ТЕМА 2.2. Види банківських рахунків та порядок їх відкриття.

Основні терміни та поняття: поточний рахунок; виписка банку.

Юридичні та фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності, що мають самостійний баланс, і зареєстровані у встановленому порядку, для зберігання й обліку руху грошових коштів у обслуговуючих їх банках можуть відкривати поточні, валютні та інші рахунки.

Для відкриття поточного рахунку юридичні та фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності надають до установи банку, яка буде їх обслуговувати, такі документи:

заяву на відкриття рахунку встановленого зразка, підписану керівником та головним бухгалтером підприємства. У випадках відсутності по­сади головного бухгалтера заяву підписує тільки керівник.

копію свідоцтва про державну реєстрацію підприємства в органі
державної виконавчої влади або в іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріально або органом, що ви­дав це свідоцтво.

копію статуту (положення), зареєстровану у встановленому поряд­
ку в органах виконавчої влади та засвідчену нотаріально або органом, який
зареєстрував його. Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності
копію статуту не надають.

копію документа, що підтверджує взяття підприємства на облік у
податковому органі, засвідчену податковим органом або нотаріально.

картку зі зразками підписів осіб, що мають право розпоряджатися
грошовими коштами на рахунку, та відбитком печатки підприємства, засвідчену нотаріально або вищестоящим органом у встановленому порядку,
або органом Ради народних депутатів в містах, де немає нотаріальних контор. При цьому право першого підпису належить керівнику підприємства, а також особам, уповноваженим керівником. Право другого підпису нале­жить головному бухгалтеру, а також особам, уповноваженим ним.

У випадках зміни підписів діючих осіб, заміни керівника або головно­го бухгалтера в банк подається нова картка зі зразками їх підписів, завіре­них у встановленому порядку.

У випадках тимчасової заміни керівника або головного бухгалтера та видачі їм права підпису розрахунково-платіжних документів у банк пода­ється додаткова картка зі зразками підписів тимчасово виконуючих обов'язки осіб, підписана керівником і головним бухгалтером, із зазначен­ням строку дії їхніх повноважень. Ця картка завірення у встановленому порядку не потребує.

довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України, засвідчену нотаріально або органом, що видав цей документ.

копію довідки про внесення підприємства до Єдиного державного
реєстру підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально або
органом, що видав довідку.

документ, що підтверджує реєстрацію підприємства як платника
соціальних страхових внесків або його копію, засвідчену нотаріально чи
органом, що його видав.

Підприємці, що здійснюють свою діяльність без створення юридичної

Особи, для відкриття поточного рахунку надають у банк:

§ заяву на відкриття рахунку встановленої форми, підписану підприєм­цем;

копію свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчену нотаріально або органом, що його видав;

копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік, засвідчену нотаріально або податковим органом, що його ви­дав;

довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України, засвід­чену цим органом;

картку зі зразком підпису, засвідчену нотаріально.

Для відкриття інших рахунків, у тому числі й валютного рахунку в тому ж банку, йому додатково надається тільки спеціальна заява на від­криття цього рахунку.

Надані в установу банку для відкриття рахунку документи перевіря­ються, і на підставі їх з дозволу керівника банку підприємству відкрива­ється поточний або інший рахунок з присвоєнням йому відповідного но­мера (шифру). При цьому поточному рахунку присвоюється, як правило, (12-14)-значний номер (шифр), наприклад: 2600-1 -1 (2)-01 (02)-1 -00-001,

Де 2600 - номер балансового синтетичного рахунку банку; 1 - контроль­ний ключ до рахунку; 1(2) - резидент (нерезидент); 01(02) - вид валюти -національна (іноземна); 1 - код основного рахунку; 00 - резервні цифри; 001 - порядковий номер рахунку клієнта в банку.

Присвоєний номер поточному та іншому рахунку клієнта проставля­ється (вказується) потім на всіх розрахунково-платіжних документах на основі яких проводиться зарахування та списання грошових коштів по да­ному рахунку.

Юридичні та фізичні особи - суб'єкти підприємницької-діяльності можуть відкривати декілька поточних та інших рахунків у будь-яких уста­новах банків України за своїм бажанням та за згодою відповідних банків.

Про відкриття рахунків клієнти у встановлений термін повідомляють
податковому органу за місцем реєстрації.

