ТЕМА 2.3. Розрахунки платіжними дорученнями.

Основні терміни та поняття: платіжне доручення; документооборот; плата; платник; отримувач.

Розрахунки з застосуванням платіжних доручень займають основне місце в безготівковому платіжному обороті.

Платіжне доручення - це розрахунковий документ, за допомогою якого власник рахунку в письмовій формі дає доручення обслуговуючому його банку, на перерахування (переведення) певної суми грошових коштів з його рахунку на рахунок іншого клієнта — одержувача коштів.

У безготівковому обороті платіжні доручення використовуються переважно в місцевих розрахунках для здійснення практично всіх видів то­варних і нетоварних платежів, а саме: для оплати матеріальних цінностей та послуг, відпущених постачальником або отриманих покупцем; внесків податків і платежів до бюджету, Пенсійного фонду, фонду соціального страхування та до інших централізованих фондів і ланок фінансової сис­теми; погашення кредиторської заборгованості; перерахування пені, штрафів, неустойок, а також сум на підставі рішення суду й господарсько­го суду; погашення позик банку та відсотків по них, перерахування попе­редньої оплати за товари та послуги й авансових платежів по податках та ін.

Розрахунки платіжними дорученнями здійснюються в такому порядку. При виникненні у платника необхідності перерахування комусь грошо­вих коштів за отриману продукцію, послуги або податків (внесків) до бюджету, Пенсійного фонду, фонду соціального страхування, інших ланок фінансової системи, а також задля погашення кредиторської заборгованості та здійснення інших платежів він виписує в необхідній кількості примі­рників (2-3) платіжне доручення встановленої форми з заповненням у ньо­му всіх реквізитів і зазначенням призначення та суми платежу. Виписане платіжне доручення (1-й примірник) підписується керівником і головним бухгалтером підприємства-платника, і на ньому ставиться відбиток печатки.

Оформлене платіжне доручення здається до обслуговуючого банку не пізніше 10 днів з дня його виписки. Банк приймає доручення до оплати (в оплату за товари, послуги, на перерахування податків, платежів, боргів та ін.) Лише у тому випадку, якщо у платника є на рахунку в необхідній кіль­кості вільні грошові кошти.

Оплата - це перерахування банком грошових коштів з рахунку плат­ника в сумі, вказаній у платіжному дорученні, та зарахування їх на раху­нок одержувача.

Оплачені платіжні доручення (окрім 1-го примірника) додаються до виписок банку по рахунках платника й отримувача грошових коштів на підтвердження здійснених по них операцій. На рисунку 1 представлено документооборот при розрахунках платіжними дорученнями.

1- відвантаження продукції, надання послуг, виконання робіт;

2- надання в банк платіжного доручення на перерахування коштів постачальнику;

3- виписка з поточного рахунку про списання суми з рахунку платника;

4- направлення платіжного доручення  з банку постачальника в банк, що обслуговує;

5- виписка з поточного рахунку постачальника про зарахування суми.

Рис. 1. Схема документообороту при розрахунках  платіжними дорученнями

У договорі про розрахунково-касове обслуговування банк і платник можуть передбачати можливість подання платником платіжні доручення в довільній формі, яке повинно містити всі реквізити платіжного доручення типової форми та вказівки платника щодо порядку виконання банком цього документу.

Платіжні доручення в довільній формі складаються щонайменше у двох примірниках. Вони застосовуються при розрахунках у разі:

• періодичного перерахування платником фіксованих сум одним і тим самим одержувачем коштів;

• перерахування підприємством заробітної плати, пенсії тощо на особи­сті рахунки одержувачів;

• інших випадків відповідно до чинного законодавства та (або) укладе­них договорів.

При оформленні платіжного доручення у довільній формі в ньому за­повнюються всі реквізити та вказується призначення платежу. Заповнене платіжне доручення підписується керівником і головним бухгалтером пла­тника. Оформлений платіжний документ подається до банку для оплати в загальновстановленому порядку.

У випадках, коли отримувач грошових коштів не має відповідних ра­хунків у банках, платник може перерахувати грошові кошти на його ім'я платіжним дорученням встановленої форми через підприємства поштового зв'язку. У цьому випадку взаємовідносини між підприємством зв'язку, платниками та одержувачами грошей регулюються відповідними нормативно-правовими актами підприємства «Укрпошта», тобто одержані кошти підприємство зв'язку видає отримувачам у відповідності з доданими доку­ментами (реєстром) до платіжного доручення.

Питання для самоперевірки

1. Дайте визначення платіжного доручення та охарактеризуйте сферу їх використання у безготівковому обороті.

2. Поясність порядок здійснення безготівкових розрахунків за допомогою платіжних доручень.

3. Зобразіть та поясніть схему здійснення докуметообороту при розрахунках платіжними дорученнями.

4. Дайте характеристику платіжного доручення довільної форми та сфери його застосування.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62  Наверх ↑