81. Розкрийте особливості ведення електронної картотеки основних засобів.

 Однією з програм, яка повноцінно виконує всі завдання пов’язані з обліком основних засобів, і в останній час набуває все ширшого розповсюдження серед установ і організацій Держводгоспу України, являється „1С: Бухгалтерія 7.7”.

В комп’ютерній системі для формування і відображення операцій руху основних засобів передбачено відповідні шаблони електронних документів. Для аналітичного обліку основних засобів автоматизованим шляхом ведеться інвентарна картотека, в якій відображаються всі необхідні  дані для управління в обліку даних.

В межах одного довідника різні елементи можуть бути об'єднані в групи. всі дані щодо наявності основних засобів зберігаються в довіднику “Необоротні активи”, що є аналогом картотеки основних засобів на підприємстві.

В порівнянні з традиційним паперовим носієм комп'ютерна інвентарна карта включає більшу кількість реквізитів. Організація бази дозволяє провести повну інвентаризацію основних засобів, включаючи визначення первісної вартості по групах. розрахувати і перевірити суми амортизаційних відрахувань і зносу по кожному об'єкту. При реєстрації надходження основних засобів і внесення змін до інвентарної картотеки. Крім картотеки записи заносяться до журнали бухгалтерських проводок і поповнюють списки об'єктів, які надійшли або були переміщені.

82. Розподілена технологія обробки облікових даних.

Новою системою автоматизації бухгалтерського обліку є розподілена система обробки даних (РСОД).

Технологія автоматизації бухгалтерського обліку в умовах РСОД використовує універсальний режим роботи, який реалізує як децентралізовану обробку інформації, характерну до окремої обчислювальної машини, так і централізовану, коли численні ПК працюють паралельно, розв’язуючи свої задачі, а в разі потреби між ними здійснюється обмін інформацією. Такий режим відповідає безпосередньо специфіці облікової роботи, коли окремий бухгалтер на своїй обчислювальній машині виконує всі облікові операції своєї дільниці, а результати надсилає по комунікаційних каналах до відповідних інстанцій.

РСОД в умовах функціонування АРМ бухгалтера має будуватися на основі виділення таких трьох рівнів управління: вищого (на основі АРМ бухгалтера категорії III), де здійснюється управління бухгалтерським обліком в цілому по підприємству; середнього (на основі АРМ бухгалтера категорії ІІ), де здійснюється управління на рівні дільниць обліку (комплексів задач); нижчого (на основі АРМ бухгалтера категорії І), де здійснюється безпосереднє управління діяльністю цеху, дільниці, бригади, складу, комори, відділу тощо. Три рівні системи управління охоплюють усю сукупність проблем з обліку, контролю та аналізу господарської діяльності.

АРМБ категорії І необхідне для формування й підготовки первинної інформації безпосередньо на місці її виникнення (у цехах, складах та інших підрозділах), а також для розв’язування необхідних облікових контрольних і аналітичних задач. Первинні дані реєструються безпосередньо на робочому місці, де вони виникають, і передаються по певному ланцюжку. У процесі розв’язання задач на кожному робочому місці виявляють відхилення, а також їх причини і тих, хто винний у цих відхиленнях, відомості для оперативного управління процесом виробництва на рівні філії, дочірніх підприємств, дільниць, цехів, відділів та інших виробничих одиниць.

На АРМБ категорії II здійснюється контроль проходження первинної інформації і розв’язується низка аналітичних і контрольних задач. Тут також виявляють відхилення від нормальних умов роботи за дільницями обліку (комплексами задач). На цьому етапі отримувана інформація підлягає логічному контролю на коректність, а також здійснюється автоматичний контроль за відповідністю даних аналітичного і синтетичного обліку. Крім того, на АРМБ категорії ІІ здійснюється моделювання облікового процесу, контролю та аналізу, а також прийняття управлінських рішень з окремого комплексу задач.

АРМБ категорії III призначене для аналізу роботи структурних підрозділів і підприємства в цілому, а також для узагальнення зведених даних, пов’язаних з розв’язуванням регламентних задач зі складання оперативної та періодичної звітності. На цьому АРМБ здійснюється оперативний контроль щодо використання трудових, матеріальних і грошових ресурсів, аналізується виконання показників структурними підрозділами, а також додержання чинних норм матеріальних і трудових витрат, виявляються негативні відхилення від діючих систем нормування або планування, розв’язуються задачі управлінського обліку, моделювання облікових даних.

АРМБ в інформаційній системі будуються з розподіленими базами даних. Автоматизація обліку, контролю та аналізу з розподіленими базами даних має характеризуватися такими основними особливостями:

• поєднанням централізованого і децентралізованого управління засобами;

• вибором оптимальної структури розподілених баз даних;

• раціональним розміщенням у цих базах завдань і запитань;

• забезпеченням вірогідності облікової інформації, що передається та обробляється:

• здійснення контролю та аналізу безпосередньо на місці виникнення інформації.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66  Наверх ↑