10.3. Міжнародно-правова регламентація автомобільних перевезень

Автомобільні перевезення здійснюються на підставі дого­ворів перевезення з транспортними підприємствами.

Договір встановлюється автотранспортною накладною (Motor Waybill), відсутність, неправильність чи втрата якої не відображається ні на існуванні, ні на дійсності договору пере­везення (до нього в цьому разі застосовуються положення Же­невської конвенції 1956 р. про договір міжнародного переве­зення вантажів автомобільним транспортом (КДПВ), котра набрала чинність 2 липня 1961 року202). Накладна складається в трьох оригіналах, підписаних відправником і перевізником. Перший екземпляр накладної передається відправнику, дру­гий супроводжує вантаж, а третій залишається у перевізника. При прибутті для розвантаження до покупця останній пови­нен зазначити час прибуття автомобіля під розвантаження і час відбуття після розвантаження, підписати накладну і поста­вити свою печатку.

У разі коли вантаж, що перевозиться, має бути завантаже­ний на різні автомобілі, або коли йдеться про різного роду вантажі чи про різні партії вантажів, відправник або перевіз­ник має право вимагати складання такої кількості накладних, яка відповідає кількості задіяних автомобілів або кількості на­лежних до перевезення різних вантажів або партій вантажів.

У накладній містяться такі відомості:

  місце і дата її складання;

  ім'я та адреса відправника;

  ім'я та адреса транспортного агента;

  місце і дата прийняття вантажу до перевезення і місце йогопризначення, а також, за необхідності, заборона переванта­ження вантажу;

  ім'я та адреса одержувача;

  встановлене позначення характеру вантажу та тип його па­кування і, у разі перевезення небезпечних вантажів, їх ухва­лене позначення;

Україна приєдналась до цієї Конвенції згідно із законом від 15.07.94 ¹ 117/94-ВР.

237

  число вантажних місць, їх особлива розмітка і номери;

  вага вантажу брутто або визначена через інші одиниці вимі­ру кількість вантажу;

  пов'язані з перевезенням витрати: вартість перевезення,додаткові витрати, за необхідності витрати, які відправникбере на свій рахунок, митні стягнення та збори, інші витра­ти з моменту укладення договору до видачі вантажу;

  інструкції, необхідні для виконання митних формальнос­тей;

  застереження, що перевезення відбувається незалежно відбудь-якого застереження, згідно з вимогами, встановлени­ми Конвенцією.

За необхідності накладна також має містити такі відомості:

  заборона перевантаження вантажу;

  витрати, які відправник бере на свій рахунок;

  сума покладеного на вантаж платежу, який треба відшкоду­вати при видачі вантажу;

  заявлена вартість вантажу і сума додаткової цінності йогопри доставці;

  додатковий строк виконання перевезення;

  інструкції відправника перевізнику стосовно страхуваннявантажу;

  перелік документів, переданих перевізнику.

Крім того, сторони можуть внести в накладну будь-яку до­даткову умову, яку вони вважають за необхідне внести.

Автотранспортна накладна є доказом укладення договору пе­ревезення, містить умови перевезення вантажу і засвідчує прий­няття вантажу перевізником. Вона не є товаророзпорядчим до­кументом, і вантаж видається зазначеному в ній одержувачу.

При перевезенні вантажів автотранспортом нерідко дово­диться перетинати кордон кількох держав. Для спрощення процедур в міжнародних автомобільних сполученнях євро­пейських держав з 1959 р. застосовують книжку міжнародного дорожнього перевезення (Книжка МДП (Carnet TIR). Книжка МДП міжнародний документ, який використовують при ав­тодорожніх перевезеннях вантажів без їх проміжного переван­таження через митні кордони кількох держав. Перевезення вантажів із використанням Книжки МДП регулюється Мит­ною конвенцією про міжнародні перевезення вантажів з вико-

238

ристанням книжки МДП (Конвенція МДП від 14 листопада 1975 року — нова редакція)203.

Книжка МДП видається асоціацією, що надає гарантію. Вона входить до Міжнародного Союзу автомобільного тран­спорту та уповноважена митною владою.

При тимчасовому ввезенні транспортного засобу із засто­суванням Книжки МДП, що має табличку з літерами "TIR", не потрібне декларування на митниці цього транспортного за­собу як ввезеного майна. Транспортні засоби опломбовуються на митниці відправлення і на транзитних митницях не перег­лядаються.

Книжка МДП складається з 1 жовтого і 6, 14 (при перетині більше двох кордонів) або 20 (при перетині більше шести кор­донів) парних (мають парні і непарні номери) білих відривних аркушів. Кожен відривний аркуш складається з двох частин: вантажного маніфесту (перша частина), в якому описується товар, що перевозиться, і свідоцтва-сертифіката (друга части­на), де зазначаються умови і маршрут перевезення, накладені пломби або пізнавальні знаки.

Крім автотранспортної накладної, з вантажем прямують това-ророзпорядчі документи: пакувальні листи, відвантажувальні спе­цифікації, сертифікати якості та інші документи, необхідні для ввезення товару в країну покупця і перетину транзитних країн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  Наверх ↑