67. Охарактеризуйте інформаційні потоки з обліку виробничих запасів.

Інформаційні потоки – це обмін інформацією між структурними підрозділами підприємства і зовнішнім середовищем. Інформаційні потоки поділяються на внутрішні та зовнішні.

При обліку виробничих запасів інформаційні потоки утворюються на двох рівнях. Для автоматизованого робочого місця бухгалтера 1 категорії (АРМБ) , де основною щоденною роботою є введення даних з первинних документів, передбачено такі функції :

-Облік руху виробничих запасів

-Нормативно-довідкова інформація

-Розрахунок вартості виробничих запасів

-Картотека виробничих запасів

-Вихідна інформація

-Ведення інформаційної бази

Дані з АРМ 1 категорії передаються на наступний рівень (АРМ 2 категорії), де формується база  даних бухгалтерських проведень. Результатну інформацію користувачі отримують у регламентному режимі та в режимі запиту.

Щодо інформаційних потоків між структурними підрозділами , то АРМБ з обліку виробничих запасів тісно взаємопов’язане з іншими суміжними АРМБ та управлінською інформаційною системою підприємства:

-Поза виробничі витрати, надходження матеріальних цінностей за фактичною вартістю (облік фінансово-розрахункових операцій)

-Відпуск матеріальних цінностей у порядку реалізації (облік готової продукції та її реалізації)

-Прихід матеріальних цінностей по кореспондуючих рахунках; витрати матеріальних цінностей по кореспондуючих рахунках (облік та складання звітності)

-Витрати матеріальних цінностей на виробництво (облік витрат на виробництво)

68. Охарактеризуйте інформаційні потоки з обліку витрат на виробництво.

В умовах автоматизованих інформаційних систем бухгалтерський облік охоплює комплекси задач з усіх розділів обліку й синтетичних рахунків.

 Облік витрат на виробництво.

Призначення комплексу задач: визначення фактичної собівартості обсягу витрат на виробництво.

Вхідна інформація: поопераційні трудові й матеріальні витрати.

Вихідна інформація: витрати на виготовлення продукції.

Склад і зміст інформаційної бази з обліку витрат на виробництво представлено так.

Основна нормативно-довідкова інформація:

довідник планових відсотків непрямих витрат використовується для оцінювання незавершеного виробництва, допоміжного виробництва, для визначення частки накладних витрат на виріб, замовлення, види послуг;

довідник нормативних витрат на деталі, вироби, замовлення, види послуг призначений для визначення нормативних витрат продукції (послуг);

довідник допустимої кореспонденції рахунків використовується для контролю введеної інформації з погляду правильності поставлення кореспонденції проводок і для аудиторських перевірок проведених господарських операцій;

довідник планової собівартості продукції використовується для аналізу стану фактичних даних, а також для моделювання й прогнозування витрат на виробництво;

довідник причин і винуватців відхилень від норм витрат потрібний для ідентифікації причин і для групування даних для прийняття управлінських рішень;

довідник типових господарських операцій використовується для автоматичного формування кореспонденції бухгалтерських рахунків;

довідник підприємств;

довідник структурних підрозділів тощо.

Облік витрат на виробництво — зведена ділянка обліку відносно інших ділянок. Він базується майже на всіх документах первинного та зведеного обліку діяльності підприємства, і його документація повинна забезпечувати розподіл витрат за економічними елементами, місцями виникнення, статтями та об’єктами калькуляції.

Вхідна інформація обліку витрат на виробництво — це сфор­мована на машинних носіях інформація, що є результатом розв’язання задач з обліку основних засобів, запасів, заробітної плати, фінансово-розрахункових операцій, обліку готової продук­ції, її відвантаження й реалізації.

Вихідна інформація така:

відомість відхилень від норм фактичних витрат на виробництво використовується для контролю витрат матеріальних, трудових і грошових ресурсів за кожним структурним підрозділом у розрізі статей і прийняття управлінських рішень;

відомість аналітичного обліку загальновиробничих витрат (для аналізу загальновиробничих витрат за статтями за конкретний звітний період);

моделі аналізу загальновиробничих та адміністративних витрат використовуються для відображення загальновиробничих і адміністративних витрат у розрізі статей витрат, окремих замовлень, видів робіт (послуг), і забезпечують керівництво підрозділів автоматичним формуванням управлінських рішень;

відомість відхилень від норм фактичних витрат використовується для контролю й аналізу відхилень фактичних витрат матеріалів, заробітної плати у виробництві (за причинами та винуватцями) від норм;

відомість аналітичного обліку по рахунках застосовується для здійснення детального обліку, контролю й аналізу непрямих витрат;

відомість аналізу втрат від браку відображає інформацію про витрати на забраковану за звітний період продукцію та надає керівництву підприємства інформацію про втрати з початку року по конкретних об’єктах обліку;

оборотна відомість використовується для розрахунку й формування витрат, що списуються на собівартість продукції за статтями витрат, а також для визначення незавершеного виробництва;

відомість визначення фактичної собівартості готової продукції містить інформацію, що дає можливість проаналізувати та проконтролювати рух засобів і правильність віднесення витрат на відповідні об’єкти зведеного обліку, а також для аналізу господарської діяльності підприємства;

відомість загально-виробничих і адміністративних витрат дає можливість контролювати слушність і повноту розподілу загальновиробничих і адміністративних витрат;

моделювання витрат на виробництво забезпечує на підставі наявних фактичних даних, нормативно-довідкової інформації та бази знань здійснення розрахунку й відображення оптимального використання ресурсів, а також можливість отримання інформації про відхилення та пропоновані шляхи недопущення пере­витрат за окремими статтями витрат.

Автоматизоване оброблення даних з обліку витрат на виробництво, як правило, виконується після автоматизації інших ділянок обліку, і передбачає групування витрат за аналітичними й синтетичними рахунками, що забезпечується формуванням відпо­відних ре­гістрів або виконанням розрахунків по окремих елементах витрат: ві­домостей розподілу нарахованої заробітної плати та витрат матеріалів за шифрами аналітичного обліку й синтетичними рахунками; розрахунків сум на соціальне страхування, резервів відпускних тощо.

За послідовністю виконання всі задачі обліку витрат на вироб­ництво розподіляють на окремі комплекси:

виявлення та розподіл прямих витрат;

облік та розподіл комплексних витрат;

облік втрат у виробництві;

облік незавершеного виробництва;

облік витрат основного виробництва;

складання зведених регістрів;

розрахунки калькуляції собівартості продукції.

Ці комплекси задач входять до складу АРМ бухгалтера з обліку виробничих витрат відповідних рівнів:

На першому рівні формуються й готуються первинні дані з обліку витрат на виробництво, які утворюються в місцях виникнення інформації.

II-й рівень забезпечує контроль інформації І-го рівня, виконує регламентні та запитові задачі в цілому по підприємству.

На III-му рівні забезпечується аналіз роботи структурних підрозділів і підприємства в цілому, узагальнюються зведені дані витрат на виробництво, здійснюється оперативний контроль за використанням трудових, матеріальних і грошових ресурсів, організація внутрішнього аудиту.

Сучасні інформаційні системи дають можливість моделювати витрати на виробництво, завдяки чому забезпечується прийняття оптимальних управлінських рішень.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66  Наверх ↑