3.3. Недержавні органи регулювання зовнішньоекономічної діяльності

З метою сприяння розвитку національної економіки та її інтеграції у світове господарство, створення сприятливих умов для підприємницької діяльності в Україні можуть створювати­ся торгово-промислові палати як добровільні об'єднання під­приємців та організацій. Торгово-промислова палата є недер­жавною самоврядною статутною організацією, створеною на засадах членства, що має статус юридичної особи.

Держава сприяє торгово-промисловим палатам у виконан-

99

ні ними статутних завдань99 . Порядок утворення та діяльності торгово-промислових палат встановлюється законодавством.

У сфері недержавного регулювання зовнішньоекономічної діяльності найбільш істотною та впливовою є діяльність Тор­гово-промислової палати України, яка є "недержавною само­врядною організацією, що об'єднує українських суб'єктів під­приємницької діяльності"100.

Торгово-промислова палата є недержавною неприбутковою самоврядною організацією, що об'єднує юридичних осіб, які створені і діють відповідно до законодавства України, грома­дян України, зареєстрованих як підприємці, та їх об'єднання.

Цілі та завдання торгово-промислових палат101:

1. Торгово-промислові палати створюються з метою:

сприяння розвитку народного господарства та націо­нальної економіки, її інтеграції у світову господарськусистему;

формування сучасних промислової, фінансової і торго­вельної інфраструктур;

створення сприятливих умов для підприємницької ді­яльності,

сприяння всебічному розвитку усіх видів підприємниц­тва, не заборонених законодавством України, науково-технічних і торговельних зв'язків між українськимипідприємцями та підприємцями зарубіжних країн.

Господарський кодекс України від 16.01.03 ¹ 436-ІV, ст. 21. ' Закон України "Про торгово-промислові палати в Україні" від 02.12.97 ¹ 671. 1 Закон України "Про торгово-промислові палати в Україні" від 02.12.97 ¹ 671, ст. 3.

59

60


2. Завданнями торгово-промислових палат є:

сприяння розвитку зовнішньоекономічних зв'язків,експорту українських товарів і послуг, надання прак­тичної допомоги підприємцям у проведенні торговель­но-економічних операцій на внутрішньому та зовніш­ньому ринках, освоєнні нових форм співробітництва;

представлення інтересів членів палати з питань госпо­дарської діяльності як в Україні, так і за її межами;

організація взаємодії між суб'єктами підприємницькоїдіяльності, координація їх взаємовідносин з державоюв особі її органів;

участь в організації в Україні та за кордоном професій­ного навчання і стажування фахівців громадян Укра­їни з питань підприємництва, розвитку конкуренції,а також у розробленні та реалізації державних і міждер­жавних програм у цій галузі;

надання довідково-інформаційних послуг, основних ві­домостей, що не є комерційною таємницею, про діяль­ність українських підприємців і підприємців зарубіжнихкраїн згідно з національним законодавством, сприянняпоширенню, зокрема через засоби масової інформації,знань про економіку і науково-технічні досягнення, за­конодавство, звичаї та правила торгівлі в Україні та за­рубіжних країнах, можливості зовнішньоекономічногоспівробітництва українських підприємців;

сприяння в організації інфраструктури інформаційно­го обслуговування підприємництва;

надання послуг для здійснення комерційної діяльностііноземним фірмам та організаціям;

встановлення і розвиток зв'язків з іноземними підпри­ємцями, а також організаціями, що об'єднують абопредставляють їх, участь у роботі міжнародних неуря­дових організацій та інших спільних організацій;

сприяння розвитку торгових та інших чесних звичаїву підприємницькій діяльності, участь у розробленніправил професійної етики у конкуренції для різнихсфер підприємницької діяльності, галузей економіки,спілок та об'єднань підприємців;

виконання інших завдань, передбачених її статутом.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  Наверх ↑