ТЕМА 10.3.  Методи фінансового планування на підприємствах

Основні терміни та поняття: метод фінансового планування; розрахунково-аналітичний метод;  нормативний метод; балансовий метод; метод оптимізації планових рішень;  економіко-математичного моделювання.

Фінансове планування може здійснюватися за допомогою декількох методів. Методи планування - це конкретні способи та прийоми плановихрозрахунків. До таких методів відносяться:

1. Розрахунково-аналітичний;

2. Нормативний;

3. Балансовий;

4. Метод оптимізації планових рішень;

5. Економіко-математичного моделювання.

Розрахунково-аналітичний метод передбачає прогнозування величини фінансових показників на майбутній період на основі досягнутої їх величини у звітному та минулих періодах. Цей метод планування застосовується у тих випадках, відсутні фінансово-економічні нормативи, а взаємозв'язок між показниками може бути встановлена на основі вивчення їх динаміки за ряд періодів. Використання даного методу дає змогу встановити планову потребу в оборотних активах підприємства, величина амортизаційних відрахувань тощо.

Нормативний метод фінансового планування передбачає визначення потреби підприємства у фінансових ресурсах та джерелах їх формування на основі заздалегідь встановлених норм та нормативів. В фінансовому плануванні застосовується ціла система норм та нормативів, тобто існують загальнодержавні, регіональні, місцеві (муніципальні), галузеві нормативи та нормативи, визначені на конкретних підприємствах..

Наприклад до загально державних нормативів відносяться: ставки загально державних податків, зборів та платежів; ставки рефінансування НБУ; розмір мінімальної заробітної плати; мінімальний розмір статутного капіталу акціонерних товариств тощо.

Нормативи підприємства розробляються самими суб'єктами господарювання та застосовуються ними для регулювання фінансово-господарської діяльності, а також дня контролю за ефективністю використання ресурсів. До таких нормативів відносяться: нормативи планової потреби в оборотних активах; норми кредиторської заборгованості, що постійно знаходиться в обороті підприємства; норми запасів виробничих запасів та незавершеного виробництва; нормативи розподілу чистого прибутку тощо.

Даний метод фінансового планування є найбільш простим та доступним, тому актуальною проблемою є розробка економічно обґрунтованих норм та нормативів для формування та використання фінансових ресурсів підприємства.

Балансовий метод планування передбачає досягнення балансової відповідності наявних фінансових ресурсів та фактичної потреби в них. Балансовий метод застосовується при прогнозуванні надходжень та виплат грошових коштів підприємств, квартального плану доходів та видатків, платіжного календаря тощо.

Метод оптимізації планових рішень передбачає складання декількох варіантів планових розрахунків, з метою вибору з них найбільш оптимального. За цим методом можуть застосовуватися різні критерії вибору.

Економічно-математичне моделювання в фінансовому плануванні передбачає визначення кількісного вираженні взаємозв'язків між фінансовими показниками та факторами, які впливають на них. Такий взаємозв'язок виражається через економіко-математичну модель, яка представляє собою точний математичний опис економічних процесів за допомогою математичних символів та прийомів (рівнянь, нерівностей, графіків, таблиць тощо).

Питання для самоперевірки

1. Охарактеризуйте розрахунково-аналітичний метод фінансового планування.

2. Охарактеризуйте нормативний метод фінансового планування.

3. Охарактеризуйте балансовий метод фінансового планування.

4.  Охарактеризуйте метод фінансового планування -  оптимізації планових рішень .

5. Охарактеризуйте метод економіко-математичного моделювання.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62  Наверх ↑