15. Вихідні звіти, які формуються в результаті рішення задач з обліку необоротних матеріальних активів.

  Методичні принципи формування в б/о інформації про ОЗ визначені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "ОЗ" . До складу необоротних активів належать ОЗ, інші необоротні мат.активи, нематеріальні активи, довгострокові фін інв, кап. інвестиції, довгості. ДЗ, відстрочені податкові активи, негативний гудвіл.

Облік необоротних активів здійснюється протягом усього життєвого циклу, від надходження на підприємство і до моменту їх ліквідації чи реалізації.

Автоматизоване вирішення завдань з обліку необоротних активів ґрунтується на створенні і веденні інформаційної бази.

Вихідні звіти, що форм.  В рез. розв’язання задач:

інвентарний опис за МВО(матер.відпов. особа) за звітний період;

інвент. опис за МВО на вказану дату;

інвент. опис за МВО по підрозділах;

відомість зносу за МВО;

відомість зношування за видами ОЗ (за всіма об’єктами; за об’єктами, що прибули в поточному році; за об’єктами, що вибули в поточному році; за проміжок);

відомість зношування за підрозділами;

відомість зношування за підрозділами у розрізі видів ОЗ;

відомість наявності дорогоцінних металів;

інвентаризаційний опис дорогоцінних металів;

звіт повного зношування;

зведений звіт зношування за підрозділами;

зведений звіт зношування за групами і видами ОЗ;

рух ОЗ за видами Оз;

рух ОЗ за МВО;

рух ОЗ по підрозділах;

відомість переоцінювання за видами ОЗ;

відомість переоцінювання за групами ОЗ;

відомість переоцінювання за підрозділами;

картка обліку руху ОЗ за групою ОЗ;

картка обліку руху за видом ОЗ;

картка обліку руху за МВО;

картка обліку руху за підрозділом;

статистичний звіт за формою 11, який охоплює:

наявність і рух ОЗ;

наявність ОЗ на кінець року;

амортизацію ОЗ;

інші нефінансові активи.

16. Експертні системи та їх призначення

ЕС – це комп’ютерна система, яка втілює в собі досвід експерта, що ґрунтується на його знаннях в певній галузі. ЕС на основі обробки цих знань може давати інтелектуальні поради, приймати рішення на рівні експерта – професіонала, а також за бажанням користувача пояснювати хід розв’язування в разі відшукання того чи іншого рішення.

Основними характеристиками ЕС є такі: 1) ЕС, як правило, обмежена певною предметною областю; 2) ЕС має вміти приймати рішення за неповних чи неточних даних; 3) ЕС має вміти пояснювати свої дії при розв’язуванні задачі; 4) система повинна мати властивість розширення та нарощування функцій; 5) ЕС має вміти імітувати діяльність висококваліфікованого спеціаліста; 6) ЕС при розв’язуванні задач використовує, як правило, методи, які спираються на досвід та знання експерта;

ЕС складається з таких основних блоків: база знань – сукупність відомостей про предметну область, для якої розробляється ЕС; блок рішень – для пошуку та побудови логічних висновків, які видає користувачеві ЕС; блок логічного виводу – побудова логічного висновку на базі існуючих знань, які зберігаються в БД; блок управління – керує процесом пошуку рішення, тобто визначає послідовність використання різних правил і процедур маніпулювання знаннями; блок пояснень – для видачі за запитом користувача послідовності логічних висновків та міркувань, якими оперувала система у процесі пошуку рішення; блок спілкування – для організації діалогової взаємодії між системою і користувачем; блок нагромадження знань – для завантаження бази знань і виконання редагування знань, які зібрані в базі.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66  Наверх ↑