5. Особливості реалізації права природокористування на умовах оренди природних ресурсів.

Одним із способів набуття права природокористування; закріпленим законодавством України, є одержання їх у користування на умовах оренди.

Оренда природних ресурсів — це передача їх за певну, обумовлену сторонами плату, у тимчасове (коротко - чи довгострокове) користування, з метою підвищення ефективності їх використання.

Ця передача здійснюється шляхом укладення угоди між власником або постійним користувачем природних ресурсів (орендодавцем) і майбутнім тимчасовим користувачем (орендарем), яка є дійсною тільки на час її укладення. За угодою, що має форму договору оренди, орендодавець передає конкретні природні ресурси або їх частину за плату у тимчасове користування, строк якого обумовлено в договорі, орендарю, який зобов'язується виконувати при цьому всі умови договору. При цьому природні ресурси можуть використовуватись для здійснення як підприємницької, так і інших видів діяльності — задоволенні лікувально-оздоровчих, рекреаційних, культурно-спортивних потреб та ін.

Отже, підставою виникнення права природокористування на умовах оренди природних ресурсів є укладення угоди — договору оренди.

Відповідно до законодавства України природні ресурси можуть передаватись в короткострокову (до 3 років) і довгострокову (до 50 років) оренду.

Об'єктами оренди можуть бути такі природні ресурси: земля, гірничі відводи, водні об'єкти, лісові і мисливські угіддя, рибогосподарські водойми.

Як уже зазначалося, сторонами в договорі оренди природних ресурсів є орендодавці та орендарі.

Орендодавцями є громадяни, державні органи та організації, які мають природні ресурси у власності або є їх постійними користувачами і передають їх у користування: власники землі, постійні користувачі — сільські, селищні, міські, районні та обласні ради.

Орендарями природних ресурсів, тобто особами (юридичними і фізичними), яким природні ресурси передаються в оренду, згідно закону, можуть бути:

— фізичні особи: громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства;

— юридичні особи: підприємства, установи, організації, в тому числі спільні підприємства, міжнародні організації і об'єднання за участю українських юридичних осіб та громадян, релігійні організації, іноземні юридичні особи, іноземні держави, міжнародні організації.

Порядок передачі природних ресурсів в оренду визначається чинним законодавством України. Право на оренду може бути придбано на конкурсних засадах через проведення аукціонів, конкурсів тощо.

Припинення правовідносин з приводу оренди природних ресурсів настає у випадку:

1. закінчення дії строку договору;

2. розірвання договору достроково на підставі невиконання його умов шляхом позову через суд або за погодженням сторін;

3. інших випадках, передбачених законодавством. Зміст орендних правовідносин з приводу природокористування за невеликим, але досить значущим доповненням відображає зміст природокористування — прав і обов'язків природокористувачів. Причому права і обов'язки орендаря та орендодавця є кореспондуючими по відношенню один до одного, тобто права і обов'язки орендодавця підкріплені і забезпечуються відповідно обов'язками та правами орендаря і навпаки.

Права орендодавця:

— давати згоду на передачу природних ресурсів в оренду і пролонгування договору оренди;

— визначати вартість природних ресурсів і встановлювати та змінювати розмір плати за користування ними, встановлювати та змінювати порядок її внесення;

— визначати конкретні строки оренди природних ресурсів у межах термінів, визначених чинним законодавством;

— перевіряти дотримання орендарем умов договору щодо використання орендованих природних ресурсів;

— вимагати здійснення заходів, спрямованих на відновлення природних ресурсів та їх охорону;

— вимагати своєчасної сплати орендної плати, відшкодування заподіяних збитків;

— звертатися до суду за відновленням порушених прав, вимагати повернення зданих в оренду природних ресурсів в разі закінчення строку договору оренди.

Обов'язки орендодавця:

— відповідно до умов договору оренди надати природні ресурси у користування;

— не перешкоджати орендареві у його діяльності щодо природокористування, обумовленого орендним договором, не допускати порушення його прав та інтересів;

— компенсувати витрати орендаря, пов'язані з поліпшенням якості природних ресурсів, за умови узгодження його дій з волею орендодавця;

— відшкодувати збитки, заподіяні орендареві внаслідок порушення орендодавцем умов договору.

Права орендаря:

— своєчасно отримати у користування орендовані природні ресурси і користуватися ними відповідно до умов договору оренди;

— вільно розпоряджатися доходами і продукцією, отриманими від використання орендованих природних ресурсів;

— за погодженням з орендодавцем розміщувати споруди і об'єкти, необхідні для використання орендованих природних ресурсів;

— вимагати від орендодавця зменшення розміру орендної плати у разі погіршення якості природних ресурсів за умови відсутності вини орендаря;

— вимагати компенсації витрат, спрямованих на охорону і поліпшення якості природних ресурсів у разі погодження своїх дій щодо такої діяльності орендодавцем;

— звертатися за захистом порушених прав щодо оренди об'єкта природокористування до суду та інших правоохоронних органів;

— мати переважне право на оренду використовуваних природних ресурсів шляхом поновлення договору;

— здавати орендовані природні ресурси в суборенду за умови угоди на це орендодавця.

Обов'язки орендаря:

— користуватися природними ресурсами відповідно до умов договору, згідно їх цільового призначення, раціонально і економно;

— здійснювати комплекс заходів щодо охорони і відтворення природних ресурсів, не погіршення їх якості і виснаження;

— своєчасно вносити орендну плату;

— компенсувати шкоду, заподіяну іншим особам або їх майну внаслідок користування орендованими природними ресурсами;

— не порушувати прав орендодавця та інших осіб.

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