розділ 4 МИТНЕ ТА ТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

4.1. Державна митна служба України: завдання, структура

Митне регулювання це регулювання питань, пов'язаних із встановленням мит і митних зборів, процедурами митного контролю, організацією діяльності органів митного контролю України102.

Україна самостійно проводить митне регулювання зовніш­ньоекономічної діяльності на своїй території. Митну політику України визначає Верховна Рада України. Держава здійснює митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності103. Вик­лючно законами України визначаються засади зовнішньоеко­номічної діяльності, митної справи104. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності здійснюється відповідно до Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", Мит­ного Кодексу України, Закону України "Про митний тариф України" та чинних міжнародних договорів, згоду на обов'яз­ковість яких надано Верховною Радою України, та ін.

Митний контроль на території спеціальних (вільних) еко­номічних зон регулюється окремими законами та чинними міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких на­дано Верховною Радою України, що встановлюють спеціаль­ний правовий режим зазначених зон відповідно до розд. VIII Господарського кодексу України.

Після розпаду СРСР однією з основних функцій держави став захист суверенітету, територіальної цілісності та еконо­мічних інтересів незалежної України. Утворення кордонів з іншими державами вимагало негайно унеможливити контра­бандне ввезення товарів та інших предметів, що могли б запо­діяти шкоду Україні та її громадянам. З цією метою Верхов­ною Радою України було створено Державний митний комітет України як центральний митний орган України105. Принципи митного регулювання106:

  законність;

  виключна юрисдикція України над її митною територією;

  гласність;

  прозорість;

  додержання прав та законних інтересів суб'єктів зовніш­ньоекономічної діяльності;

  виключна компетенція митних органів щодо здійсненнямитної справи;

  єдиний порядок переміщення товарів і транспортних засо­бів через митний кордон України;

  системність;

  ефективність.

Основними завданнями митних органів України є107:

1.  Захист економічних інтересів України.

2.         Контроль за додержанням законодавства України промитну справу.

3.         Забезпечення виконання зобов'язань, що випливаютьз міжнародних договорів України стосовно митної справи.

4.         Використання засобів митно-тарифного та нетарифного(позатарифного) регулювання при переміщенні через митнийкордон України товарів та інших предметів.

5.         Вдосконалення митного контролю й оформлення това­рів та інших предметів, що переміщуються через митний кор­дон України.

6.         Комплексний контроль разом з Національним банкомУкраїни за валютними операціями.

7. Здійснення заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів і додержання учасниками зовнішньоекономічних зв'язків державних інтересів на зовнішньому ринку.

105Створення сприятливих умов для прискорення товаро­обігу та пасажиро-потоку через митний кордон країни.

8.        Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил.

10.        Співробітництво з митними та іншими органамиіноземних країн, а також з міжнародними організаціями з пи­тань митної справи.

11.        Ведення митної статистики.

12.        Сприяння захисту інтелектуальної власності учасниківзовнішньоекономічної діяльності.

13.        Ведення Українського класифікатора товарів учасниківзовнішньоекономічної діяльності.

14.        Здійснення верифікації (встановлення достовірності)сертифікатів походження товарів з України.

Сучасна структура митної служби України затверджена Указом Президента України "Про державну митну службу Ук­раїни" від 29.11.96 ¹ 1145/96.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  Наверх ↑