7.2. Класифікація умов зовнішньоекономічних договорів (контрактів)

Зовнішньоекономічний договір (контракт), як і інша ци­вільно-правова угода, має відповідати ряду загальних вимог, додержання яких є необхідним для дійсності угоди. Ця систе­ма вимог складається відповідно до норм чинного законо­давства України, насамперед сформульованих у Книзі п'ятій, Розділі ІІ "Загальні положення про договір" Цивільного ко­дексу України від 16.01.03 ¹ 435-IV, а також і певним спеці­альним нормативно-правовим актам.

Основні ознаки зовнішньоторговельного договору (контракту):

  контрагенти перебувають у різних країнах;

  предмет контракту товар перетинає кордон, якщо цематеріальний об'єкт (виняток реекспортна операція, ко­ли товар не завозиться в країну реекспорту);

  розрахунки за контрактом здійснюються в іноземній валю­ті (виняток товарообмінні операції);

  комерційний характер.

Зовнішньоекономічний договір (контракт) матеріально оформлена угода двох або більше суб'єктів зовнішньоеконо­мічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їхніх взаємних прав і обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності172.

172 Господарський кодекс України від 16.01.03 ¹ 436-ІV, ст. 180. 138

Основні умови дійсності контрактів. Для виникнення юри­дично значимого договору необхідні відповідні умови, без яких такий контракт не можна вважати дійсним173.

1.     Господарський договір вважається укладеним, якщо міжсторонами у передбачених законом порядку та формі досягну­то згоди щодо усіх його істотних умов. Істотними є умови, виз­нані такими за законом чи необхідні для договорів цього виду,а також умови, щодо яких на вимогу однієї зі сторін повиннабути досягнута згода.

Зміст будь-якого господарського договору становлять умови договору, визначені угодою його сторін, спрямованою на вста­новлення, зміну або припинення господарських зобов'язань, як погоджені сторонами, так і ті, що приймаються ними як обов'язкові умови договору відповідно до законодавства.

При укладенні господарського договору сторони зобов'язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору174.

2.     Договір укладається шляхом пропозиції однієї сторониукласти договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту)другою стороною (табл. 8).

Таблиця 8 Господарський договір

 

Обов'язкові або істотні умови зовнішньо­економічних договорів (контрактів)

Додаткові або факультативні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів)

найменування сторін

здача приймання

предмет

страхування

якість

відвантажувальні реквізити

кількість

гарантії

базисні умови постачання

пакування і маркування

ціна

форс-мажорні обставини

умови платежу

санкції і рекламації (штрафи і претензії)

юридичні адреси і підписи сторін

арбітраж та ін.

173         Цивільний кодекс України від 16.01.03 ¹ 435-ІV, ст. 638.

174         Господарський кодекс України від 16.01.03 ¹ 436-ІV, п. 4 ст. 180.

139

Дотримання форми зовнішньоекономічного контракту од­на з основних умов його дійсності. Недодержання форми зовніш­ньоторговельних угод і порядку їх підписання тягне за собою не­дійсність угоди. Форма договору визначається ст. 639 Цивільного кодексу України, а саме, договір може бути укладений у будь-якій формі, якщо вимоги щодо форми договору не встановлені зако­ном. Таким чином, питання щодо форми зовнішньоекономічно­го контракту регулюються Законом України "Про зовнішньоеко­номічну діяльність". У ст. 6 цього Закону визначено, що зовніш­ньоекономічний договір (контракт) може бути визнано недійсним у судовому порядку, якщо він не відповідає вимогам законів України або міжнародних договорів України.

Обов'язковість письмової форми зовнішньоекономічного контракту встановлюється ч. 2 ст. 6 Закону України "Про зов­нішньоекономічну діяльність". Зовнішньоекономічний договір (контракт) укладається суб'єктом зовнішньоекономічної діяль­ності або його представником у простій письмовій формі, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згоду на обов'язковість якого надано Верховною Радою України чи зако­ном. Повноваження представника на укладення зовнішньоеко­номічного договору (контракту) може випливати з доручення, статутних документів, договорів та інших підстав, які не супере­чать законодавству. Дії, що здійснюються від імені іноземного суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності суб'єктом зовніш­ньоекономічної діяльності України, уповноваженим на це на­лежним чином, вважаються діями цього іноземного суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності.

Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають право укладати будь-які зовнішньоекономічні договори (контрак­ти), крім тих, укладення яких заборонено законодавством України.

Форма зовнішньоекономічних договорів (контрактів) що­до земельних ділянок, будівель та іншого нерухомого майна, розташованого на території України, визначається законами України.

Права та обов'язки сторін зовнішньоекономічного договору (контракту) визначаються правом місця його укладення, якщо сторони не погодили інше. Порядок визначення права, яке має застосовуватися до договору (контракту) у разі недосягнення

140

згоди сторін стосовно вказаного порядку, встановлюється За­коном України "Про зовнішньоекономічну діяльність".

Зовнішньоекономічний договір (контракт) може бути визнаний недійсним у судовому порядку, якщо він не відпо­відає вимогам законів України або чинним міжнародним до­говорам, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Ра­дою України.

Законом може бути встановлений особливий порядок ук­ладення, виконання і розірвання окремих видів зовнішньое­кономічних договорів (контрактів).

Порушення обов'язкових вимог до форми зовнішньоеко­номічного договору (контракту) може призвести до застосу­вання до суб'єктів економічної діяльності спеціальних сан­кцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоеко­номічну діяльність".

Окремо треба зазначити ще кілька нормативно-правових актів, які торкаються вимог до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), а саме:

Постанову Кабінету Міністрів України та Національногобанку України "Про типові платіжні умови зовнішньоеконо­мічних договорів (контрактів) і типові форми захисних засте­режень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), і пе­редбачають розрахунки в іноземній валюті" від 21.06.95 ¹ 444;

Наказ Міністерства економіки та з питань європейськоїінтеграції України "Положенням про форму зовнішньоеконо­мічних договорів (контрактів)" від 06.09.01 ¹ 201.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  Наверх ↑