75.Охарактеризуйте особливості формування електронних первинних документів, які описують господарські операції з наявності та руху основних засобів

Під час обліку основних засобів та нематеріальних активів з первинних документів формується вхідна інформація. тож для автоматизації обліку ОЗ необхідно вибрати форми первинних документів та облікових регістрів. Тповими формами такої документації є: акт прийманя-передачі, акт на списання ОЗ, інвентарна картка з обліку ОЗ, картка обліку руху ОЗ. для прикладу, у системі 1Соблік ОЗ оформулюватиметься :рахунок вхідний, платіжне доручення, банківська виписка, запис книги придбання, прибуткова накладна. Так на підставі банківської виписки здійснюється запис в книгу придбання. Прибуткова накладна формується на підставі рахунка вхідного, де зазначають інфо про постачальнка, ціну, кількість придбаних ОЗ. Документи в програмі можна знайти в  меню ДОКУМЕНТИ або в меню ОПЕРАЦІЇ, для введення даних в документ використовується форма введеня документа.

76. Пакетний і діалоговий режими роботи.

Режими роботи ЕОМ визначають залежно від можливостей доступу користувача до машинних ресурсів й особливостей організації програмного та технічного забезпечення.

Пакетний режим. За такого режиму користувач не має доступу до машинних ресурсів. Його використовують за централізованого оброблення інформації. Режим пакетного оброблення інформації передбачає введення всієї необхідної інформації (програм, даних) в обчислювальну систему до початку розв'язування задачі й оброблення інформації згідно із заданим алгоритмом перетворення. Одночасно відповідно до технології оброблення інформації здійснюють контроль і корекцію даних, формування вихідних файлів даних.

При формуванні вихідних масивів використовують інформацію, що зберігається в БД.

Основна мета пакетного режиму оброблення інформації — мінімізувати час розв'язання заданого потоку задач завдяки безперервному їх обробленню.

Діалоговий режим. За такого режиму користувач має безпосередній доступ до машинних ресурсів, а оброблення інформації ведеться у вигляді діалогу.

Користувач безпосередньо бере участь в реалізації процесу оброблення даних на ЕОМ, тобто посередник в особі різних підрозділів ІОЦ відсутній. Він має можливість втручатися у процес розв'язування задач на ЕОМ, що особливо важливо для задач, які реалізуються операційними методами і в алгоритмі розв'язання яких передбачаються параметри, що не формалізуються, тобто заздалегідь не можуть бути введені в ІБ, а задаються користувачем при здобутті результатів розв'язання задачі на ЕОМ. Завдяки цьому підвищується культура управління. Інтерактивний режим можна використовувати як за централізованого, так і за розподіленого оброблення.

Режим "діалог" передбачає багаторазове надходження запитів користувача через дисплей в систему. На кожний запит видається відповідь або зустрічний запит.

Застосування діалогової технології дає змогу обробляти інформацію в режимі реального часу, коли результати обчислень видають в необхідні моменти виробничого процесу. Інформація видається кінцевому користувачеві в наочному вигляді, а це дає змогу підвищити оперативність і вірогідність оброблення даних.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66  Наверх ↑