ТЕМА 3. ГРОШОВІ ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВ

ТЕМА 3.1. Сутність витрат та їх класифікація за джерелами фінансування.

Основні терміни та поняття: витрати; джерела власні джерела формування витрат; запозичені джерела витрат; поточні витрати.

В результаті господарської діяльності на підприємствах виникає потреба грошового забезпечення процесу відтворення , тобто  є постійною необхідність здійснення грошових витрат для задоволення тих чи інших потреб виробничого процесу.

Згідно П(С)БО 16 “Витрати” витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства при умові, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

Не визнаються витратами :

· платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними договорами;

· попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг;

· погашення одержаних позик;

· інші зменшення активів або зменшення зобов’язань, що не відповідають ознакам, наведеним вище;

· витрати, які відображаються зменшенням власного капіталу.

Усі грошові витрати, що здійснюються на підприємстві в результаті його господарської діяльності можна розподілити на три групи за джерелами їх фінансування.

Відзначимо, що джерела фінансування витрат господарської діяльності підприємств можна розподілити на  власні та запозичені.

До власних джерел відносять: власний капітал та кошти , що забезпечують майбутні витрати та платежі. Довгострокові кредити і позики, короткострокові зобов’язання підприємства являються запозиченими джерелами фінансування витрат господарювання.

Отже, в залежності від різних джерел фінансування виділяють наступні групи витрат господарювання:

1) витрати на відновлення виробничого процесу – витрати, пов’язанні з придбанням засобів праці, їх реконструкцією, модернізацією, підвищенням якості продуктів, що виробляються в частині поліпшення технологій тощо. Джерелами їх фінансування є – надходження від емісії цінних паперів, амортизаційні відрахування, нерозподілений прибуток, довгострокові кредити банків;

2) поточні витрати – витрати, пов’язанні з придбанням предметів праці, виробництвом продукції та її реалізацією. Джерелами покриття даних витрат є виручка від реалізації продукції та короткострокові кредити, у випадках часової різниці між відвантаженням продукції та поступленням коштів за неї;

3) витрати соціально-культурного розвитку підприємства – витрати, пов’язані з відновленням нормальної працездатності працівниками підприємства, тобто з їх побутом, відпочинком, навчанням тощо. Джерелами фінансування таких витрат можуть бути кошти підприємства: чистий прибуток, короткострокові позики банків, а також власні кошти працівників : часткова оплата путівок у будинки відпочинку, оплата утримання дітей у дошкільних закладах, які є на балансі підприємства тощо.

Питання для самоперевірки

1. Дайте визначення витрат підприємства.

2. Назвіть та охарактеризуйте витрати підприємства за джерелами їх формування .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62  Наверх ↑