ТЕМА 10.2.  Зміст та структура фінансового плану підприємства .

Основні терміни та поняття: баланс доходів та видатків; розділ фінансового плану; шаховий баланс.

Відображення руху фінансових ресурсів підприємства, які формуються на ньому або надходять зовні та використовуються ним для задоволення потреб своєї господарської діяльності,   здійснюється  у фінансовому плані підприємства. Існує багато різновидів фінансових планів, до яких відносяться: баланс доходів та видатків, інвестиційний план, план розподілу чистого прибутку, платіжний календар, кредитний план, план руху грошових коштів за видами діяльності тощо.

Найбільш застосованим з видів фінансових планів є баланс доходів та видатків, який може складатися з трьох розділів:

1. Доходи та надходження коштів, в якому згруповані усі джерела надходжень фінансових ресурсів;

2. Видатки та відрахування коштів, в якому згруповані всі видатки, джерела фінансування яких визначені у першому та третьому (четвертому) розділах;

3. Кредитні  взаємовідносини  з  банками,  відображає  отримання  (сплату) довготермінових кредитів на капіталовкладення, а також сплату відсотків за цими   

Якщо підприємство має джерелом своїх фінансових ресурсів часткове державне цільове фінансування, тоді до трьох вищезазначених розділів додають ще один - взаємовідносини з бюджетом.

Для складання балансу доходів та видатків використовують данні різних планів виробничо-господарської діяльності підприємства. При складання даного фінансового плану здійснюються розрахунки планових обсягів доходів та витрат для визначення суми прибутку - основного джерела всіх витрат, які плануються підприємством та додаткових джерел їх покриття при нестачі прибутку.

Для перевірки  правильності формування розділів балансу доходів та видатків за взаємоузгодженням окремих статей доходів та видатків між собою складають перевірочну таблицю - шаховий баланс доходів та видатків.

У підметі шахового балансу записують всі доходи та надходження коштів підприємства, а у присудку - всі видатки та відрахування коштів. Таким чином отримують по вертикалі шахового балансу групування видатків у розрізі джерел їх покриття, а по горизонталі - розподіл доходів та надходжень за напрямками їх використання.

Питання для самоперевірки

1. Охарактеризуйте структуру планового балансу доходів та видатків підприємства.

2. Що собою представляє шаховий баланс доходів та видатків підприємства?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62  Наверх ↑