ТЕОРЕТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З КУРСУ

“ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ”

1. Суть та значення фінансів підприємства в умовах ринкової економіки.

2. Функції фінансів підприємств.

3. Фактори, які впливають на організацію фінансів підприємств.

4. Поняття, сутність, класифікація та структура фінансових ресурсів підприємств.

5. Формування статутного капіталу ( в розрізі видів підприємств та форм власності).

6. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи на підприємстві.

7. Сутність грошових розрахунків підприємств та принципи їх організації.

8. Види банківських рахунків та порядок їх відкриття.

9. Форми безготівкових розрахунків.

10. Розрахунково-платіжна дисципліна: зміст і значення для забезпечення господарської діяльності підприємства.

11. Сутність грошових витрат та їх класифікація за джерелами фінансування.

12. Класифікація грошових витрат за економічними елементами.

13. Класифікація грошових витрат за статтями калькуляції.

14. Проблеми зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції.

15. Сутність та склад грошових надходжень підприємств.

16. Виручка – основне джерело доходів підприємства.

17. Фактори, що впливають на величину виручки.

18. Планування виручки від реалізації.

19. Процес розподілу виручки і формування грошових ресурсів підприємства.

20. Сутність та роль прибутку підприємств як кінцевого результату їх фінансово – господарської діяльності та чинники, які впливають на величину прибутку.

21. Порядок формування прибутку підприємства та методи його розрахунку.

22. Рентабельність як основний показник ефективності діяльності підприємства: сутність та методи розрахунку резерви росту в сучасних умовах.

23. Процес розподілу та використання прибутку.

24. Історичний аспект оподаткування прибутку підприємств.

25. Оподаткування прибутку підприємств, сучасний підхід.

26. Платежі (податки) за ресурси.

27. Контроль фінансової служби за своєчасністю і повнотою сплати податку на прибуток до бюджету.

28. Сутність основних фондів підприємства їх класифікація та оцінка.

29. Сутність, склад, джерела та порядок фінансування капітальних вкладень.

30. Показники ефективності використання основних фондів та резерви їх зростання.

31. Сутність та значення амортизації. Методи нарахування амортизації згідно з стандартами бухобліку.

35. Амортизаційна політика згідно з Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств".

36. Амортизаційна політика в країнах з розвиненою економікою.

37. Проблеми та напрямки вдосконалення амортизаційної політики.

38. Сутність, класифікація та принципи організації оборотних засобів.

39. Нормування власних оборотних засобів.

40. Планування та фінансування приросту нормативу власних оборотних засобів.

41. Показники ефективності використання оборотних засобів та резерви їх підвищення в сучасних умовах.

42. Сутність та завдання фінансового планування.

43. Фінансовий план як складова бізнес-плану.

44. Зміст та структура фінансового плану підприємства (вітчизняний та зарубіжний досвід).

45. Методи фінансового планування на підприємствах. Етапи фінансового планування

46. Зміст та значення оперативних фінансових планів.

47. Акціонування, корпоратизація, фінанси акціонерних товариств.

48. Деякі особливості фінансів державних підприємств.

49. Фінансові аспекти діяльності підприємств з іноземними інвестиціями.

50. Фінансові аспекти утворення і функціонування господарських товариств.

51. Фінанси промислово–фінансових груп.

52. Сутність та принципи кредитування.

53. Позичковий процент, фактори, що впливають на нього та джерела сплати кредитів, які використовуються у господарській діяльності підприємств.

54. Кредитний договір: сутність, порядок укладання та відповідальність сторін за порушення його умов.

55. Порядок погашення кредиту і відповідальність за порушення умов кредиту.

56. Сутність фінансового стану підприємства, необхідність та значення його оцінки.

57. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств.

58. Ліквідність та платоспроможність підприємств: сутність, фактори, які впливають на неї та методика їх визначення.

59. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства та шляхи його зміцнення.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62  Наверх ↑