ТЕМА 7.4. Податок з власників автотранспорту.

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів. – це прямий майновий податок, який нараховується і сплачується безпосередньо його платником у відповідності до чинного законодавства України.

Платниками цього податку є підприємства, установи й організації, які є юридичними особами, іноземні юридичні особи, а також громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, що мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні транспортні засоби, які є об’єктами оподаткування.

Транспортними засобами, які є об’єктами оподаткування являються:

- трактори (колісні);

- автомобілі, призначені для перевезення щонайменше  10 осіб, включно з водієм;

- автомобілі легкові;

- автомобільні вантажні;

- автомобілі спеціального призначення, крім тих, що  використовуються для перевезення пасажирів і вантажів;

- мотоцикли (включно з мопедами) та велосипеди з установленим двигуном які мають об’єм циліндра двигуна до 50 куб. См.;

- яхти та судна вітрильні з допоміжним двигуном чи без нього (крім спортивних);

- човни моторні і катери, крім човнів з підвісним двигуном (крім спортивних);

- інші човни (крім спортивних ).

Транспортні засоби, що не є об’єктами оподаткування:

- трактори на гусеничному ходу;

- мотоцикли (включно з мопедами) та велосипеди з установленим двигуном  з об’ємом циліндра двигуна до 50 куб. См.;

- тільки автомобілі спеціального призначення швидкої допомоги та пожежні;

- транспортні засоби вантажні, самохідні, що використовуються на заводах, складах, у портах та аеропортах для перевезення вантажів на короткі відстані;

- машини і механізми для сільськогосподарських робіт;

- тільки яхти, судна вітрильні та човни спортивні.

Юридичні особи – платники податку зобов’язані пред’являти органам, що здійснюють реєстрацію, перереєстрацію або технічний огляд транспортних засобів, квитанції чи платіжні доручення про сплату податку з написом установи банку або у відповідних випадках документ, що дає право на пільгу щодо сплати цього податку.

У разі відсутності документів про сплату податку або документів, що дають право на користування пільгами, реєстрація, перереєстрація і технічний огляд транспортних засобів не провадяться.

Обчислення податку з власників наземних транспортних засобів проводиться виходячи з об’єму циліндрів або потужності двигуна (для автомобілів з електродвигуном) кожного виду і марки транспортних засобів, а податок з власників водних транспортних засобів – виходячи з довжини транспортного засобу заставками, зазначеним у ст. 3  Закону України “Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів” від 18.02. 1997 року № 75/97-ВР із змінами і доповненнями, розміри яких встановлені у національній грошовій одиниці України – гривні.

Розмір ставок за видами транспортних засобів наведений у табл. 1.

Нарахування податку з наземних транспортних засобів і інших само­хідних машин та механізмів здійснюється їх власниками - юридичними особами виходячи з кількості відповідного виду транспортних засобів, які є на балансі підприємства станом на 1.01 поточного року, їх сумарного об'єму циліндрів двигунів в кубічних сантиметрах, а для водних транспор­тних засобів - їх довжини, і встановлених ставок податку у гривнях з 100 см3 об'єму циліндрів двигуна, або з 100 см довжини водного транс­портного засобу.

Для визначення суми податку за видами транспортних засобів і його загальної суми підприємства - юридичні особи складають спеціальний, затверджений податковим органом, розрахунок у трьох примірниках.

Один примірник складеного розрахунку платники податку - юридичні особи в зазначені податковим органом строки, але не пізніше 1 березня поточного року, подають до податкового органу за місцем реєстрації під­приємства.

Нарахована сума податку на транспортні засоби сплачується юридич­ними особами - платниками цього податку до місцевого бюджету щоквар­тально, рівними частинами, до 15 числа місяця, наступного за звітним ква­рталом.

Фізичними особами сплата податку на транспорт здійснюється перед реєстрацією, перереєстрацією транспортних засобів щорічно або один раз у два роки, але не пізніше першого півріччя року, в якому проводиться технічний огляд.

Перерахунки юридичними особами розміру податку у зв'язку з пере­реєстрацією транспортних засобів протягом даного року не проводяться.

Якщо транспортні засоби придбані у другому півріччі, то податок сплачується у розмірі 50% встановленої суми.

Перерахунок неправильно сплаченого податку допускається не більш, як за два попередніх роки. Власники транспортних засобів зобов'язані по­давати органам Державної автомобільної інспекції або іншим органам, які здійснюють їх реєстрацію, перереєстрацію чи технічний огляд, квитанції, платіжні доручення про сплату податку, а платники, звільнені від сплати цього податку, - відповідну довідку (документ), який надає право на кори­стування цими пільгами.

