ТЕМА 2. ГРОШОВІ РОЗРАХУНКИ ПІДПРИЄМСТВ

ТЕМА 2.1. Сутність грошових розрахунків підприємств та принципи їх організації

Основні терміни та поняття: безготівкові розрахунки; розрахунки по товарним операціям; розрахунки по нетоварним операціям; організація безготівкових розрахунків; місцеві розрахунки; міжміські розрахунки.

У процесі здійснення виробничої діяльності (виробництва та продажу продукції, отримання і розподілу грошових доходів та накопичень та ін.) Господарюючі суб'єкти вступають у різні розрахунково-грошові відносини з іншими підприємствами, організаціями, ланками фінансово-кредитної системи, фізичними особами тощо. Ці відносини пов'язані з оплатою придбаних товарів, послуг, перерахуванням до різних ланок фінансової систе­ми встановлених податків та платежів, виплатою заробітної плати, пенсій, допомоги робітникам тощо.

Таким чином, розрахунками в народному господарстві називається система грошових відносин, пов'язаних з оплатою товарів, послуг і виконанням інших фінансово-кредитних зобов'язань підприємств, організацій, населення.

Розрахунки здійснюються готівкою або шляхом безготівкових перерахувань через установи банків, але завжди мають грошову форму.

У господарському обороті сфера використання готівки обмежена. Во­на використовується в основному для розрахунків з робітниками підприємств по виплаті їм заробітної плати, пенсій, допомоги, а в окремих випад­ках і для розрахунків за товари та послуги.

Між підприємствами, організаціями, установами та ланками фінансо­во-кредитної системи розрахунки здійснюються в основному в безготівко­вій формі через установи банків.

Сутність безготівкової форми розрахунків полягає в тому, що пла­тежі за товари та послуги, а також інші перерахування проводяться не го­тівкою, а шляхом перерахування грошових коштів з рахунка платника на рахунок постачальника або отримувача коштів відповідною установою банку.

Безготівкові розрахунки займають найбільшу питому вагу в розрахунково-платіжному обороті господарюючих суб'єктів. Призначення цієї фо­рми розрахунків полягає в тому, щоб замінити готівку в платіжному обо­роті.

При побудові системи розрахунків необхідно виходити з вимог найбільшого зближення моменту здійснення платежу з моментом отримання продукції, товарів, послуг, недопущення утворення необгрунтованої кредиторської заборгованості, максимальної економії платіжних коштів для здійснення розрахунків та можливості забезпечення більш ефективного контролю за використанням грошових коштів. У зв'язку з цим система безготівкових розрахунків повинна відповідати таким вимогам:

1)  сприяти своєчасному отриманню постачальником грошових коштів
за відвантажену продукцію або надані послуги;

2)  створювати умови покупцю для контролю за дотриманням поста­
чальником умов договору або угоди про поставку товарно-матеріальних
цінностей, послуг;

3)  забезпечувати можливість контролю з боку банку та постачальника
за своєчасністю та повнотою оплати продукції та послуг покупцем.

Враховуючи ці вимоги, в основу організації безготівкових розрахунків покладені такі основні принципи:

1)  самостійний вибір клієнтами установ банків для зберігання грошових коштів та форм безготівкових розрахунків.

2)  розрахунки, як правило, повинні здійснюватись одразу ж після від­
пуску (відвантаження) товарів, надання послуг або одночасно з ними.

3)  платежі мусять здійснюватися через установи банку та під їх контролем тільки за розпорядженням платника та при наявності у нього необхідних грошових коштів або права на отримання банківського кредиту.

4)  використання грошових коштів можливе тільки за цільовим при­
значенням.

5) розрахунки повинні здійснюватись на підставі розрахунково-платіжних документів типової форми.

Додержання вказаних принципів є обов'язковим як для постачальни­ка, так і для покупця.

У залежності від об'єктів платежів безготівкові розрахунки поділя­ються на розрахунки по товарних і нетоварних операціях.

Розрахунки по товарних операціях - розрахунки, пов'язані з опла­тою отриманої продукції, придбанням товарно-матеріальних цінностей та отриманням послуг. Вони в платіжному обороті займають найбільшу пи­тому вагу.

До розрахунків по нетоварних операціях відносяться платежі до бю­джету, по соціальному та майновому страхуванню, по погашенню кредитів і відсотків по них, по сплаті пені, штрафів, неустойок за порушення розра­хунково-платіжної дисципліни та ін.

У залежності від місця здійснення платежу і знаходження платника, розрахунки поділяються на місцеві та міжміські.

Місцеві - це розрахунки, що здійснюються між підприємствами та ор­ганізаціями, яких обслуговує одна або декілька місцевих установ банку. Вони займають більше 45% загальної суми платежів за товари та послуги та більше 80% у нетоварних платежах. '

Міжміські - це розрахунки між підприємствами та організаціями, яких обслуговують установи банків, що знаходяться в різних містах або населених пунктах.

Поділ розрахунків на місцеві та міжміські має важливе значення для правильного дотримання документообігу та строків платежів.

У залежності від конкретних умов (місце проведення розрахунків, по­годження між платниками та постачальниками, банківських правил про порядок оформлення та здійснення платежу), в системі безготівкових роз­рахунків застосовуються такі форми: розрахунки платіжними доручення­ми; розрахунки платіжними вимогами-дорученнями; розрахунки з застосу­ванням чеків; розрахунки акредитивами; розрахунки векселями; інші фор­ми розрахунків.

Кожній формі безготівкових розрахунків відповідають певні види розрахункових документів, на основі яких банк виконує доручення про платежі.

Суворе дотримання принципів, форм та правил здійснення безготів­кових розрахунків забезпечує чітку їх організацію, прискорює обіг коштів у розрахунках, знижує дебіторську та кредиторську заборгованість, сприяє зміцненню розрахунково-платіжної дисципліни, господарського розрахун­ку та підвищенню ефективності виробництва.

Питання для самоперевірки

1. Дайте визначення безготівкових розрахунків  та охарактеризуйте їх переваги перед готівковими розрахунками.

2. Назвіть та поясність вимоги щодо організації системи безготівкових розрахунків.

3. Охарактеризуйте принципи організації безготівкових розрахунків.

4. Дайте характеристику різновидів безготівкових розрахунків за об’єктом платежів та за місцем здійснення платежу.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62  Наверх ↑