За неповідомлення податковому органу про відкриття (закриття) ра­хунків в установах банків юридичні особи та підприємці сплачують штраф у розмірі 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

По відкритому в банку рахунку здійснюється обіг відповідних грошо­вих коштів. Підставою для операцій по зарахуванню грошових коштів на рахунок і списанню їх з нього є тільки правильно оформлені розрахунко­во-платіжні документи встановленої (типової) форми - платіжні доручен­ня, платіжні вимоги-доручення, об'ява на внесення готівки чеки, акреди­тиви, векселі та ін.

Виписка (оформлення) розрахунково-платіжних документів підприємствами-платниками здійснюється, як правило, з використанням техніч­них засобів (комп’ютерів, друкарських машинок тощо). Виправлення та підчистки в цих документах не допускаються.

При виписуванні розрахункових документів у них обов'язково заповнюються всі реквізити: вказується назва та номер розрахункового докуме­нта, число (цифрами), місяць (прописом) і рік (цифрами) виписки документа, назва платника й отримувача коштів, їхні номери рахунків та ідентифікаційні коди, назва, місцезнаходження та МФО (код) банків платника та отримувача коштів, сума платежу цифрами та прописом, мотив (підстава)
перерахування грошових коштів (назва товарів і послуг найменування,
номер і дата документа, відповідно до якого перераховуються кошти), під­пис керівника та головного бухгалтера, а також відбиток. Печатки на пер­шому примірнику платіжного документа. :

Мінімальна сума, на яку виписуються розрахункові документи для здійснення безготівкових розрахунків, не встановлюється.

Виписаний розрахунковий документ діє, як правило, протягом десяти днів, а платіжна вимога-доручення — двадцяти днів.

Установи банків приймають розрахункові документи від підприємств протягом операційного (робочого) дня в залежності від часу роботи банку з клієнтами. При цьому документи, прийняті банком від підприємств у операційний час дня, проводяться (оплачуються) ним, при наявності грошових коштів на рахунку, в той же день, а документи, що надійшли після

Операційного часу, виконуються банком, при наявності грошових коштів на рахунку, наступного дня.

Витрачання грошових коштів з рахунку по всіх платежах проводиться
за розпорядженням керівника підприємства в межах залишку - коштів на
рахунку.

Рух грошових коштів по поточному або іншому рахунку підприємства в банку відображається у виписці до даного рахунку, яка періодично, ра­зом з виправдовуючими документами на надходження (зарахування) і спи­сання (витрачання) грошових коштів видається власнику рахунку.

Зарахування на рахунок та списання з нього грошових коштів підтверджується зазначенням у виписці по рахунку дати здійснення операції, коду операції, коду банку, номера кореспондуючого рахунку, номера до­кумента, на підставі якого здійснена операція, списані та зараховані суми, вхідний і вихідний залишок.

Наприкінці кожного місяця виписки банку по рахунку обробляються його власником, тобто на операції, здійснені по рахунку на підставі відпові­дних розрахунково-платіжних документів і відображення у виписці, скла­даються бухгалтерські записи, визначається обсяг надходження та витра­чання коштів за місяць і виводиться їх залишок на рахунку на кінець звітно­го періоду. В кінці року правильність залишку грошових коштів на рахунку (сальдо) повідомляється в письмовій формі обслуговуючому банку.

При обробці записів, зроблених у виписці по рахунку, необхідно пам'ятати, що по кредиту відображається надходження грошових коштів на рахунок, а по дебету - їх списання (витрачання).

Поточні рахунки можуть бути закриті установами банку в таких випа­дках: за заявою власника рахунку; на підставі рішення вищестоящого ор­гану, який має право ліквідації або реорганізації підприємства; на підставі рішення суду або арбітражного суду; в інших випадках, що передбачені договором між банком і власником рахунку.

Операції по поточному (другому) рахунку можуть бути тимчасово призупинені за рішенням судових і правоохоронних органів у випадках, передбачених законодавством.

За відкриття рахунку, здійснення операцій по ньому та за закриття ра­хунку клієнт сплачує банку суму, встановлену в договорі банку з клієнтом, на його обслуговування.

Питання для самоперевірки

1.  Назвіть основні документи, що необхідні для відкриття поточного рахунку в банку юридичними особами.

2.  Назвіть основні документи, що необхідні для відкриття поточного рахунку в банку суб’єктами підприємницької діяльності без створення  юридичної особи.

3. Поясність сутність  цифрового змісту номеру поточного рахунку підприємства.

4. Дайте характеристику обов’язкових елементів оформлення розрахункових лементів.

5. Розкрийте сутність документального оформлення розрахункових операцій по поточному рахунку.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62  Наверх ↑