Тема 11.2.  Класифікація ПФГ.

Основні терміни та поняття: головне підприємство ПФГ; міждержавні ПФГ; транснаціональні ПФГ; республіканські ПФГ; галузеві ПФГ; міжгалузеві  ПФГ; однопрофільні ПФГ; багагопрофільні ПФГ.

ПФГ можуть поєднувати юридичних осіб різних організаційно-правових форм і форм власності. Держава може приймати участь як державними підприємствами, так і частками в приватизованих підприємствах. Створення ПФГ, об'єднаних по вертикалі та горизонталі, є альтернативою галузевій системі управління.

Залежно від масштабів діяльності групи розрізняють міждержавні або транснаціональні, які створюються на основі міжурядових угод; республіканські, які створюються з метою реалізації експортного потенціалу країни в аграрній сфері і забезпечення її продовольчої безпеки; регіональ­ні, які, як правило, ґрунтуються на проекті, який має пріоритетне соціально-економічне значення інтегровані ПФГ та структури типу конгломератів.

Регіональні ПФГ зміцнюють внутрішню територіальну кооперацію підприємств, тісно пов'язані з органами влади на місцях.

За галузевою приналежністю розрізняють галузеві та міжгалузеві об'єднання.

Відповідно до ступеня диверсифікації промислово-фінансові групи мають бути однопрофільні та багагопрофільні. В умовах нестабільної економічної ситуації однопрофільні мають більш високий ступінь ризику, ніж багагопрофільні. При різкій зміні кон'юнктури ринку в багагопрофільних ПФГ є можливість швидко перепрофілюватися навипуск більш доходної продукції в даній економічній ситуації. Одночасно, з досвіду зарубіжних країн, ефективність об'єднання виша там, де є певна спеціалізація, або підприємства пов'язані технологічним ланцюгом. Якщо між підприємствами - учасниками нема ніякого зв'язку, окрім фінансового, ефект агропромислово-фінансової інтеграції знижується.

Класифікувати ПФГ можна також за роллю і статусом головного підприємства. Головним підприємством може бути одне з виробничих підприємств-учасників ПФГ, або заново створене на акціонерній основі підприємство, що виконуватиме роль координаційного центру спільної діяльності і не буде займатися виробничою діяльністю. Головне підприємство відповідно до законодавства - це підприємство, яке виготовляє кінцеву продукцію ПФГ, здійснює й збут, сплачує податки в Україні і офіційно представляє інтереси ПФГ в Україні та за її межами. Головне підприємство ПФГ втрачає право на будь-які пільги з питань оподаткування, яке воно мало або може мати згідно з чинним законодавством України.

Головне підприємство є координаційним центром, який є одночасно представницьким органом, виступає від імені АПФГ у відносинах з третіми особами, виконує функції менеджменту, маркетингу, інформаційного забезпечення, веде консолідований облік і звітність, є платником податків по спільній діяльності учасників групи.

Головне підприємство зберігає статус юридичної особи, а також незалежність у здійсненні виробничої, господарської і фінансової діяльності відповідно до чинного закону і укладеної Генеральної угоди про сумісну діяльність.

У складі ПФГ може бути тільки одне головне підприємство. Підприємство, установа, організація можуть бути головним підприємством тільки однієї ПФГ.

Головне підприємство може в одному випадку бути виробником продукції і власником акцій, в другому - лише власником акцій і координаційним центром діяльності учасників.

В складі головного підприємства створюються підрозділи менеджменту, маркетингу, економічного аналізу, юридичних послуг, інвестиційного проектування, роботи з цінними паперами.

До основних функцій головного підприємства ПФГ слід віднести:

§ координацію і управління спільної діяльності учасників;

§ представництво у відносинах з третіми особами, в тому числі і з державою;

§ ведення консолідованої звітності та сплата податків по спільній діяльності;

§ маркетингову діяльність, знаходження нових ринків збут);

§ підготовку бізнес - планів інвестиційних проектів та підбір зовнішніх інвесторів,

§ аналіз фінансового стану підприємств - учасників та пропозиції по перерозподіл фінансових ресурсів в межах І руни,

§ здійснення взаєморозрахунків між учасниками та учасників з головним підприємством;

§ створення заставного фонду для залучення інвесторів;

§ здійснення консультаційних послуг юридичного та економічного характеру;

§ підготовку кваліфікованого персоналу для ПФГ;

§ інформаційне забезпечення.

Залежно від організаційно-управлінської структури ПФГ вони можуть бути засновані на партнерстві, характерною ознакою якої є об'єднання активів підприємств-учасників в рамках спільної діяльності без передачі у власність центральної компанії, яка створюється у формі комерційної організації і не займається фінансово-економічною діяльністю.

У випадку, коли учасник передає своє майно або його частину в спільне дольове володіння та використання на певний термін, а після закінчення строку дії договору отримує назад, таке об'єднання створюється під конкретну програму і носить тимчасовий характер.

Залежно від форми виробничої інтеграції розрізняють вертикально або горизонтально ресурсах, суттєво здешевлити виробництво і знизити загальну потребу в оборотних засобах.

Питання для самоперевірки

1. Назвіть та охарактеризуйте види ПФГ за різними класифікаційними ознаками.

2. Дайте визначення та характеристтку функцій головного підприємства ПФГ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62  Наверх ↑