розділ 9 ТИПОВІ ФОРМИ ДЕЯКИХ ВИДІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ДОГОВОРІВ (КОНТРАКТІВ)

9.1. Контракт про спільну інвестиційну діяльність без утворення юридичної особи за участю іноземного інвестора

Преамбула

Інвестиційні контракти можуть укладатися відповідно до за­конодавства України, тільки з іноземними юридичними особа­ми. Інвестиційні угоди за участю фізичних осіб-нерезидентів не передбачені.

Предмет контракту

Предмет договірної інвестиційної діяльності з огляду на пільги з митного оподатковування (звільнення від сплати ми­та) обмежений тільки виробничою сферою (виробнича коопе­рація, спільне виробництво).

Інвестовані товари, ввезені в Україну і задекларовані на митниці як такі, що мають преференцію по ввізному миту, по­винні мати не менш як 3-річний ресурс зносу, що дозволить їх використовувати у встановлений законодавством термін177.

Пільга по сплаті ввізного мита поширюється тільки на ту частину інвестованих товарів, що належать іноземному інвес­тору. Інвестиція резидента України пільгою, на жаль, не ко­ристується. Тому специфікація інвестованих за угодою про спільну інвестиційну діяльність товарів має бути чітко розпо­ділена між резидентом і нерезидентом (у кількісному і вартіс­ному виразі).

Закон України "Про режим іноземного інвестування" від 19.03.96 ¹ 93/96-ВР, ст. 18. 208

Базисні умови постачання

Окреслюють коло митних операцій з інвестованими това­рами (декларування, збереження під митним контролем та ін.), що уповноважена проводити українська сторона інвести­ційного контракту.

Умови здавання-прийняття товару

Товаросупроводжувальні документи (транспортна нак­ладна, інвойс) зазначають інвестиційний характер вантажу. Крім того, бажано, щоб вантаж супроводжував лист інозем­ного інвестора (вільної форми), який містить номенклатуру вантажу, посилання на інвестиційний контракт і підтвер­джує, що товари інвестуються на умовах, визначених інвес­тиційною угодою.

Термін дії інвестиційного контракту

Контракт укладається на термін не менше трьох років, ос­кільки звільнення від сплати мита надається тільки за умови невідчуження товарної інвестиції протягом трьох років.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  Наверх ↑