133. Технологія  рішення задач  зведеного обліку та складання звітності  умовах автоматизованої  обробки даних.

  Будь-яке  підприємство, реєструючи господарські операції в первинних документах, формує підсумкові дані про фінансово-господарську діяльність за конкретний розрахунковий період. Ці дані утворюють оперативну, статистичну та фінансову звітність.

  Автоматизоване  формування оперативної звітності  забезпечує щоденний контроль за господарськими операціями підприємства.

  Створення статистичної звітності забезпечує формування відомостей за окремими показниками  господарської діяльності підприємства в натуральному й вартісному вираженні.

  Фінансова звітність базується на даних  первинного, аналітичного та синтетичного обліку та складається для задоволення інформаційних потреб різних груп користувачів.

  Головне меню цієї автоматизованої ділянки складається з:

Функція «Вхідна інформація» передбачає:

бухгалтерську довідку;

книгу обліку господарських операцій

інформацію, що надходить з інших АРМ бухгалтера.

Функція «Нормативно-довідкова інформація» пропонує користувачеві весь перелік нормат-довідкової інформації.

У режимі «Аналітичний облік» формується вихідна інформація:

- відомість аналітичного обліку (оборотно-сальдова відомість за синтетичним рахунком в аналітичному розрізі);

- картка аналітичного обліку (характеристика кожного аналітичного об’єкта, рух за аналітичним рахунком і залишки на кінець звітного періоду);

- довідкова інформація за аналітичним обліком (відображає потрібну аналітичну інформацію за певний період часу в розрізі документів і дат проведення цих операцій).

Функція «Синтетичний облік» забезпечує такі функції:

- головна книга (основний бухгалтерський регістр для узагальнення бухгалтерської інформації);

- оборотно-сальдовий  баланс (узагальнення даних у вигляді  оборотів за рахунками;);

- довідкова інформація (забезпечує контроль усіх проведених господарських операцій загалом  на підприємстві (у підрозділі) з точки зору правильності їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку);

- шахова відомість (забезпечує контроль стану всіх рахунків, а занесені до неї підсумки по вертикалі й горизонталі дають уявлення про проведені обороти по рахунках за будь-який потрібний проміжок часу).

Функція «Звітність» забезпечує формування потрібної стандартної звітної форми та генерацію нових. Звіти формуються й відображаються на визначену дату.

Використовуючи  дані довідника групування статей звітності, Довідника розрахунку показників підприємства, а також на основі фактичних звітних даних здійснюється розрахунок інформації за показниками.

Режим «Моделювання управлінських рішень» забезпечує дослідження фінансового стану та прогнозування фінансово-господарської діяльності підприємства. Цей процес поділяється на:аудит майнового стану підприємства; показники платоспроможності; показники ділової активності; показники рентабельності; показники ліквідності; беззбитковість підприємства; модель фінансової стратегії; облік фінансових результатів.

Моделювання фінансової стратегії забезпечує комплексне прогнозування  майбутнього фінансового стану  за окремими показниками або за групою комплексно пов’язаних показників, що вможливлює розроблення стратегічного  напряму в господарсько-фінансовій діяльності підприємства.

«База знань» містить набір оптимальних управлінських рішень задач зведеного обліку та складання звітності, що характеризується такими інформаційними зв’язками:

- наявність і  рух основних засобів, нарахування  амортизаційних відрахувань за кодами виробничих витрат та зношування основних засобів (облік основних засобів);

- надходження запасів  та їх витрата за кореспондуючими  рахунками (облік виробничих запасів);

- нарахування заробітної плати за кореспондуючими рахунками, нарахування страхових внесків, утримання із заробітної плати, резерв майбутніх витрат, дані про використання фондів (облік праці та її оплати);

- витрати на виробництво, фактичні витрати на капітальний  ремонт, інформація про закриття виробничих рахунків (облік витрат на виробництво);

- виручка від  реалізації, податок на додану вартість, фактична виробнича вартість відвантаженої  продукції, фактична собівартість виготовленої продукції, розподіл позавиробничих витрат, результат від реалізації (облік готової продукції та її реалізації);

- інформація про  реалізацію готової продукції, позавиробничі  витрати, надходження матеріальних цінностей за фактичною собівартістю, виплати заробітної плати через  касу та перерахування через розрахунковий  рахунок (облік фінансово-розрахун кових операцій).

134. Технологія рішення задач обліку виробничих запасів в умовах автоматизованої обробки даних.

Автоматизоване оброблення даних з обліку виробничих на практиці може забезпечуватися різними способами:

- розробленням спеціалізованою фірмою на замовлення управлінської інформаційної системи підприємства (у тому числі й інформаційної системи обліку);

- придбанням універсального програмного комплексу (або його окремого модуля) на ринку програмного забезпечення;

- автоматизацією облікового процесу силами фахівців підрозділу з автоматизованого оброблення даних підприємства;

- використанням табличних процесорів обліковими працівниками для забезпеченням автоматизованого розв’язання окремих задач конкретної ділянки обліку.

При цьому повинно враховуватися, що облік виробничих запасів здійснюється на складах та в бухгалтерії підприємства.

Технологічний процес автоматизованого оброблення даних з обліку виробничих запасів полягає у виконанні всіх потрібних операцій введення, оброблення, збереження й надання потрібної інформації, групування даних на рахунках, із метою контролю за наявністю та витратами матеріальних засобів зі своєчасним складанням звітності.

Тому для забезпечення обліку виробничих запасів можуть використовуватися окремі програмні модулі, що обслуговують їх облік у місцях зберігання та в бухгалтерії, або створюватись різні рівні робочих місць автоматизованої ділянки обліку виробничих запасів. Останній спосіб передбачає використання комплексної системи організації первинної та вихідної інформації. Єдина база бухгалтерських записів забезпечує потрібною інформацією аналітичний, синтетичний та управлінський облік, формування конкретної звітності.

Спільна інформаційна база дає можливість спільно використовувати таку нормативно-довідкову інформацію, як довідники: зовнішніх організацій; прізвищ працівників; структурних підрозділів; статей обліку; допустимої кореспонденції рахунків; номенклатура-цінник виробничих запасів; типових господарських операцій; постійних даних; груп матеріалів тощо.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66  Наверх ↑