  Наверх ↑