115. Скласти перелік та дати характеристику нормативно-довідковій, вхідній та вихідній інформації автоматизованого зведеного обліку та складання звітності.

В Україні організацію та методологію автоматиз-го зведеного обліку та складання зв. регламентують відповідні нормат. док: ЗУ«Про б/о і ФЗ»; План рах. б/о; П(С)БО1 «Загальні вимоги до ФЗ»; П(С)БО2 «Баланс»; П(С)БО4 «Звіт про рух грош. засобів»; П(С)БО5 «Звіт про Вл Кап.»; П(С)БО6 «Виправ­лення помилок і змін у ФЗ»; П(С)БО19 «Об’єднання підприємств»; П(С)БО20 «Консолідована ФЗ».

Вхідна інформація для автоматиз. розв’язування задач зведеного обліку та складання Зв — це перв. інф, що утворюється в процесі фін-госп д-сті, а також інф, що повністю формується в процесі задач інших ділянок обліку.

Розв’язання задач цієї ділянки обліку формує та використовує таку нормативно-довідкову інформацію:

довідник курсу валют (найменування валюти, код валюти, одиниця валюти, вартість валюти в нац. грошовій одиниці, дата введення курсу валюти);

довідник рахунків бухгалтерського обліку;

довідник допустимої кореспонденції рахунків;

довідник формування показників зв. (номер і найменування форми, періодичність, код форми, номери рядка та графи, синтет. рахунок, субрах. основного рахунка, код аналіт.обліку, структурний підрозділ, кореспондуючий рахунок, субрах. кореспондуючого рахунку, код аналіт.обліку, операція, знак суми);

довідник взаємозв’язків показників звітності (номер і найменування показника, номер форми звітності, номери рядка та графи зв., відповідність номерам іншої форми зв, рядка, графи) використовується для автоматичного контролю правильності відображення показників у зв.;

довідник групування статей звітності (найменування узагальненого показника, умовне позначення, найменування статей балансу, умовне позначення, номер рядків балансу, що входять у статтю балансу, рахунок, найменування рахунка);

довідник розрахунку показників підприємства (найменування показника, його умовне позначення, спосіб розрахунку, оптимальне співвідношення);

довідник-календар (рік, поточний місяць, дні) дає можливість визначити період отримання інф-ї;

довідник типових госп.операцій;

довідник підприємств;

довідник структурних підрозділів.

Вихідною інформацією є:

проміжна звітність (місячна та квартальна);

фінансова звітність (календарний рік).

Основне завдання автом.зведеного обл. та скл. зв. — надання інформації, що задовольняє вимоги таких груп користувачів:

внутрішніх кор., тобто тих кор., які здійснюють облік;

управлінського складу п-ства;

зовнішніх кор..

116. Скласти перелік та дати характеристику нормативно-довідковій, вхідній та вихідній інформації автоматизованого обліку витрат на виробництво.

Спільна інфор-йна база дає можливість спільно викорис¬-ти таку нормативно-довідкову інфор., як довідни¬ки: зовнішніх організацій, прізвищ праців-ників, структурних підрозділів, статей обліку, допу-стимої кореспонденції рах-ів, номенклатура-цінник ВЗ, типових госп-их операц На АРМБ 1 категорії формується вихідна інф-я: картка складського обл матеріалів призначена для анал обл матеріалів по кожному номен-клатурному номеру, в ній відображаються основна

характеристика матеріалів, формується залишки та рух МЦ. форм інф-іі про нормативні запаси МЦ. Оборотна відомість МЦ для формування інф-ії наявності та руху матеріалів по окремим підрозділам, в ній відображається номенкла-турний № матеріалів, їх найменування, одиниця виміру, ціна за одиницю, залишок на початок звітного періоду, обороти за звіт період, залишок на кінець звіт періоду. Реєстр перв док-ів для контролю за проведеними госп операцій по обл МЦ інф-я про переоцінку ТМЦ для визначення суми переоцінки по МЦ в розрізі структурних підрозділів. На АРМБ 2-ї категорії формується наст вихід інф-я: зведена відомість по приходу МЦ, яка форм-ся в цілому по під-ву і призначена для формування і відображення інф-ії по оприбуткуванню МЦ на під-ві, а також для визначення розрахунків з постачальниками за ТМЦ. Інвентарна відомість про наявність МЦ — для визначення лишків або недостач ТМЦ. Оборотна відомість МЦ підрозділам та в цілому по під-ву. Картка підзвітної особи - для визначення наявн та руху ТМЦ по МВО. Відомість переоцінки ТМЦ - дана відомість використовується для визначення сум уцінки або дооцінки ТМЦ за звітний період в цілому по під-ву. Відображається група МЦ, номенклатурний № МЦ. кількість, ціна до переоцінки, ціна після переоцінки, відхилення, сума дооцінки або уцінки, балансовий рахунок, на якому відображається переоцінка МЦ. Відомість використання ТМЦ -використовується для визначення списання ТМЦ на в-во. Відомість в розрізі бух-х рахунків по обл 03. Відомість нарахування і списання зносу МШП - визначення зносу МШП і віднесення його на бух. рахунки. Протокол ауд заключення з обл вир запасів визначає правильність відображення госп. операцій на рахунках БО, повноту формування первин, інф-ї та правомірність відображення госп операцій у звітності з обл вир запасів. На АРМБ 3 категорії формується інф-я по прогнозуванню стану виробничих запасів. Для цього формується відомість виробничих запасів, в якій відобра-жасться назва ВЗ, середньодобові витрати ВЗ, норма запасу, фактичний запас і відхилення від макс норми запасу. Відомість показників реаліз-ї МЦ- дає змогу проаналізувати результати ій, постійних даних, груп матеріалів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66  Наверх ↑