розділ 10 МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ТРАНСПОРТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

10.1. Поняття, види, загальна характеристика правової регламентації міжнародних перевезень

В умовах сьогодення в Україні все більшого значення набу­ває міжнародна торгівля послугами. Вона відрізняється від торгівлі іншими товарами тим, що останні можуть бути фізич­но переміщені через кордон, а послуги це товар, що не має форми речі. В багатьох державах торгівля послугами посідає провідне місце в обсязі міжнародної торгівлі. Це зумовлено науково-технічним прогресом у сфері матеріального вироб­ництва, поширенням міжнародного поділу праці і підвищен­ням соціально-економічних потреб багатьох країн.

Основним з'єднуючим ланцюгом між продавцем і покуп­цем є транспорт; кінцева мета транспортування це своєчас­не прибуття вантажу, пасажира та його багажу в пункт призна­чення в належному стані. Тому надзвичайно важливо забезпе­чити перевезення найбезпечнішим маршрутом, з найкращим сервісним обслуговуванням і за найменших витрат.

Міжнародне перевезення це перевезення вантажів, пасажи­рів та їх багажу між двома та більше державами, що здійснюєть­ся відповідно до умов, встановлених міжнародними угодами (транспортними конвенціями), укладеними цими державами.

Уніфіковані матеріально-правові норми таких конвенцій міс­тять вимоги до документації, визначають порядок прийому ван­тажу для перевезення і видачі його в пункті призначення, умови відповідальності сторін, процедуру подання позовів тощо.

216

Для визначення перевезення дійсним достатньо укласти договір міжнародного перевезення з видачею відповідного транспортного документа. За таким договором одна сторона перевізник зобов'язується доставити доручений їй від­правником вантаж в пункт призначення та передати його уповноваженій на отримання вантажу особі (одержувачу), а друга сторона відправник вантажу зобов'язується спла­тити за перевезення встановлену плату.

Транспортні документи, видані перевізнику відправником вантажу, є, по-перше, доказом прийому вантажу, а по-друге, обіговим документом. Вони дозволяють відправнику вантажу отримати від банка плату за проданий товар.

Варто зауважити, що не вважаються міжнародними переве­зення між державами, що не регламентуються відповідними міжнародними угодами. В цьому разі процес переміщення здійснюється в два відокремлені етапи з укладенням двох від­повідних договорів перевезення, а саме:

1)    до прикордонної станції за внутрішніми правиламидержави відправлення;

2)    після переходу кордону за правилами внутрішнього за­конодавства відповідної іноземної держави.

Тобто, вищезазначені договори містять матеріально-право­ві норми загального характеру відповідних держав.

Якщо ж певні питання, що стосуються міжнародних пере­везень, не врегульовані матеріальними нормами конвенцій, то в цих конвенціях містяться уніфіковані колізійні норми, що відсилають до законодавства відповідної держави, де ці питан­ня врегульовані.

Найпоширенішими колізійними нормами, що застосову­ються при міжнародних перевезеннях, є закон:

  країни відправлення;

  країни призначення;

  країни суду;

  країни перевізника.

Насамперед потрібно зазначити, що перевезення бувають внутрішніми та міжнародними. Особливість останніх полягає в наявності іноземного елементу, що значною мірою усклад­нює їх правову регламентацію та надає їй досить своєрідну специфічність. З урахуванням цього можна констатувати, що

217

загалом міжнародні перевезення мають дві притаманні їм оз­наки, на відміну від внутрішніх:

1) переміщення вантажів, пасажирів та їх багажу терито­рією різних держав;

2)     обумовленість перевезень міжнародними угодами (тран­спортними конвенціями).

Існує досить широка класифікація міжнародних переве­зень, визначена за певними критеріями.

1.     Найпоширенішою є класифікація за видами транспорту,а саме:

міжнародні морські перевезення; міжнародні автомобільні перевезення; міжнародні авіаційні перевезення; міжнародні залізничні перевезення; міжнародні річкові перевезення; переміщення трубопровідним транспортом.

2.     Із зазначеної класифікації випливає ще одна: міжнародніперевезення можуть бути простими, коли використовуєтьсялише один вид транспорту, та змішаними, коли використову­ється кілька транспортних засобів.

3.     Залежно від об'єкта міжнародні перевезення поділяють натакі:

перевезення вантажів;

перевезення пасажирів та їх багажу;

перевезення пошти (пошта особливий вид вантажу, пере­везення якого не регулюється залежно від виду транспорту, а по­требує незалежного врегулювання).

