Тема 11.3 Сутність фінансово-економічного механізму ПФГ.

Основні терміни та поняття: фінансово-економічний механізм ПФГ; вертикальна організація ПФГ; горизонтальна організація ПФГ.

Основними джерелами фінансування діяльності ПФГ є інвестиційні кредити банків-учасників та інших фінансово-кредитних установ, кредити і прямі інвестиції банків, які не є учасниками, бюджетні асигнування за цільовими програмами, власні кошти підприємств-учасників.

Механізм фінансово-економічних відносин між учасниками, між учасниками та головним підприємством визначається і забезпечується фінансовими інститутами групи (комерційні банки, страхові компанії, пенсійні фонди, інвестиційні інститути), які сприяють стабільності та швидкому реагуванню на зміни в групі та зовнішньому середовищі. Місце і роль фінансово-кредитної установи в ПФГ визначається її організаційно-управлінською структурою, формою об'єднання активів підприємств-учасників, а також специфікою виконуваних нею функцій.

Базою формування фінансово-економічного механізму функціонування ПФГ є складання та реалізація річних та середньострокових планів виробничої, збутової, фінансової та інвестиційної діяльності. Ефективний фінансово-економічний механізм спільної діяльності учасників є найважливішим завданням центральної компанії ПФГ і забезпечується збалансуванням взаємних інтересів учасників таких груп через механізм внутрішніх фінансово-кредитних «відносин. Він включає вільне переміщення фінансових ресурсів в межах групи, механізм внутрішніх (трансфертних) цін, удосконалення розрахункових відносин між учасни­ками і головним підприємством, вирішення проблеми неплатежів на основі впровадження вексельного обігу та взаємозаліків, удосконалення системи управління інвестиційними проектами, пільгове кредитування галузей з повільним терміном обороту авансованого капіталу, пільгове оподаткування прибутку банків-учасників, отриманого від спрямування коштів у сферу діяльності ПФГ.

Кращий фінансово-економічний ефект забезпечується в тих ПФГ, які мають яскраво виражений технологічний ланцюг. Створення системи більш раціонального кредитування ґрунтується на активній участі банку в окремих технологічних ланцюгах групи. Основне його завдання - забезпечення взаємозаліків в обороті між товаровиробниками. Участь банків-учасників у вексельному кредитуванні поточної діяльності підприємств-учасників дозволяє зменшити час обороту коштів, частково вирішити проблему неплатежів, без залучення додаткових фінансових ресурсів, заміщуючи грошові кошти борговими зобов'язаннями, наполовину зменшити плату за кредитні ресурси.

Реалізацію функцій концентрації капіталу, кредитування, регулювання і контролю фінансових потоків забезпечують в групі фінансово-кредитні установи. Побудова фінансово-технологічних схем навколо банків з відкриттям кредитних ліній, заліком взаємних платежів, скороченням часу здійснення платежів до декількох годин дає можливість зменшити погребу в для певного регіону.

Для ПФГ, заснованих на вертикальній ієрархії, головним засобом об'єднання активів є консолідація в центральній компанії пакетів акцій підприємств-учасників. Створюється система холдінгу або концерну по типу “материнське-дочірнє” підприємство. Всі важливі рішення приймаються “зверху”, кожен з управлінців знає своє завдання і виконує його. Така форма організації більш відповідає стабільним економічним умовам. До її недоліків слід віднести вузьку спеціалізацію групи менеджерів, які не завжди бачать кінцеву мету та шляхи її досягнення

Найбільш прогресивною формою організації виробничого процесу в ПФГ вважаються групи, що ґрунтуються на принципах горизонтальної корпорації, якав значній мірі знищує ієрархію, межі між структурними підрозділами та функціями. Основою горизонтальної корпорації мас стати група менеджерів в ключових галузях (фінанси, збут, інформаційне забезпечення, ресурсне забезпечення), а решта управлінців має приймати участь в різнофункціональних командах, які будуть задіяні у виробничому та збутовому процесі. Такий принцип організації буде мати три-чотири управлінських рівні між вищим керівником та персоналом, що задіяний у виробничому процесі або технологічному ланцюгу.

Питання для самоперевірки

1. Охарактеризуйте дію фінансово-економічного механізму ПФГ.

2. Що собою представляє вертикальна організація ПФГ?

3. Що собою представляє горизонтальна організація ПФГ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62  Наверх ↑