13. Використання технології оперативного аналізу ОLАР.

Взагалі, всі задачі можна розділити на 2 класи: задачі OLTP (online transaction processing, оперативна обробка транзакций) і задачі OLAP (ОПЕРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ - On-Line Analytical Processing - інформаційна технологія, що надає керівникам різного рівня можливість одержання необхідної інформації для прийняття управлінських, фінансових і кадрових рішень). Головна її відмінність від інших засобів аналітичної обробки даних полягає в тім, що вона призначена для створення багатомірних баз даних з метою більш адекватного представлення реальних процесів.

OLAP є частиною такого більш широкого поняття, як бізнес-аналітика, що також включає такі дисципліни як реляційна звітність та добування данних (спосіб аналізу інформації в базі даних з метою відшукання аномалій та трендів без з'ясування смислового значення записів). Служить для підготовки бізнес-звітів по продажах, маркетингу, в цілях управління, для прогнозування, фінансової звітності та в схожих областях.

Зазвичай результати OLAP-запитів представляють у формі матриць, де виміри складають рядки та колонки, а значеннями матриці є розміри.

Головна причина використання OLAP для обробки запитів — це швидкість. Реляційні БД зберігають сутності в окремих таблицях, які зазвичай добре нормалізовані. Ця структура зручна для операційних БД (системи OLTP), але складні багатотабличні запити в ній виконуються відносно поволі. Більш зручною моделлю для виконання запитів (але не для внесення змін) є просторова БД. OLAP робить миттєвий знімок реляційної БД і структурує її в просторову модель для запитів. Заявлений час обробки запитів в OLAP складає близько 0,1% від аналогічних запитів до реляційної БД.

Традиційно OLAP-системи поділяють на наступні види

- OLAP з багатьма вимірюваннями (Multidimensional OLAP), MOLAP;

- реляційний OLAP (Relational OLAP), ROLAP;

- гібридний OLAP (Hybrid OLAP), HOLAP.

Ядром будь-якої OLAP-системи є ідея OLAP-куба (багатовимірний куб, або гіперкуб). OLAP-структура, створена з робочих даних, називається OLAP-кубом. Він складається з чисельних фактів (розмірів), розподіленних за вимірами.

14. Вихідні звіти, які формуються в результаті рішення задач з обліку основних засобів.

Повністю ст.. 180 Автоматизоване розв’язання задач обліку основних засобів передбачає: документування операцій руху основних засобів; організацію поточного обліку наявності та руху основних засобів та складання звітності; розрахунок амортизації та зносу основних засобів; організацію поточного обліку амортизаційних відрахувань та зносу основних засобів, складання звітності; документування операцій із ремонту основних засобів; організацію поточного обліку ремонту основних засобів, скла­дання звітності.

Вихідні звіти, що формуються в результаті розв’язання задач автоматизованого обліку ОЗ:

інвентарний опис за МВО за звітний період;

інвентарний опис за МВО на вказану дату;

інвентарний опис за МВО по підрозділах;

відомість зносу за МВО;

відомість зношування за видами ОЗ (за всіма об’єктами; за об’єктами, що прибули в поточному році; за об’єктами, що вибули в поточному році; за проміжок);

відомість зношування за підрозділами;

відомість зношування за підрозділами у розрізі видів ОЗ;

відомість наявності дорогоцінних металів;

інвентаризаційний опис дорогоцінних металів;

звіт повного зношування;

зведений звіт зношування за підрозділами;

зведений звіт зношування за групами і видами ОЗ;

рух ОЗ за видами Оз;

рух ОЗ за МВО;

рух ОЗ по підрозділах;

відомість переоцінювання за видами ОЗ;

відомість переоцінювання за групами ОЗ;

відомість переоцінювання за підрозділами;

картка обліку руху ОЗ за групою ОЗ;

картка обліку руху за видом ОЗ;

картка обліку руху за МВО;

картка обліку руху за підрозділом;

статистичний звіт за формою 11, який охоплює:

наявність і рух ОЗ;

наявність ОЗ на кінець року;

амортизацію ОЗ;

інші нефінансові активи.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66  Наверх ↑