4.     Залежно від використання транспортних компаній пере­везення можна поділити на такі:

перевезення однією або кількома транспортними організаці­ями прямого сполучення (в цьому разі видається один доку­мент, навіть якщо в перевезенні беруть участь кілька компа­ній; усі компанії несуть солідарну відповідальність; умови перевезення єдині);

перевезення кількома послідовними перевізниками (в цьому разі замовник укладає з кожним співперевізником окремий договір із застосуванням транспортної документації кожно­го співперевізника, деякі транспортні умови можуть бути єдиними);

218

перевезення непрямого сполучення (тобто кожний зі співпере-візників укладає свій договір перевезення, застосовуючи свою транспортну документацію та свої умови).

5.     Залежно від прямування перевезення поділяють:

на міжнародні перевезення в суміжному сполученні (між дво­ма країнами, що мають спільний кордон);

на міжнародні перевезення в транзитному сполученні (з пере­тинанням території іноземної держави);

на перевезення наскрізного сполучення (коли для перевезення вантажу до пункту призначення, що розташований в тій самій країні, що й пункт відправлення, необхідно перетнути терито­рію іноземної держави).

6.      Міжнародні перевезення можуть бути пересадочнимиабо безпересадочними.

Транспортні операції тісно пов'язані з виконанням кон­трактних зобов'язань у частині обов'язку продавця здійснити поставку товару (вантажу). Правове регулювання зазначених операцій охоплює морські, повітряні й наземні перевезення і полягає у визначенні правового статусу транспортного середо­вища (публічно-правовий аспект) і організації самого переве­зення (приватноправовий аспект).

Якби міжнародний транспорт функціонував у межах одно­го правового режиму, то особливих юридичних потреб щодо питань транспортування товарів не було б. Але за своєю природою міжнародні перевезення пов'язані з перетинанням кордонів різних країн і з дією різних національних правових систем. Без міжнародного правового режиму, який врегу­льовує такі перевезення, різні етапи цих перевезень регулю­вались би по-різному, в межах окремих національних юрис­дикцій.

Ускладнює процес правової регламентації міжнародних пе­ревезень і наявність різноманітних транспортних засобів та видів транспорту, кожен з яких має власну історію розвитку та юридичну специфіку.

Отже, правова регламентація відносин, що виникають із здійснення перевезень, має свою специфіку.

По-перше, її найважливіші умови визначені у міжнародних угодах транспортних конвенціях, що є основним джерелом регулювання. Ці конвенції створюють уніфіковане право. Це

219

означає, що вони об'єднують не лише держави, а використо­вуються для деяких приватних договорів з перевезень, що ук­ладаються певними юридичними та фізичними особами. Міжнародні транспортні конвенції містять уніфіковані мате­ріально-правові норми, а також уніфіковані колізійні норми, що відсилають переважно до законодавства окремих держав.

По-друге, норми цих конвенцій є імперативними.

По-третє, джерелами правової регламентації міжнародних перевезень можна назвати двосторонні угоди, а також націо­нальне законодавство.

Ці два джерела є дуже важливими. Так, зокрема, двосто­ронні угоди конкретизують правову регламентацію переве­зень, встановлену конвенціями для держав, що уклали угоду. А до національного законодавства, у свою чергу, часто відси­лають уніфіковані колізійні норми. В Україні основними нормативно-правовими актами, що регламентують міжна­родні перевезення, є: Цивільний кодекс України; Кодекс торговельного мореплавства України; Повітряний кодекс України; Закони України "Про транспорт", "Про дорожній рух", "Про транзит вантажів", "Про залізничний тран­спорт"; Статут залізниць України; Статут автомобільного транспорту України тощо.

При плануванні відправлення вантажу і вибору виду тран­спорту треба ретельно проаналізувати такі фактори:

1.     Вид вантажу.

Вантажі, що швидко псуються вибір єдиний, найнадійні­ший, підлягають перевезенню авіатранспортом.

Легкозаймисті, вибухонебезпечні вантажі для авіапереве-зень неприпустимі.

Масові наливні і навалочні вантажі: сира нафта і нафтопро­дукти, залізна руда, кам'яне вугілля, зерно ці вантажі ста­новлять основну частину міжнародних морських перевезень. З інших вантажів морської торгівлі виокремлюють генеральні вантажі, тобто готова промислова продукція, напівфабрикати, продовольчі.

