89. Склад задач зведеного обліку та складання звітності в автоматизованій інформаційній системі.

Будь-яке підприємство, реєструючи господарські операції в первинних документах, формує підсумкові дані про фінансово-господарську діяльність за конкретний розрахунковий період. Ці дані утворюють оперативну, статистичну та фінансову звітність. Автоматизоване формування оперативної звітності забезпечує щоденний контроль за господарськими операціями підприємства. Створення статистичної звітності забезпечує формування відомостей за окремими показниками господарської діяльності підприємства в натуральному й вартісному вираженні. Фінансова звітність базується на даних первинного, аналітичного та синтетичного обліку та складається для задоволення інформаційних потреб різних груп користувачів.

Основні задачі зведеного обліку і складання звітності:

послідовність узагальнення інформації на аналітичних і ситнетичних рахунках із наступним групуванням даних на одному або кількох рахунках;

відображення господарських операцій, що змінюють стан коштів підприємства, і їх джерел на рахунках бухгалтерського обліку

контроль за рухом статутного капіталу;

автоматизоване систематичне складання (за місяць, квартал, півріччя, рік) бухгалтерського балансу та звітності, завершального етапу облікового процесу.

якісний контролю за рухом статутного капіталу в частині основних і оборотних коштів підприємства;

контроль за утворенням і порядком використання резервного фонду, нерозподіленого прибутку, іншого додаткового капіталу та інших фондів підприємства

збереження грошових коштів і контролю за використанням їх за цільовим призначенням;

визначення фінансових результатів діяльності підприємства та контролю за розподілом прибутку;

систематизація та узагальненню даних в аналітичному й синтетичному розрізах про виробничо-господарську діяльність підприємства для забезпечення прийняття управлінських рішень.

90. Склад задач обліку виробничих запасів в автоматизованій інформаційній системі обліку.

В Україні методологічні основи формування в б/о інф. про запаси та її розкриття у ФЗ визнач. у П(С)БО 9 „Запаси”.

За цим стандартом запаси — це активи, які:

- утримуються для подальшого продажу за умов звичайної госп. д-сті;

- перебувають у процесі вир-ва з метою подальшого продажу продукту вир-ва;

- утримуються для споживання під час вир-ва прод, виконання робіт та надання послуг, а також управління п-ством.

У б/о виокремлюють поняття «виробничі» запаси, що озн. предмети праці, призначені для оброб­лення, перероблення або використання у промисловому вир-ві чи для госп. потреб, а також засоби праці, які відповідно до чинних положень входять до складу оборотних засобів як МШП.

Основними задачами обліку вироб. запасів є:

облік надходження матер.цінностей на склад;

облік руху матер. цінностей на складі;

облік нестач та надлишків мат.цінностей у місцях зберігання й експлуатації;

облік руху МШП в експлуатації;

облік переоцінювання матер. цінностей;

облік наявності та руху дорогоцінних металів і каменів у складі комплектуючих виробів, МШП за місцями зберігання та експлуатації;

облік наявності та руху матері, МШП;

облік витрат матер. цінностей зі складу.

Ці задачі реглам. чинні в Україні нормат. док: ЗУ«Про б/о і ФЗ»; План рах. б/о; П(С)БО2 «Баланс»; П(С)БО3 «Звіт про фін.рез.»; П(С)БО5«Звіт про Вл.К»; П(С)БО6 «Виправлення помилок і змін у ФЗ»; П(С)БО9 «Запаси»; П(С)БО16 «Витрати»; Інструкція по інвентаризації ОЗ, немат. активів, мат. цінностей, грош. засобів і док-в, розрахунків; Пол. про докум. забезпечення записів у б/о; типовий порядок визначення норм запасів тов-мат цінності.; інші норм. док-ти.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66  Наверх ↑