109 .Скласти перелік та дати характеристику нормативно-довідковій інформації автоматизованого обліку витрат на виробництво

Основна нормативно-довідкова інформація:

довідник планових відсотків непрямих витрат (стаття витрат розрахункова, стаття витрат базова, структурний підрозділ чи дільниця, кошторисна ставка) використовується для оцінювання незавершеного виробництва, допоміжного виробництва, для визначення частки накладних витрат на виріб, замовлення, види послуг;

довідник нормативних витрат на деталі, вироби, замовлення, види послуг (код виробу, структурний підрозділ, стаття витрат, одиниця виміру, кількість, сума) призначений для визначення нормативних витрат продукції (послуг);

довідник допустимої кореспонденції рахунків (основний рахунок, кореспондуючий рахунок, допустимість кореспонденції рахунків (дебет/ кредит) використовується для контролю введеної інформації з погляду правильності поставлення кореспонденції проводок і для аудиторських перевірок проведених господарських операцій;

довідник планової собівартості продукції (код зведеного обліку (виріб, вид послуг тощо), найменування виробу, вид послуг, стаття витрат, сума) використовується для аналізу стану фактичних даних, а також для моделювання й прогнозування витрат на виробництво;

довідник причин і винуватців відхилень від норм витрат (код причин відхилень від норм, найменування причин відхилень від норм, винуватці відхилень) потрібний для ідентифікації причин і для групування даних для прийняття управлінських рішень;

довідник типових господарських операцій (структура довідника аналогічна іншим комплексам задач) використовується для автоматичного формування кореспонденції бухгалтерських рахунків;

довідник підприємств;

довідник структурних підрозділів тощо.

110. Скласти перелік та дати характеристику нормативно-довідковій інформації автоматизованого зведеного обліку та складання звітності.

Бухгалтерські довідники потрібні для коригування помилкових записів чи записів уведення даних, що не знайшли відображення в задачах на інших ділянках обліку. До складу нормативно-довідкової інформації включаються такі її види:

- планова (прогноз, бізнес-план підприємства на майбутній звітний період);

- нормативна (нормативи відрахувань до бюджетних та позабюджетних фондів);

- довідкова (залишки на поч.зв.пер. й обороти з руху засобів по рахунках синтетичного обліку за місяць і з початку року)

Розв’язання задач цієї ділянки обліку формує та використовує таку нормативно-довідкову інформацію:

довідник курсу валют (найменування валюти, код валюти, одиниця валюти, вартість валюти в національній грошовій одиниці, дата введення курсу валюти);

довідник рахунків бухгалтерського обліку;

довідник допустимої кореспонденції рахунків;

довідник формування показників звітності (номер і найменування форми, періодичність, код форми, номери рядка та графи, синтетичний рахунок, субрахунок основного рахунка, код аналітичного обліку, структурний підрозділ, кореспондуючий рахунок, субрахунок кореспондуючого рахунку, код аналітичного обліку, операція, знак суми);

довідник взаємозв’язків показників звітності (номер і найменування показника, номер форми звітності, номери рядка та графи звітності, відповідність номерам іншої форми звітності, рядка, графи) використовується для автоматичного контролю правильності відображення показників у звітності;

довідник групування статей звітності (найменування узагальненого показника, умовне позначення, найменування статей балансу, умовне позначення, номер рядків балансу, що входять у статтю балансу, рахунок, найменування рахунка);

довідник розрахунку показників підприємства (найменування показника, його умовне позначення, спосіб розрахунку, оптимальне співвідношення);

довідник-календар (рік, поточний місяць, дні) дає можливість визначити період отримання інформації;

довідник типових господарських операцій;

довідник підприємств;

довідник структурних підрозділів.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66  Наверх ↑