2.     Відстань і маршрут перевезення.

Місце відправлення вантажу і кінцевий пункт призначення є також визначальними для вибору виду транспорту. У внут­рішньоконтинентальних перевезеннях використовують заліз-

220

ничний, автомобільний і авіаційний транспорт, і вирішаль­ною умовою при виборі одного з них є, крім вищезазначеної, вид вантажу.

3.     Фактор часу.

Найшвидший спосіб доставки вантажів авіатранспортом, але його суттєвий недолік дорого. Тому не варто поспішати при виборі цього виду транспорту. Використовувати його пот­рібно тільки в тих екстрених ситуаціях, коли головним завдан­ням постає доставка вантажу в мінімально короткий термін. В інших випадках потрібно заздалегідь ретельно планувати прог­рами поставок, орієнтуючись на плани перевезень тран­спортних компаній, щоб уникнути непередбачуваних витрат.

4.     Вартість перевезення.

У табл. 10 надана інформація щодо класифікації умов Інко-термс (International Commercial Terms) залежно від обраного виду транспорту.

Таблиця 10

Класифікація умов Інкотермс-2000

 

Я

І

Обов'язки продавця

Умови Інкотермс

Транспорт (вид перевезень)

 

 

 

 

Скорочена міжнародна назва

Український еквівалент

Будь-який

Тільки водний

1

2

3

4

5

6

Е

Відправлення то­вару

EXW

Франко-завод (міс­це зазначене)

+

 

F

Основні витрати на перевезення не оплачені

FCA

Франко-

перевізник (місце зазначене)

+

 

 

 

 

 

FАS

Франко вздовж бор­ту судна (порт доставки заз­начений)

 

+

 

 

 

 

FОВ

Франко-борт (порт відвантаження зазначений)

 

+

221

Закінчення табл. 10

 

1

2

3

4

5

6

с

Основні витрати на перевезення оплачені

СFR

Вартість і фрахт (порт призначення зазначений)

 

+

 

 

 

 

СІF

Вартість, страхуван­ня і фрахт ... (порт призначення зазначений)

 

+

 

 

 

 

СРТ

Перевезення оплачене до ... (міс­це призначення заз­начене)

+

 

 

 

 

 

СІР

Перевезення і стра­хування оплачені до ... (місце призначен­ня зазначене)

+

 

D

Доставка товару

DАF

Поставка до кордо­ну... (місце зазначе­не)

+

 

 

 

 

 

DЕS

Доставлено франко-строп судно ... (порт призначення зазна­чений)

 

+

 

 

 

 

DEQ

Доставлено франко-набережна, мито сплачене ... (порт призначення зазна­чений)

 

+

 

 

 

 

DDU

Доставлено, мито не сплачене ... (місце призначення зазна­чене)

+

 

 

 

 

 

DDР

Доставлено, мито сплачене ... (місце призначення зазна­чене)

+

 

222

У табл. 11 наведена класифікація умов Інкотермс за видами транспортування.

Таблиця 11 Класифікація умов Інкотермс за видами транспортування

 

Вид транспорту

Умови Інкотермс

 

 

назва

український еквівалент

Повітряний

FCA Free Carrier

Франко-перевізник (зазначений пункт)

Залізничний

FCA Free Carrier

Франко-перевізник (зазначений пункт)

Морський і річковий

FAS Free Alongside Ship

ФАС франко вздовж борту судна

 

 

FOB Free on Board

ФОБ — франко-борт судна

 

 

CAF Cost and Freight

КАФ вартість і фрахт

 

 

CIF — Cost, Insurance and Freight

СІФ вартість, страхування і фрахт

 

 

DES Delivered Ex Ship

АЕС поставлено з борту судна

 

 

DEQ Delivered Ex Quay

ДЕК поставлено з причалу

Різні види

EXW - Ex Works

Франко-завод

 

 

FCA Free Carrier

Франко-перевізник

 

 

CPT Carriage Paid to …

Доставка сплачена до...

 

 

CIP — Carriage and Insu­rance paid to …

Доставка і страхування сплачені до...

 

 

DAF Delivered at Fronti­er

Доставлено на кордон

 

 

DDU Delivered Duty Unpaid

Доставлено без оплати мита

 

 

DDP Delivered Duty Pa­id

Доставлено з оплатою мита

223

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  Наверх ↑