9.2. Контракт на перероблення давальницької сировини(з іноземним елементом: замовником чи виконавцем)

Преамбула

Сторони давальницького контракту іменуються "Замов­ником" ("Замовниками") і "Виконавцем" ("Виконавця­ми"). Якщо у виробництві готової продукції бере участь кілька виконавців, то перший з них буде проводити митне оформлення давальницької сировини, а останній готової продукції.

Предмет контракту

Предметом договору на перероблення давальницької си­ровини є матеріалізовані у вигляді готової продукції резуль­тати перероблення (обробки, збагачення, використання) да­вальницької сировини (незалежно від кількості замовників і виконавців, а також етапів (операцій) з перероблення цієї

209

сировини), однак при цьому сировина замовника на кон­кретному етапі її перероблення має становити не менш 20 % загальної вартості готової продукції, а для деяких видів про­дукції з давальницької сировини українського замовника (номенклатура визначається постановами Кабінету Мініс­трів України) питома вартість сировини в ціні продукції не може бути менш як 80 %. Законом України "Про операції з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних від­носинах"178 визначені три схеми проведення операцій з да­вальницькою сировиною:

1. Ввезення давальницької сировини іноземного замовника намитну територію України з метою одержання готової продукції.

2.   Купівля за іноземну валюту іноземним замовником да­вальницької сировини на території України з метою одержан­ня з неї готової продукції.

3. Вивіз українським замовником давальницької сировиниза межі України з метою одержання готової продукції, причомууряд України своїми постановами може встановлювати тимча­сові заборони на вивіз давальницької сировини з країни.Обов'язковою підставою для митного оформлення вантажопо­токів за давальницькими контрактами є технологічна схема пе­рероблення сировини з метою встановлення показників пито­мої ваги давальницької сировини у вартості готової продукціїна всіх етапах її виробництва. Технологічна схема документу­ється додатками до контракту і відображає:

  всі основні етапи перероблення сировини і процес перетво­рення сировини на готову продукцію;

  кількісні показники сировини на кожному етапі пере­роблення з обґрунтуванням технологічних витрат сиро­вини;

  витрати виконавця на кожному етапі перероблення;

  розрахунок виходу готової продукції.

Базисні умови і терміни постачань

Цикл перероблення давальницької сировини має вписува­тися в рамки 90-денного терміну (від дати оформлення ван-

Закон України  "Про  операції з давальницькою  сировиною в зовнішньо­економічних відносинах" від 15.09.95 ¹ 327/95-ВР.

210

тажної митної декларації на вивіз давальницької сировини ук­раїнського замовника до дати оформлення вантажної митної декларації на ввезення готової продукції з неї і, навпаки, від дати оформлення вантажної митної декларації на ввезення си­ровини іноземного замовника до дати оформлення вантажної митної декларації на вивіз готової продукції). Виняток становлять товари, для яких урядом України встановлений особливий, більш тривалий термін виготовлення з даваль­ницької сировини: від 100 до 600 днів.

Крім того, можливе використання механізму відстрочки платежу за векселем, що виданий на суму митних податків, на умовах податкового кредиту з дозволу Міністерства фінансів України (уповноважених їм органів), що розглядається водно­час і як дозвіл на подовження терміну виконання операцій з давальницькою сировиною.

У цій самій статті контракту замовник може розпорядитися готовою продукцією в одному з таких варіантів:

Варіант 1. Готова продукція повертається замовнику. Мит­не оформлення експорту готової продукції проводить викона­вець переробки (останній виконавець).

Варіант 2. Готова продукція вивозиться до третьої країни. Такий вивіз також декларується в митниці виконавцем.

Варіант 3. Готова продукція реалізується в країні її вироб­ництва, а виручені кошти переказуються замовнику. Якщо го­това продукція з давальницької сировини іноземного замов­ника продається в Україні, то її митне оформлення проводить­ся обов'язково через зареєстроване представництво іноземного замовника в нашій країні.

Ціна і порядок розрахунків

По-перше, для митної обробки вантажопотоків по даваль­ницьких контрактах обов'язкова калькуляція витрат на вироб­ництво готової продукції, що у сукупності з технологічною схе­мою призначена (при митному оформленні) для встановлення показників питомої ваги давальницької сировини у вартості го­тової продукції на всіх етапах її виробництва (нагадуємо, не менше 20 %, а для деяких товарів не менш 80 %). Крім того, ще й обов'язкове визначення заставної вартості давальницької сировини. По-друге, мають бути чітко виписані механізми роз-

211

рахунків за перероблення давальницької сировини: грошима; частиною давальницької сировини чи готової продукції; комбі­новано грошима, сировиною, готовою продукцією; інші форми розрахунків, крім чотирьох перерахованих, використовувати неприпустимо. Якщо розрахунок за перероблення давальниць­кої сировини проводиться частиною цієї ж сировини, то митне оформлення такої операції охоплює два елементи: одночасне декларування давальницької сировини (на переробленню) і бартерного товару (тієї частини давальницької сировини, що обмінюється на послуги по перероблення). Тому в розглянутій статті давальницького контракту обов'язково має бути присут­ня кількісна і цінова розбивка загальної маси сировини на дві частин: частина, призначена для перероблення, і частина, призначена для розрахунків.

По третє, стаття давальницького контракту про розрахунки не може не враховувати ряд діючих цінових і валютних регла­ментацій, а саме:

  на давальницькі операції поширюється дія індикативнихцін;

  іноземний замовник може купувати давальницьку сирови­ну в Україні тільки за іноземну валюту, а продавати готовупродукцію з нього, навпаки, тільки за валюту України, про­водячи розрахунки через своє зареєстроване представниц­тво в Україні;

  і нарешті, вартість готової продукції з давальницької сиро­вини українського замовника не може бути нижчою за мит­ну вартість давальницької сировини для її виробництва.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  Наверх ↑