105. Скласти перелік та дати характеристику вхідній інформації автоматизованого обліку виробничих запасів.

Для обліку матеріальних цінностей використовуються типові форми первинних документів, що утворюють вхідну інформацію:

-прибуткова накладна; Прибуткування товарно - матеріальних цінностей від постачальників та прибуткування послуг від підрядників в програмному продукті здійснюється за допомогою документа

-видаткова накладна; Це універсальний документ за допомогою якого користувач може здійснити реалізацію готової продукції та товарів, матеріалів та основних засобів, відгрузити товари на комісію та надати послуги

-товарно-транспортна накладна; Товарно-транспортна накладна - єдиний для всіх учасників транспортного процесу юридичний документ, що призначений для списання товарно-матеріальних цінностей, обліку на шляху їх переміщення, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, а також для розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи.

-накладна на переміщення матеріалів; Використовують для безоплатного  вибуття запасів або  матеріалів

-акт про приймання матеріалів; Дана форма акту застосовується для оформлення приймання матеріальних цінностей, які мають розбіжності з даними супровідних документів постачальника як за кількістю, так і за якістю. Також він складається при прийманні матеріалів, які прибули без супроводжуючих документів. 

-лімітно-забірна картка; Використовуються для оформлення відпуску матеріалів, що систематично витрачаються при виготовленні продукції, а також для поточного контролю за додержанням встановлених лімітів відпуску матеріалів на виробничі потреби та є виправдувальним документом для списання матеріальних цінностей зі складу.

-накладна - вимога; Даний документ є підставою для відпуску матеріалів зі складу у виробничі цехи, дільниці для одноразового відпуску

-накладна на відпуск матеріалів на сторону; Накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей виписується підприємством, що здійснює їх відпуск у трьох примірниках. У ній вказується така інформація: дата виписки, назва підприємства-постачальника, назва підприємства-покупця, номенклатура і характеристика запасів, що відпускаються, їх ціна, кількість та сума, через кого отримуються цінності, дата і номер довіреності підприємства-покупця. Дозвіл на відпуск підписує уповноважена особа підприємства та головний бухгалтер. Перший примірник накладної отримує підприємство одержувач запасів, за яким здійснює їх оприбуткування, другий залишається на пропускному пункті підприємства-постачальника для контролю за вивезенням матеріальних цінностей з підприємства.

-картка складського обліку. Картки складського обліку матеріалів відкриваються в бухгалтерії й віддаються під розписку у реєстрі, де вказуються дата видачі, кількість карток, їх реєстраційні номери і підпис одержувача. Записи в картках (у кількісному виразі) ведуть матеріально відповідальні особи (завідуючі складами, комірники) на підставі первинних документів, що підтверджують рух матеріалів і складаються у день здійснення операцій.

106. Скласти перелік та дати характеристику вхідній інформації автоматизованого обліку витрат на виробництво.

Вх.інфо обліку витрат на вир-во – це сформована на машинних носіях інфо, що є рез-том розвязування задачз обліку ОЗ, запасів,ЗП,фін-розрахунк.оп-й, обліку ГП, її відвантаження і реал-ції. Викор-ся такі перв.док-ти:прийм-здавальна накладна, карта обліку деталей, маршрутний лист, розкрійний листок і т.д.

Вх.інфо: поопераційні трудові та матеріальні витрати.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66  Наверх ↑