У разі відсутності документів про сплату податку реєстрація, перереє­страція та технічний огляд транспортних засобів не здійснюється.

По сплаті податку на транспортні засоби його платникам надаються відповідні пільги. Так, від сплати податку звільняються:

1) підприємства автомобільного транспорту загального користування - за транспортні засоби, зайняті перевезенням пасажирів, на які у встанов­леному законодавством порядку визначені тарифи оплати проїзду у цих транспортних засобах, незалежно від форм власності;

2) навчальні заклади, які повністю фінансуються з бюджетів, стосовно учбових транспортних засобів за умови використання їх за призначенням;

3) особи, віднесені, згідно з законодавством України, до таких катего­рій: потерпілі внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветерани війни, вете­рани праці і інші громадяни похилого віку в Україні, - відносно одного легкового автомобіля з об'ємом циліндрів двигуна до 2500 см3, а також інваліди І і II груп - відносно одного автомобіля, незалежно від об'єму циліндрів двигуна.

На 50% менше нарахованої суми сплачують податок сільськогоспо­дарські підприємства-товаровиробники за трактори колісні, автобуси та спеціальні автомобілі для перевезення людей з кількістю місць не менше 10.

На 50% від сплати податку звільняються громадяни, у власності яких знаходяться легкові автомобілі, вироблені в країнах СНД і поставлені на облік в Україні до 1990 р. Включно.   

За правильність нарахування і своєчасність сплати податку несуть відповідальність його платники. Так, за несплату у встановлений строк податку на транспорт підприємства-платники сплачують пеню у розмірі 120% облікової ставки Національного банку України з суми недоїмки за кожен день прострочення.

У разі приховування (заниження) об'єктів оподаткування з юридич­них осіб у доход відповідного органу податковими органами справляється вся сума приховуваного (заниженого) податку та штраф у розмірі 5% тієї ж суми. Сума приховуваного (заниженого) податку та штраф вносяться до відповідного органу за рахунок прибутку (доходу), який залишається у розпорядженні підприємств.

При відсутності обліку об'єктів оподаткування або ведення цього об­ліку з порушенням встановленого порядку, а також за неподання, несвоє­часне подання податковим органам розрахунків і інших документів, необ­хідних для нарахування і сплати, податку, юридичні особи сплачують до відповідного бюджету додатково 10% належних сум податків.

Податок, що надійшов до місцевого бюджету з транспортних засобів, використовується на покриття витрат по експлуатації й утриманню авто­мобільних доріг і на інші цілі у відповідності до порядку, затвердженого відповідною радою.

Таблиця 1. Ставки податку з власників транспортних засобів та інших само­хідних машин і механізмів

Код по ГС опису та кодування товарів

Опис об'єкта оподаткування

Ставки податку на рік, грн.

87.01

Трактори колісні (крім гусенич­них)

2,5 грн. З 100 см3

87.02

Автомобілі для перевезення не менше 10 осіб, включаючи водія

3,6 грн. З 100 см3

87.03

Автомобілі легкові (крім автомобі­лів з електродвигуном) з об'ємом циліндрів двигуна:

До 1000 см3

3,0грн. З 100см3

Від 1001 до 1500см3

4,0грн. З 100см3

Від 1501 до 1800см3

5,0 грн. З 100 см3

Від 1801 до 2500см3

10,0 грн. З 100 см3

Від 2501 до 3500см3

20,0грн. З 100см3

3501 см3 і більше

30,0грн. З 100см3

87.03.90100

Автомобілі з електродвигунами

0,5 грн. З 1 квт

87.04

Автомобілі вантажні з об'ємом циліндрів двигуна:

До 8200 см3

10,0 грн. З 100 см3

Від 8201 до 15000см3

15,0грн. З 100см3

15001 см3 і більше

20,0грн. З 100см3

87.05

Автомобілі спеціального призна­чення (крім пожежних та швидкої допомоги)

3,6 грн. З 100 см3^

87.11

Мотоцикли(мопеди) і веломашини з двигуном (крім тих, що мають об'єм циліндрів двигуна до 50 см3)

2,0грн. З 100см3

Податок, що надійшов до місцевого бюджету з транспортних засобів, використовується на покриття витрат по експлуатації й утриманню автомобільних доріг і на інші цілі у відповідності до порядку, затвердженого відповідною місцевою радою.

Питання для самоперевірки

1. Дайте визначення податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.

2. Що входить до складу об’єкта оподаткування транспортного податку?

3. Які види транспортних засобів не являються об’єктом оподаткування транспортного податку?

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62  Наверх ↑