129. Сутність управлінських інформаційних систем , побудованих на основі концепції планування ресурсів підприємства.

Головна роль в інформаційному забезпеченні споживачів належить комп’ютерним інформаційним системам, що забезпечують економічний розвиток сучасних підприємств і організацій автоматизацією бізнес-процесів і прийняттям оптимальних управлінських рішень. Усе це в поєднанні з досягненнями в галузі комп’ютерної техніки  привело до розробки нових інформаційних систем ефективного управління корпорацією, до яких належать корпоративні інформаційні системи (КІС). КІС - це управлінська ідеологія, що об’єднує бізнес-стратегію підприємства й передові інформаційні технології. Вона підтримує автоматизацію функцій управління на підприємстві (у корпорації) і постачає інформацію для прийняття управлінських рішень.

Найближче в концептуальному плані до таких стандартів є методологія ERP (Enterprise Resource Planning) планування ресурсів підприємства, розроблена американською дослідною компанією Gartner Group на початку 90-х років XX ст, як інструмент подальшого вдосконалення і трансформації системи MRPII у систему нового покоління. Вона орієнтована на вирішення завдань управління великими корпораціями з розподіленими на значній території структурними підрозділами й ресурсами. Це нова генерація в довгому ланцюжку інструментів управління бізнесом, що забезпечує комплексний контроль за роботою підприємства. В її складі є все, що необхідно для управління фінансовою й господарською діяльністю підприємства. Системи ERP орієнтовані на головні аспекти виробничої та комерційної діяльності підприємства, такі як виробництво, планування, фінанси й облік, матеріально-технічне постачання й управління кадрами, збут, управління запасами, ведення замовлень на виробництво й поставку продукції, надання різних послуг тощо.

Такі системи створюються для надання керівництву інформації, на базі якої приймаються управлінські рішення, а також для створення інфраструктури електронного обміну даними підприємства з постачальниками і споживачами.

В ERP-системі більше уваги приділяється фінансовим підприємствам, додаються механізми управління транснаціональними корпораціями, включаючи підтримку кількох часових поясів, мов, валют, систем бухгалтерського обліку і звітності. Ці відмінності зачіпають її інфраструктуру (internet/intranet) і масштабність — до кількох тисяч користувачів. Тому вимоги до гнучкості, надійності та продуктивності програмного забезпечення й обчислювальних програм зростають.
У нових системах ERP більше уваги приділяється засобам підтримки прийняття рішень та інтеграції зі сховищами даних, вони мають розвинуті засоби настроювання (конфігурування) і адаптації до конкретних вимог, включаючи й такі, що застосовуються динамічно в процесі експлуатації системи.

Сучасна система управління підприємством, яка відповідає концепції ERP, має охоплювати:

управління ланцюжком постачання (Supply Chain Management — SCM;

розвинуте планування і складання розкладів (Advancd Planning and Scheduling — APS);

модуль автоматизації продаж (Sales Force Automation — SFA);

автоматичний модуль, що відповідає за конфігурування системи (Stand Alone Configuration Engine — SACE);

модуль кінцевого планування ресурсів (Finite Resource Planning — FRP);

модуль інтелектуального бізнесу (Business Intelligence — BI);

модуль електронної комерції (Electronic Commerce — EC);

управління даними про виріб (Product Data Management — PDM).

В основі такого комплексу лежить ідеологія компонентної архітектури, яка реалізує підключення до базового пакета ERP через відповідні інтерфейси спеціалізованих модулів, що відповідають за електронну комерцію, за OLAP, за DSS, за автоматизацію продажу і т. ін.

Системи ERP являють верхній рівень в ієрархії систем керування підприємством, що торкається головних аспектів його виробничої та комерційної діяльності.

В організаційному плані ERP-система являє собою надбудову над MRPII, орієнтовану на оптимізацію роботи з віддаленими об’єктами керування, з розширеними можливостями роботи, з мережею філій і залежних компаній, розташованих на значній території.
Основні переваги ERP-системи такі: зниження собівартості продукції за рахунок ефективності виконання господарських операцій, зменшення часу виходу продукції на ринок; зниження витрат виробничих ресурсів і браку; підвищення якості продукції; оброблення замовлень за замкнутим циклом. Вади ERP-систем: використання ERP завжди сфокусовано лише на внутрішніх процесах без урахування вимог покупця; функції обмежені виробництвом і адмініструванням, функцій продажу, маркетингу й розроблення продуктів немає; система з запізненням реагує на зміни ринку; ефективність операцій може бути скопійована й покращена конкурентами.

130. Сутність управлінських інформаційних систем, побудованих на основі концепції, орієнтованої на кінцевого споживача (CSRP).

CSRP (Customer Synchronized Relationship Planning ) – це бізнес-методологія, яка переносить ту частину діяльності підприємства, що орієнтована на покупця, в центр системи управління бізнесом.

Найуспішніші виробники останнього десятиліття минулого століття виявили, що інформацію про конкретного покупця та реалії ринку не так просто звести разом і не так легко застосувати для підвищення ефективності бізнесу. Основна складність, як виявилося, полягала в тому, що виробнича ефективність може бути визначена, змодельована, виміряна та досягнута, а тенденції ринку настільки складні і динамічні, що їх достатньо складно виміряти, і ще складніше – адекватно прогнозувати. Виробнича ефективність була результатом теорії, практики та досвіду управління бізнесом останнього десятиліття. Найшвидший і передбачуваний шлях покращання виробничих показників – це підвищення цінності продукту для споживача (нові можливості науки, нові технологічні рішення) та зменшення вартості продукту шляхом скорочення витрат чи удосконалення виробництва (використання нових ресурсозберігаючих та інформаційних технологій) для створення нової цінності продукту.

Досвід показує, що виробнича ефективність може дати короткотермінову вигоду, але в довготерміновому плані виробничі методи та технології можуть бути швидко підхоплені та повторені конкурентами. Покращання виробництва, широке розповсюдження технологій та кращої практики організації бізнесу роблять будь-яку технологічну перевагу тимчасовим фактором конкурентноздатності. Суть конкуренції змінилася, але ціль залишається попередньою – приваблювати нових та зберігати контингент зацікавлених покупців. Критерії вибору змінилися, ефективні раніше фактори – ціна і якість – уже не визначають вибір. Покупець шукає не просто товар – він шукає продукт, який задовольняє специфічному набору вимог в конкретний час. Для реалізації нових вимог потрібні нові інструменти. В результаті цього з’явилася нова модель бізнесу – планування ресурсів, синхронізоване з покупцем (CSRP) , яка в більшій мірі визначає діяльність підприємства зі створення конкретного продукту, потрібного „тут і зараз“ конкретному споживачу.

Етапи впровадження CSRP технології

- оптимізувати виробничу діяльність, створивши ефективну виробничу інфраструктуру на основі ERP;

- інтегрувати покупця та сфокусовані на покупцеві підрозділи організації з основними плануючими та виробничими підрозділами;

- впровадити відкриті технології для створення технологічної інфраструктури, яка зможе підтримувати інтеграцію покупців, постачальників та програм управління виробництвом;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66  Наверх ↑