ЛІТЕРАТУРА

1. Закон України “Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів” від 18.02.1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - №15. – С.117.

2. Закон України “Про акцизний збір на алкогольні напої і тютюнові вироби” від 15,09. 1995 р № 329/95-ВР // Галицькі контракти. – 1998. - №25. – С.71-74.

3. Закон України "Про внесення змін до ЗУ "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97 р. // Баланс. - 1998. - №1. – С.2-25.

4. Положення про строки сплати акцизного збору і подання розрахунку акцизного збору, затверджено наказом Головної ДПІ України від 25.12.95 р. №99. // Галицькі контракти. – 1998. - №25. – С.75- 78.

5. Закон України “Про підприємства в Україні” від 27.03.1991 р. №887-ХІІ. // Все про бухгалтерський облік. - 1999. - №29. – С.8-17.

6. Закон України "Про податок на додану вартість" від 3.04.97. №168 /97-ВР. // Баланс. – 1997. - №21. – С.5-15.

7. Закон України "Про банкрутство" від 14.05.1992 р. №2343-ХІІ // Все про бухгалтерський облік. – 1999. - №29. – С.29-32.

8. Закон України "Про господарські товариства" від 19.09.1991 р. №1576-ХІІ. // Все про бухгалтерський облік. – 1999. - №29. – С18-.29.

9. Закон України "Про підприємництво" від 7.02.1991 р. №698-ХІІ. // Все про бухгалтерський облік. – 1999. - №29. – С.2-7..

10. Закон України "Про плату за землю" від 19.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №45. – С.238.

11. Закон України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” від 26.06.1997 № 400/97-ВР зі змінами // Бухгалтерія. – 2001. - №35. – С.110-113

12. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, що зумовлені народженням та похованням” (Зі змінами та допов., внесеними Законом України від 11.01.2001 р. №2213 – ІІІ) // Бухгалтерія. – 2001. - №35. – С.113-125

13. Закон України “Про загальнообов’язкове державне страхування на випадок безробіття” (Зі змінами та допов., внесеними Законом України від 11.01.2001 р. №2213 – ІІІ) // Бухгалтерія. – 2001. - №35. – С.125 – 135

14. Закон України “Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування” 11.01.2001 №2213-ІІІ // Бухгалтерія. – 2001. - №9. – С.112

15. Закон України “Про загальнообов’язкове державне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання, які призвели до втрати працездатності” (Зі змінами та допов., внесеними Законом України від 21.12.2000 р. №2180 – ІІІ, від 22.02.2001 р. №2272-ІІІ) // Бухгалтерія. – 2001. - №35. – С.136 – 151

16. 3агородній А.Г. та ін. Фінансовий словник / Загородній А.Г.,Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С.-Львів: Вид-во "Львівська політтехніка", 1996. - 384с.

17. Коробов М.Я. Фінанси промислового підприємства: Підручник.-К. :Либідь, 1995.-160с.

18. Навчально-практичний посібник “Курсом реформ – облік 2000” (Положення (стандарти) бухгалтерського обліку) . – Дніпропетровськ: ТОВ “Баланс-Клуб”, 2000. – в 2Ч. – 336с.

19. Наказ Державної податкової адміністрації України від 30.05.97 .№ 165 "Про затвердження форм податкової накладної, книги обліку придбання та книги обліку продажу товарів (робіт, послуг), порядку їх заповнення". // Бухгалтерський облік та аудит. - 1997. - № 7.- С.43-56.

20. Нікхбахт Е., Гроппеллі А. Фінанси / Пер. З анг. В.Ф.Овсієнка та В.Я.Мусієнка.-К.:0снови, 1993. - 383с.

21. Поддєрьогін А.М., Буряк Л.Д., Нам Г.Г. та ін. Фінанси підприємств – К.: КНЕУ, 1999. – 384 с.

22. Суторміна В.М. та ін. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч. Посібник / В.М. Суторміна, В.М. Федосов, Н.С. Рязанова; за ред. В.М. Федосова. - К.: Либідь, 1993. - 247с.

23. Финансы в управлении предприятием. / Под ред. А.М. Ковалевой. - М.: Финансы и статистика, 1995. - 160с.

24. Финансы предприятий: Учебное пособие / Под ред. Е.И. Бородиной. - М.: Банки и биржи ЮНИТИ, 1995. - 208с.

25. Белолипецкий В.Г. Финансы фирмы: Курс лекций /Под ред. И.П.Мерзлякова. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 298с.

26. Павлова Л.Н. Финансы предприятий: Учебник для вузов. _М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998. – 639с.

27. Финансовое положение предприятия (оценка, анализ, планирование) / Чупис А.В., Царенко А.М., Кашенко О.Л., Закоморный С.Н., Борисов В.А., Рыбина Л.А., Скрыпник Ю.В. – Сумы: Изд-во «Университетская книга», 1998. – 331с.

28. Моляков Д.С. Финансы предприятий отраслей народного хозяйства: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 200с.

29. Вахрин П.И., Нешитой А.С. Финансы: Учебник для вузов. – М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2000. – 502с.

30. Финансы предприятий: Учебник /Колчина Н.В., Поляк Г.Б., Павлова Л.П. и др.; Под ред. Проф. Н.В. Колчиной. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 413с.

31. Гібіш Л.В. Фінанси: Навч. Посібник. – 2-ге вид., стереотип. – К.: МАУП, 1998. – 92с.

32. Финансы /В.М. Родионова, Ю.Я. Вавилов, Л.И. Гончаренко и др.; Под ред В,М, Родионовой. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 432с.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62  Наверх ↑