55. Організація інформаційної бази. Машинна інформаційна база обліку.

Інформаційне забезпечення інформаційних систем обліку передбачає створення єдиного інформаційного фонду, систематизацію та уніфікацію показників і документів, розроблення засобів формалізованого опису даних тощо.

Інформаційне забезпечення — важливий елемент автоматизованих інформаційних систем обліку, призначений для відображення інформації, що характеризує стан керованого об’єкта і є основою для прийняття управлінських рішень.

Інформаційне забезпечення інформаційної системи поділяється на позамашинне та внутрішньомашинне. Машинна інформаційна база охоплює всі види спеціально організованої інформації, представленої у вигляді, зручному для сприймання технічними засобами. Це файли (масиви), бази даних (БД), банки даних (БнД), бази знань, а також їх системи.

За змістом внутрішньомашинне інформаційне забезпечення — це сукупність фактичних зведень, що використовуються в господарській діяльності об’єкта. Склад і структура внутрішньомашинного інформаційного забезпечення визначаються способами організації файлів, баз і банків даних, взаємодією між ними, розвитком їх у часі.

Пофайлова організація ІЗ — це формування різних масивів. Класифікувати їх можна за різними ознаками: за змістом, способами використання, призначення, методом організації.

Файл — це сукупність однорідної інформації складу та послідов­ності полів, записаної на магнітному диску з присвоєнням імені.

Термінологічно поняття «масив» і «файл» близькі за змістом. 

Це — сукупність однорідної жорстко організованої та пойменованої інформації. Для ідентифікації кожному файлу під час його запису присвоюється ім’я та розширення, що уточнює різновид­ність файла.

За змістом виокремлюють масиви даних і програмні масиви.

Програмні масиви описують процеси роботи з даними та входять у підсистему програмного забезпечення.

Масиви даних є основною частиною внутрішньомашинного інформаційного забезпечення.

Призначення масивів залежить від задач, що стоять перед інформаційними технологіями та відображають їх специфіку.

За роллю оброблення й технології використання масиви класифікуються так:

-постійні масиви належать до категорії нормативно-довідкових, складають інформаційну базу АІТ та охоплюють відомості, які порівняно рідко змінюються. До їх складу входять масиви класифікаторів, довідників, каталогів та іншої умовно-постійної інформації.

-поточні масиви охоплюють змінну інформацію, що поступає в систему від об’єкта, який управляється, і характеризує стан зовніш­нього середовища, а також сам процес управління об’єктом. В основному вони створюються на основі первинних документів.

-проміжні масиви виникають на етапах розв’язання задач і виконують роль механізму, що передає інформацію від задачі до задачі або в середині задач.

-вихідні масиви зберігають інформацію, отриману в результаті оброблення вихідної інформації. Вони містять сукупність показників, потрібних для аналізу та прийняття управлінських рішень.

-зберігальні масиви найчастіше формуються на основі вихід­них і охоплюють інформацію, потрібну для оброблення в наступних звітних періодах.

-пошукові (інформаційні) масиви — це сукупність показників, записів, ключів пошуку, що характеризують або зміст певних документів, або конкретний об’єкт, систему, організацію тощо.

-службові масиви містять допоміжну інформацію, потрібну для оброблення всіх видів масивів.

Усі види масивів складають інформаційний фонд комп’ютер­ної системи, динамічну сукупність взаємопов’язаних елементів інформації.

56. Організація робіт по створенню інформаційних систем обліку.

Стадія створення ІС-ми – одна з частин процесу ств-ння ІС-ми, установленої нормат.док-ми та док-цією на ІС-му з описом повної мделі ІС на даному рівні, або прийняття ІС в експлуатацію.

Етапи ств-ння ІС – це складові стадії ств-ння, об’єднані характером робіт.

Держ.стандартом ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы.Стадии создания» визначено стадії та етапи ств-ння ІС. Основні роботи, що викон-ся на цих стадіях:

Іст.-передпроектне обстеження:1й етап-формування вимог, вивчення об’єкта проект-ння, розробка та вибір варіанта концепції сис-ми; 2й етап-ств-ння  затвердження техніко-ек.завдання на проектування сис-ми на основі аналізу матеріалів обстеження,зібраних на першому етапі.

ІІст.-проектування:1й етап-технічне проект-ння,коли ведеться пошук раціон.проектних рішень щодо всіх аспектів розробки,ств-ся та опис-ся всі компоненти сис-ми, а рез-ти роботи відобр-ся в техн..проекті; 2йетап-робоче проект-ння, в процесі якого здійсн-ся розробка і доведення програм, коригування структур бази даних, складання док-ції на постачання. Установлення техн.засобів та інст-й їх експлуатації підготовка для кожного користувача сис-ми інструктивного матеріалу.

ІІІст.-введення сис-ми в дію:1йетап-установлення та введ. в експл-цію техн..засобів,завантаження БД і попередні випробування програм,навчання персоналу; 2йетап-проведення попер.випробувань для всіх компонентів сис-ми перед здаванням в експл-ю,навч.персоналу; 3йетап-уведення в експл-ю.

ІVст.-промислова експлуатація-функціонування сис-ми, що охоплює супроводження програмних засобів і всього проекту, операт.обслуговування та адміністрування БД.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66  Наверх ↑