ТЕМА 5.5. Штрафні санкції за невиконання чинного законодавства по сплаті непрямих податків підприємствами

Основні терміни та поняття: пеня; штраф.

Відповідальність за правильність нарахування, своєчасність сплати  непрямих податків та дотримання податкового законодавства несе платник податку.  Законом “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 21.12.2000 р. Встановлено різноманітні фінансові санкції за певні порушення  податкового законодавства.

НОВІ РОЗМІРИ ФІНАНСОВИХ САНКЦІЙ

(за несплату податків і порушення термінів подання звітності)

№ п/п

Склад порушення і обставини його виявлення

Фінансові санкції.

Примітки

1

Платник податків не подав податкової декларації у строки, визначені законодавством

Штраф у розмірі НМДГ (170 грн.) За кожне таке неподання чи затримку

2

Контролюючий орган самостійно визначив суму податкового зобов’язання з огляду на те, що платник податків не подав у встановлені строки податкову декларацію.

Штраф у розмірі 10% від суми податкового зобов’язання за кожний повний або неповний місяць затримки податкової декларації, але не більше 50% від суми нарахованого податкового зобов’язання і не менше десяти НМДГ (170 грн.)

Підпункт 17.1.2 статті 17

3

Дані документальних перевірок результатів діяльності платника податків свідчать про заниження суми податкових зобов’язань, заявлених в його податкових деклараціях.

Підпункт “6” підпункти 4.4.2 статті 4

Штраф у розмірі 5% від суми недоплати за кожний із податкових періодів, що встановлені для такого податку, збору (обов’язкового платежу), починаючи з податкового періоду, на який припадає така недоплата, і закінчуючи податковим періодом, на який припадає отримання таким платником податків податкового повідомлення від контролюючого органу, але не більше 25% такої суми і не менше десяти НМДГ (170 грн.)

Підпункт 17.1.3 статті 17

4

Контролюючий орган у

Поданій платником податків

Податковій декларації

Виявив арифметичні або

Методологічні помилки, що

Призвели до заниження

Суми податкового

Ззобов’язання

Підпункт

В"

Підпункту

4.4.2

Статті 4

Штраф у розмірі 5% суми

Донарахованого

Податкового зобов'язання,

Але не менше одного

НМДГ (17 грн.)

Підпункт

7.1.4

Статті 17

5

Якщо платник податків

Посадова особа платника

Податків):

— засуджений за вчинення

Злочину щодо ухилення від

Сплати податків;

— декларує переоцінені або

Недооцінені об'єкти

Оподаткування, що

Призводить до заниження

Податкового зобов'язання у

Великих розмірах

Підпункт

7.1.6

Статті 17

Штраф у розмірі 50% від

Суми недоплати, але не

Менше ста НМДГ (1700

Грн.)

Підпункт

7.1.6

Статті 17

Заниженням податкового

Зобов'язання у великих

Розмірах вважається сума

Недоплати, що перевищує

НМДГ у 250 разів (4250 грн.)

Стаття 1482 Кримінального

Кодексу України) .

6

Платник податків не

Сплачує узгоджену суму

Податкового зобов'язання

Протягом строків,

Визначених Законом

№2181:

— при затримці до ЗО

Календарних днів, що

Настають за останнім днем

Граничного строку сплати

Узгодженої суми

Податкового

Зобов'язання;

— при затримці від 31 до 90 календарних

Днів включно, що настають

За останнім днем

Граничного строку сплати

Узгодженої суми

Податкового

Зобов'язання;

— при затримці на строк

Більше 90 календарних днів

Що настають за останнім

Днем граничного строку

Сплати узгодженої

Суми податкового

Зобов'язання

Підпункт

17.1.7

Статті 17

Накладається штраф у

Розмірі 1 0% від суми

Податкового зобов'язання

Штраф у розмірі 20% від суми податкового

Зобов'язання

Штраф у розмірі 50% від

Суми податкового

Зобов'язання

Підпункт

17.1.7

Статті 17

Платник податків сплачує один

Із зазначених у цьому підпункті

Штрафів відповідно до

Загального строку затримки

Незалежно від того, були

Застосовані штрафи, зазначені

В пунктах 1—5 таблиці, чи ні.

Під "граничним строком

Сплати податкового

Зобов'язання" слід розуміти

Строк протягом десяти

Календарних днів, що настають

За останнім днем,

Передбаченим для подання податкової декларації

7

Платник податків відчужував активи, що знаходяться у податковій заставі, без попередньої згоди податкового органу, якщо отримання такої згоди обов'язкове згідно із Законом №2181

Пункт 17.1.8 статті 17

Платник податків додатково сплачує штраф у розмірі 100% суми податкового боргу, щодо якого виникло право податкової застави

Підпункт 17.1.8 статті 17

Мабуть, мається на увазі, що штраф сплачується додатково до суми недоїмки

8

Платник податків здійснює продаж (відчуження) товарів (продукції) або провадить грошові виплати без попереднього нарахування та сплати податку, збору (обов'язкового платежу), якщо відповідно до законодавства таке нарахування та сплата — обов'язкова передумова такого продажу (відчуження) чи виплати

Підпункт 17.1.9 статті 17

Накладається штраф у подвійному розмірі від суми зобов'язання з такого податку, збору (обов'язкового платежу)

Підпункт 17.1.9 статті 17

Сплата цього штрафу не звільняє платника податків від адміністративної чи кримінальної відповідальності і/або конфіскації таких товарів (продукції) чи коштів відповідно до закону

9

Для фізичних осіб, які обіймають посади, що підпадають під визначення суб'єктів корупційних діянь відповідно до закону, .за неподання або несвоєчасне подання декларації про доходи таких фізичних осіб, що отримані протягом зайняття такої посади

Другий абзац підпункту 17.1.1 статті 17

Застосовується штраф у розмірі тридцяти НМДГ {510 грн.) За кожне таке неподання або його затримку

Другий абзац підпункту 17.1.1 статті 17

Штрафні санкції, зазначені у даному розділі, не застосовуються протягом термінів продовження граничних строків подання податкової декларації, що провадиться згідно з підпунктом 15.4.1 Закону №2181

У разі приховування або заниження сум податку платник сплачує суму донарахованого податковим органом податку, штрафу  та пені. Пеня  обчислюється виходячи із 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент сплати, нараховану на повну суму недоїмки (без урахування штрафів) за весь її строк. Тобто, розмір пені можна розрахувати за наступною формулою:

П = (Н* 1,2Ст.НБУ* N)/365*100,

Де Н – сума недоїмки, тобто несплаченої суми податків, зборів, платежів (грн);

Ст.НБУ - облікова ставка Національного банку України або ставка рефінансування;

  N –  кількість днів прострочення платежу, включаючи останній робочий день, що передує дню фактичної сплати суми недоїмки і фінансових санкцій.

Загальна сума штрафних санкцій (Шс) розраховується за формулою::

Шс = Н + Ш + П,

Ш – сума штрафу.

Питання для самоперевірки

1. Розкрийте порядок визначення штрафу за порушення чинного законодавства по сплаті непрямих податків.

2. Охарактеризуйте порядок визначення пені за несвоєчасну сплату непрямих податків.

3. Що входить до складу штрафних санкцій за порушення чинного законодавства по сплаті непрямих податків?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62  Наверх ↑