ТЕМА 4.4. Процес розподілу виручки та формування фінансових ресурсів підприємств.

Основні терміни та поняття: валовий дохід; чистий дохід; грошові нагромадження; прибуток; чистий прибуток.

Виручка від реалізації продукції у відтворювальному процесі ма­теріального виробництва відіграє важливу роль як одна з ланок ново­го кругообігу коштів підприємства. За рахунок грошових надходжень від реалізації продукції:

 По-перше, відшкодовується вартість матері­альних витрат на виробництво — використаної сировини, напівфабри­катів, матеріалів, електроенергії, палива тощо;

По-друге, відшкодовується перенесена ча­стина вартості основних фондів (амортизаційні відрахування).

Таким чином, утворюються економічні умови для нового вироб­ничого циклу.  Залишок виручки після вирахування вартості вищезазначених витрат, становить валовий дохід.

Валовий дохід — це грошовий вираз вартості новоствореної проду­кції. Він є важливим показником діяльності підприємства і характеризує її ефек­тивність. У ньому відображається підвищення продуктивності праці, збільшення заробітної плати, скорочення матеріаломісткості продукції.

У процесі відтворення валовий дохід поділяється на відшкодування витрат по оплаті праці й на чистий дохід. Оплата праці — це витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, які виражають у грошовій формі ва­ртість необхідної праці.

За будь-якої форми суспільного виробництва, праця поділяється на дві частини — необхідну й додаткову працю. Продукт останньої завжди призначений для задоволення суспільних потреб. Додатко­вий продукт — це продукт, створений працею людей на підприємс­твах, котрий виступає як чистий дохід.

Чистий дохід реалізується у вигляді відрахувань у фонди пенсійного й соціального страхуван­ня, відрахувань в інші державні цільові фонди, а також грошових нагромаджень. Грошовими нагромадженнями підприємства є  акцизний збір, податок на додану вартість та прибуток, який є значною частиною грошових нагромаджень підприємства.  В свою чергу прибуток підприємства  розглядається як сума чистого прибутку та податку на прибуток, що перераховується в державний бюджет. Узагальнено схему розподілу виручки представлено на рисунку 1.

ВИРУЧКА

Матеріальні витрати

та амортизаційні відрахування

ВАЛОВИЙ ДОХІД

Фонд оплати праці

ЧИСТИЙ ДОХІД

Відраху-

вання

на соціальні заходи

Комуналь-

ний

податок

Інші податки

ГРОШОВІ НАГРОМАДЖЕННЯ

ПДВ

АЗ

ПРИБУТОК

Податок на прибуток

Чистий прибуток

Рис.1. Схема розподілу виручки підприємства

Питання для самоперевірки

1. Дайте визначення валового доходу підприємства.

2. Який вплив на фінансово-господарську діяльність здійснюють непрямі податки?

3. Поясність сутність чистого доходу підприємства

4. Охарактеризуйте поняття грошових нагромаджень підприємства.

5. Назвіть порядок розподілу виручки підприємства.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62  Наверх ↑